TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay

Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính, còn người Pha-ri-sêu thì không.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần III - Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần III - Mùa Chay

Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất ; ngươi phải yêu mến Người.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần III - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần III - Mùa Chay

Ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là kẻ lớn.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần III - Mùa Chay

Thứ Ba Tuần III - Mùa Chay

Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho anh em.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Chay

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Chay

Mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Chay

Em con đây đã chết mà nay sống lại.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần II - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần II - Mùa Chay

Con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần II - Mùa Chay

Thứ Hai Tuần II - Mùa Chay

Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần I - Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần I - Mùa Chay

Hãy đi làm hoà với người anh em ấy đã.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần I - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần I - Mùa Chay

Hễ ai xin thì nhận được.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần I - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần I - Mùa Chay

Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay

Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay

Anh em hãy cầu nguyện như thế này.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần I - Mùa Chay

Thứ Hai Tuần I - Mùa Chay

Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần I - Mùa Chay

Chúa Nhật Tuần I - Mùa Chay

Đức Giê-su đã ăn chay bốn mươi ngày và chịu cám dỗ.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>