TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Bảy Tuần V - Mùa Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần V - Mùa Phục Sinh

Anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn anh em khỏi thế gian.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Phục Sinh

Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh

Thứ Năm Tuần V - Mùa Phục Sinh

Hãy ở lại trong tình thương của Thầy, để niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần V - Mùa Phục Sinh

Thứ Tư Tuần V - Mùa Phục Sinh

Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần V - Mùa Phục Sinh

Thứ Ba Tuần V - Mùa Phục Sinh

Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần V - Mùa Phục Sinh

Thứ Hai Tuần V - Mùa Phục Sinh

Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Phục Sinh

Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau.

Đọc tiếp »

Ngày 14 tháng 5  THÁNH MÁT-THI-A, TÔNG ĐỒ  lễ kính

Ngày 14 tháng 5 THÁNH MÁT-THI-A, TÔNG ĐỒ lễ kính

Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Thứ Năm Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Thứ Tư Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Thứ Hai Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Tôi là cửa cho chiên ra vào.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Tôi ban sự sống đời đời cho chiên của tôi.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Phục Sinh

Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>