TẤT CẢ ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG

15 / 05/ 2021, 03:05:13

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15)

Suy niệm: Tin Mừng theo thánh Mác-cô kết thúc thật ngắn gọn nhưng với mệnh lệnh thật rõ ràng: “Hãy đi loan báo Tin Mừng.” Trong bối cảnh Chúa Giê-su sắp “được đưa lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa”, mệnh lệnh ấy mang tính cách tối hậu với những chiều kích rộng lớn nhất: 1/ Tin vào Tin Mừng Phục sinh là con đường thiết yếu để được ơn cứu độ; 2/ Tin Mừng phải được loan báo đến mọi ngõ ngách của cuộc sống trần gian này; 3/ Đối tượng phải được nghe Tin Mừng không chỉ là mọi người thuộc mọi dân tộc mà còn là “mọi loài thọ tạo” nữa. Chúa giao cho các môn đệ sứ mạng trọng đại như thế, không phải là “đem con bỏ chợ”. Ngài ban cho họ nhiều quyền năng và nhất là Ngài vẫn “ở lại với họ mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20) để “cùng hoạt động với các ông” (Mc 16,20).

 

Mời Bạn: Chúa lên trời không phải là lìa xa chúng ta mà trái lại Ngài hiện diện với chúng ta cách sâu xa hơn và hoạt động nơi chúng ta cách hiệu quả hơn. Chính tình yêu Chúa thúc bách chúng ta lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa và rước Thánh Thể để được “Chúa ở trong ta và ta ở trong Chúa”.

 

Sống Lời Chúa: Lời Chúa và Thánh Thể là động lực và sức mạnh cho bạn lên đường loan báo Tin Mừng. Mời bạn siêng năng đến với Chúa qua những phương thế đó.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết để cho tình yêu của Chúa lôi kéo và cho con biết lắng nghe và sống theo Giáo huấn của Chúa, ngõ hầu trở nên một con người thực sự có Chúa hiện diện, có tình yêu của Đức Ki-tô đồng hành mà làm chứng cho muôn dân.


Nguồn: https://www.thanhlinh.net/node/146891
Tag:

Các tin đã đưa ngày: