TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Hai Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Con Người sắp bị nộp vào tay người đời. Các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu đau khổ nhiều.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ?

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.

Đọc tiếp »

Ngày 21 tháng 9  THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG  lễ kính

Ngày 21 tháng 9 THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG lễ kính

Anh hãy theo tôi. Ông Mát-thêu đứng dậy đi theo Đức Giê-su.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Đèn được đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm B

Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm B

“Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết”.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Hạt rơi vào đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời Chúa và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Các bà cùng đi với Đức Giê-su và Nhóm Mười Hai, đã lấy của cải mình mà giúp đỡ các ngài.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.

Đọc tiếp »

Ngày 15 tháng 9  Đức Mẹ sầu bi - lễ nhớ bắt buộc

Ngày 15 tháng 9 Đức Mẹ sầu bi - lễ nhớ bắt buộc

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người.

Đọc tiếp »

Ngày 14 tháng 9  SUY TÔN THÁNH GIÁ  lễ kính

Ngày 14 tháng 9 SUY TÔN THÁNH GIÁ lễ kính

Con Người sẽ phải được giương cao.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>