TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Ba Tuần V - Mùa Chay

Thứ Ba Tuần V - Mùa Chay

Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Chay

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Chay

Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Chay

Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao ?

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần IV - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần IV - Mùa Chay

“Tôi không cần người đời tôn vinh. Nhưng tôi biết : các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần IV - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần IV - Mùa Chay

Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần IV - Mùa Chay

Thứ Ba Tuần IV - Mùa Chay

Tôi đã thấy dòng nước từ cửa đông đền thờ tuôn ra, và tất cả những người được nước ấy thanh tẩy đều hưởng ơn cứu độ.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Chay

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Chay

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay

Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính, còn người Pha-ri-sêu thì không.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần III - Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần III - Mùa Chay

Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất ; ngươi phải yêu mến Người.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần III - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần III - Mùa Chay

Ai không đi với tôi là chống lại tôi.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần III - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần III - Mùa Chay

Ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là kẻ lớn.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần III - Mùa Chay

Thứ Ba Tuần III - Mùa Chay

Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho anh em.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Chay

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Chay

Cứ phá huỷ đền thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Chay

Em con đây đã chết mà nay sống lại.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>