TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Chúa Nhật Tuần XVI - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XVI - Mùa Thường Niên

Chính Đức Giê-su là sự bình an của chúng ta

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XV - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su cấm dân chúng không được tiết lộ Người là ai, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XV - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XV - Mùa Thường Niên

Con Người làm chủ ngày sa-bát.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên

Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.  

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XV - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XV - Mùa Thường Niên

Đến ngày phán xét, thành Tia, thành Xi-đôn và đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su bắt đầu sai các Tông Đồ đi rao giảng.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình.

Đọc tiếp »

Ngày 3 tháng 7  THÁNH TÔ-MA, TÔNG ĐỒ  lễ kính

Ngày 3 tháng 7 THÁNH TÔ-MA, TÔNG ĐỒ lễ kính

Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XIII - Mùa Thường Niên

Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>