TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Chay

Chúa Nhật Tuần II - Mùa Chay

Đang lúc Đức Giê-su cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần I - Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần I - Mùa Chay

Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần I - Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần I - Mùa Chay

Hãy đi làm hoà với người anh em ấy đã.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần I - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần I - Mùa Chay

Hễ ai xin thì nhận được.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần I - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần I - Mùa Chay

Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay

Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay

Anh em hãy cầu nguyện như thế này.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần I - Mùa Chay

Thứ Hai Tuần I - Mùa Chay

Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy sau lễ Tro

Thứ Bảy sau lễ Tro

Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu sau lễ Tro

Thứ Sáu sau lễ Tro

Khi chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.

Đọc tiếp »

Thứ Năm sau lễ Tro

Thứ Năm sau lễ Tro

Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Đọc tiếp »

Thứ Tư lễ Tro

Thứ Tư lễ Tro

Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Anh em nhận được gấp trăm ở đời này cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần VIII - Mùa Thường Niên

Hãy đi bán những gì anh có, rồi hãy đến theo tôi.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần VII - Mùa Thường Niên

Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>