TIN MỪNG HẰNG NGÀY

Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay

Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần V - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần V - Mùa Chay

Nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần V - Mùa Chay

Thứ Ba Tuần V - Mùa Chay

Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay

Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay

Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Chay

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Chay

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.

Đọc tiếp »

Ngày 25 tháng 3  LỄ TRUYỀN TIN  lễ trọng

Ngày 25 tháng 3 LỄ TRUYỀN TIN lễ trọng

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Chay

Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng giờ của Người chưa đến.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần IV - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần IV - Mùa Chay

Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần IV - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần IV - Mùa Chay

Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần IV - Mùa Chay

Thứ Ba Tuần IV - Mùa Chay

Người ấy liền được khỏi bệnh.

Đọc tiếp »

Ngày 19 tháng 3  THÁNH GIU-SE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MA-RI-A  lễ trọng

Ngày 19 tháng 3 THÁNH GIU-SE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MA-RI-A lễ trọng

Ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.Ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Chay

Chúa Nhật Tuần IV - Mùa Chay

Anh mù đến rửa ở hồ Si-lô-ác và khi về thì nhìn thấy được.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay

Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính, còn người Pha-ri-sêu thì không.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần III - Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần III - Mùa Chay

Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất ; ngươi phải yêu mến Người.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần III - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần III - Mùa Chay

Ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là kẻ lớn.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>