TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Hai Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Thứ Hai Tuần VII - Mùa Phục Sinh

Can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian.

Đọc tiếp »

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN  lễ trọng

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN lễ trọng

Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin vào Thầy.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thứ Năm Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thứ Năm Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thứ Tư Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thần Khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thứ Ba Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thứ Hai Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Từ cõi chết, Đức Ki-tô đã phục sinh, không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Thánh Thần sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần V - Mùa Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần V - Mùa Phục Sinh

Anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn anh em khỏi thế gian.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Phục Sinh

Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh

Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh

Hãy ở lại trong tình thương của Thầy, để niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần V - Mùa Phục Sinh

Thứ Tư Tuần V - Mùa Phục Sinh

Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần V - Mùa Phục Sinh

Thứ Ba Tuần V - Mùa Phục Sinh

Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần V - Mùa Phục Sinh

Thứ Hai Tuần V - Mùa Phục Sinh

Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều.

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>