Suy niệm

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN

"Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe". 

Đọc tiếp »

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN

"Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người". 

Đọc tiếp »

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN

"Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh".

Đọc tiếp »

CHÚA NHẬT 5 MÙA THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT 5 MÙA THƯỜNG NIÊN

Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. 

Đọc tiếp »

08/02: THÁNH HIÊRONIMÔ EMILIANÔ VÀ JOSHÉPHINE BAKHITA

08/02: THÁNH HIÊRONIMÔ EMILIANÔ VÀ JOSHÉPHINE BAKHITA

Ngài bắt đầu những công việc bác ái đặc biệt đối với trẻ em mồ côi hay bị lạc cha mất mẹ. 

Đọc tiếp »

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

 "Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút".

Đọc tiếp »

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

 Hêrôđê nói: "Đó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại". 

Đọc tiếp »

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

"Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". 

Đọc tiếp »

05/02: THÁNH AGATA - ĐỒNG TRINH TỬ ĐẠO

05/02: THÁNH AGATA - ĐỒNG TRINH TỬ ĐẠO

Dù đau đớn lăn lộn trên than hồng và mảnh chai nhọn, ngài vẫn tin cậy vào Chúa, Đấng sẽ cứu linh hồn ngài.

Đọc tiếp »

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

 "Không một tiên tri nào mà không bị kinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình". 

Đọc tiếp »

03/02: THÁNH BLASIÔ - GIÁM MỤC TỬ ĐẠO

03/02: THÁNH BLASIÔ - GIÁM MỤC TỬ ĐẠO

Mọi người đều quý mến và khen ngợi đức tính sáng chói của ngài...

Đọc tiếp »

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

Người bảo bà: "Hỡi con, đức tin con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh". 

Đọc tiếp »

02/02: THÁNH GIOAN STÊPHANÔ VEN

02/02: THÁNH GIOAN STÊPHANÔ VEN

Trước sau ngài vẫn một mực tuyên xưng đức tin và cậy trông vào Thiên Chúa, dù bị đòn vọt và chịu mọi thứ hình khổ.

Đọc tiếp »

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN

"Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?"

Đọc tiếp »

30/01: THÁNH TÔMA KHUÔNG - LINH MỤC

30/01: THÁNH TÔMA KHUÔNG - LINH MỤC

Một hôm khi đi qua cầu Trần Xá, vì ngài tránh không đạp Thánh Giá do quân lính đặt giữa cầu, nên bị bắt và bị tống giam. 

Đọc tiếp »