TIN MỪNG HẰNG NGÀY

CHÚA NHẬT LỄ LÁ  lễ trọng

CHÚA NHẬT LỄ LÁ lễ trọng

Đức Ki-tô đã tự khiêm tự hạ, nên Thiên Chúa đã siêu tôn Người.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần V - Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần V - Mùa Chay

Để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Chay

Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay

Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần V - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần V - Mùa Chay

Nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần V - Mùa Chay

Thứ Ba Tuần V - Mùa Chay

Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Chay

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Chay

Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Chay

Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao ?

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Chay

Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng giờ của Người chưa đến.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần IV - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần IV - Mùa Chay

Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần IV - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần IV - Mùa Chay

Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần IV - Mùa Chay

Thứ Ba Tuần IV - Mùa Chay

Người ấy liền được khỏi bệnh.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần IV - Mùa Chay

Thứ Hai Tuần IV - Mùa Chay

Ông cứ về đi, con ông sống.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Chay

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Chay

Em con đây đã chết mà nay lại sống.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay

Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính, còn người Pha-ri-sêu thì không.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>