TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Ngày 23 tháng 12

Ngày 23 tháng 12

Ông Gio-an Tẩy Giả chào đời.

Đọc tiếp »

Ngày 22 tháng 12

Ngày 22 tháng 12

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.

Đọc tiếp »

Ngày 21 tháng 12

Ngày 21 tháng 12

Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.

Đọc tiếp »

Ngày 20 tháng 12

Ngày 20 tháng 12

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Vọng

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Vọng

Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?

Đọc tiếp »

Ngày 18 tháng 12

Ngày 18 tháng 12

Đức Giê-su sinh làm con bà Ma-ri-a. Bà đã thành hôn với ông Giu-se, con cháu vua Đa-vít.

Đọc tiếp »

Ngày 17 tháng 12

Ngày 17 tháng 12

Gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần III - Mùa Vọng

Thứ Năm Tuần III - Mùa Vọng

Ông Gio-an là sứ giả dọn đường cho Chúa đến.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần III - Mùa Vọng

Thứ Tư Tuần III - Mùa Vọng

Hãy thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần III - Mùa Vọng

Thứ Ba Tuần III - Mùa Vọng

Ông Gio-an đã đến, và những người tội lỗi đã tin.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần III - Mùa Vọng

Thứ Hai Tuần III - Mùa Vọng

Phép rửa của ông Gio-an bởi đâu mà có ?

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Vọng

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Vọng

Chúng tôi phải làm gì ?” 11 Ông trả lời : “Ai có hai áo, thì chia cho người không có ; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.”

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Vọng

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Vọng

Ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Vọng

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Vọng

Họ không nghe lời ông Gio-an, cũng chẳng nghe Con Người.

Đọc tiếp »

Ngày 08 tháng 12  ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI  lễ trọng

Ngày 08 tháng 12 ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI lễ trọng

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>