TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Năm Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Hạt cải lớn lên và trở thành cây.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXX - Mùa Thường Niên

Chẳng lẽ người con cháu ông Áp-ra-ham này lại không được cởi xiềng xích trong ngày sa-bát sao ?

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao lại không biết nhận xét ?

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXIX - Mùa Thường Niên

Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu các ngôn sứ, từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu ! Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Hãy bố thí thì mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>