TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Ba Tuần III - Mùa Chay

Thứ Ba Tuần III - Mùa Chay

Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho anh em.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần III - Mùa Chay

Thứ Hai Tuần III - Mùa Chay

Như ông Ê-li-a và ông Ê-li-sa, Đức Giê-su không chỉ được sai đến với người Do-thái.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Chay

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Chay

Cứ phá huỷ đền thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Chay

Em con đây đã chết mà nay sống lại.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Chay

Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần II - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần II - Mùa Chay

Con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần II - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần II - Mùa Chay

Họ sẽ kết án xử tử Đức Giê-su.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần II - Mùa Chay

Thứ Hai Tuần II - Mùa Chay

Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần I - Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần I - Mùa Chay

Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần I - Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần I - Mùa Chay

Hãy đi làm hoà với người anh em ấy đã.

Đọc tiếp »

Ngày 22 tháng 2  LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ  lễ kính

Ngày 22 tháng 2 LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ lễ kính

Anh là Phê-rô, Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần I - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần I - Mùa Chay

Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay

Thứ Ba Tuần I - Mùa Chay

Anh em hãy cầu nguyện như thế này.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>