Văn kiện

CÁC VĂN KIỆN CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II

CÁC VĂN KIỆN CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II

Các văn kiện Công Đồng là di sản của gần ba ngàn nghị phụ, từ 141 quốc gia trên thế giới để lại cho chúng ta, vẫn còn chứng tỏ giá trị và vẻ tươi sáng của chúng đối với thời đại hôm nay, vì trong đó chúng ta có được một “la bàn” chắc chắn để định hướng trên con đường của thế kỷ đang mở ra (x. Porta Fidei, số 5).

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5