CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - MỤC LỤC PHÂN TÍCH (C)

04 / 09/ 2015, 02:09:46

Kính gửi đến quý độc giả "Mục lục phân tích" các văn kiện Công đồng VATICANO II. Bảng Mục lục phân tích này soạn theo bản dịch tiếng Ý: I Documenti del Concilio Vaticano II của Nhà xuất bản Phaolô, Milanô, 1987.

 

 

MỤC LỤC PHÂN TÍCH*

C

 

CA ĐOÀN (SCHOLA CANTORUM)

-   Một tác vụ thực sự trong Phụng vụ SC 29

-   Đào tạo các ca đoàn SC 114

-   Sáng tác những bài thánh ca để các ca đoàn lớn hoặc nhỏ đều có thể hát SC 121

Xem: Phụng vụ, Thánh ca, Thánh nhạc

 

CÁ NHÂN CHỦ NGHĨA (INDIVIDUALISMUS)

-   Chủ nghĩa cá nhân là kết quả của tội lỗi IM 5

-   Phải vượt lên thái độ đạo đức cá nhân chủ nghĩa GS 30, 31

-   Thiên Chúa không muốn con người sống riêng rẽ GS 32

Xem: Cộng đoàn, Tự do

 

CẢI CÁCH (REFORMATIO)

-   Gợi ý cho việc cải cách ruộng đất GS 71

 

CẢI TỔ PHỤNG VỤ (INSTAURATIO LITURGIAE)

-   Cải tổ Phụng vụ là một trong những mục tiêu của Công Đồng SC 1

-   Các tiêu chuẩn tổng quát cho việc cải tổ Phụng vụ SC 21, 24

-   Duyệt lại các sách phụng vụ SC 25, 31

-   Các tiêu chuẩn dựa trên tính chất phẩm trật và cộng đoàn của Phụng vụ SC 26, 32

-   Các tiêu chuẩn dựa trên tính chất sư phạm và mục vụ của Phụng vụ SC 33, 35

-   Việc sử dụng tiếng bản xứ SC 36, 63

-   Tiêu chuẩn để thích nghi với đặc điểm và truyền thống của các dân tộc SC 37, 40

-   Duyệt lại nghi thức Thánh lễ SC 50

-   Nghi thức đồng tế SC 58

-   Nghi thức bí tích SC 62

-   Nghi thức ban bí tích Thánh Tẩy SC 65-70

-   Nghi thức ban bí tích Thêm Sức SC 71

-   Nghi thức ban bí tích Hoà Giải SC 72

-   Nghi thức ban bí tích Xức Dầu bệnh nhân SC 73, 75

-   Nghi thức ban bí tích Truyền Chức Thánh SC 76

-   Nghi thức ban bí tích Hôn Phối SC 77

-   Nghi thức cho các Á bí tích SC 79

-   Nghi thức khấn dòng SC 80

-   Nghi thức an táng SC 81, 82

-   Duyệt lại Kinh Nhật tụng SC 89

-   Duyệt lại niên lịch phụng vụ SC 107

-   Thánh nhạc và thánh ca SC 113, 121

-   Lịch dân sự SC Phụ chương

-   Nghệ thuật thánh SC 128

Xem: Đời sống, Gia đình, Hiến chương, Kitô hữu, Tu sĩ, Xã hội

 

CẢM THỨC ĐỨC TIN (SENSUS FIDEI)

-   Chúa Thánh Thần khơi dậy và giữ gìn cảm thức đức tin trong Dân Chúa LG 12

Xem: Đồng thuận

 

CAN THIỆP (INTERVENTIO)

-   Sự can thiệp của chính quyền trong lãnh vực kinh tế GS 63

Xem: Kinh tế, Quốc gia

 

CANA

-   Tiệc cưới Cana GS 32

 

CÁNH CHUNG (ESCHATOLOGIA)

-   Tính cánh chung của ơn gọi Kitô hữu LG 35, 48

-   Lời hứa hướng đến tương lai LG 48, 51

-   Giáo Hội vẫn chưa hoàn tất LG 2, 9

-   Giáo Hội thực hiện cuộc lữ hành giữa sự bách hại LG 8

-   Sự hoàn tất cánh chung của hoạt động truyền giáo AG 9

-   Ý nghĩa cánh chung của những lời khuyên Phúc Âm LG 44

Xem: Con người, Giáo Hội

 

CANH TÂN (RENOVATIO)

-   Giáo Hội canh tân liên lỉ UR 4; LG 8, 10

-   Tầm quan trọng của việc canh tân trong lãnh vực đại kết UR 6

-   Ước nguyện hiệp nhất khởi phát nhờ sự canh tân tâm hồn UR 7

-   Chúa Thánh Thần luôn đổi mới Giáo Hội LG 4

-   Việc canh tân của Giáo Hội hệ tại ở quyết tâm trung thành với ơn gọi của mình UR 6

-   Việc canh tân trong Giáo Hội bày tỏ sự hiện diện của Thiên Chúa và là phương dược chữa lành thái độ vô thần GS 21

-   Giáo Hội kêu gọi con cái phải đổi mới LG 15; SC 43; AG 35

-   Trách nhiệm của các linh mục trong việc canh tân Giáo Hội PO 1

-   Canh tân chương trình đào tạo linh mục OT 1, 22

-   Canh tân đời sống tu trì PC 2, 4

-   Canh tân phụng vụ SC 21

-   Canh tân các ngành học trong Giáo Hội OT 14, 18

-   Trách nhiệm của các đôi vợ chồng trong việc canh tân đời sống gia đình GS 49

 

CẨN TRỌNG (VIGILANTIA)

-   Công quyền phải cẩn trọng trong việc ban hành và áp dụng luật pháp IM 12

-   Sự cẩn trọng trong hoạt động đại kết UR 14

Xem: Đoàn kết, Học vấn, Khinh miệt

 

CẦU NGUYỆN (ORATIO)

-   Kinh Nhật Tụng là lời cầu nguyện của Đức Kitô và Thân Thể Người dâng lên Thiên Chúa Cha SC 84; PO 13

-   Kinh Nhật Tụng là lời cầu nguyện của Giáo Hội SC 85; PO 13

-   Đức Kitô hiện diện khi Giáo Hội cầu nguyện SC 7; LG 17; UR 8

-   Giáo Hội nhấn mạnh đến việc cầu nguyện cho các tội nhân SC 109

-   Các Tông đồ chuyên chăm cầu nguyện theo lời khuyên của thánh Phaolô: “Hãy cầu nguyện không ngừng” SC 86; LG 15, 59

-   Khẩn nguyện cùng Mẹ Thiên Chúa để ngài chuyển cầu cùng Con ngài LG 69; OE 30

-   Khẩn nguyện cùng các thánh và nhờ các ngài chuyển cầu LG 50

-   Cầu nguyện cho các linh hồn LG 50

-   Bổn phận cầu nguyện LG 40, 41, 42

-   Cầu nguyện công cộng, cầu nguyện chung, cầu nguyện riêng SC 12, 41, 90, 98; LG 10; GS 48

-   Kinh nguyện phải đi đôi với việc đọc Thánh Kinh DV 25

-   Cầu nguyện cho kẻ thù và những kẻ vu khống GS 28

-   Giờ kinh sáng, kinh chiều, kinh tối SC 89a, 89c

-   Các Giám mục là những người không ngừng cầu nguyện CD 15; AG 38, 42

-   Các linh mục cũng liên kết với nhau qua mối dây cầu nguyện PO 8

-   Các linh mục thấu hiểu ngày càng sâu sắc hơn mầu nhiệm Chúa Kitô nhờ cầu nguyện PO 14, 18

-   Cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu UR 4, 8, 18; OE 24, 30

-   Cầu nguyện cho các ơn gọi linh mục và tu sĩ OT 2

-   Nhà cầu nguyện PO 5

-   Các tu sĩ chuyên tâm phát huy tinh thần cầu nguyện cũng như chính việc cầu nguyện SC 98; CD 33; PC 6, 7; AG 15

-   Vợ chồng và lời kinh nguyện GS 48, 49

-   Huấn luyện cầu nguyện OT 5, 8; AA 11

-   Hằng năm sẽ cử hành một ngày đặc biệt cầu nguyện cho vấn đề truyền thông xã hội IM 18

-   Các Kitô hữu và cầu nguyện SC 6, 12, 33, 105; LG 10, 11, 41, 42; PO 5, 6, 11

Xem: Đạo đức, Sách, Tình yêu

-   Lời nguyện giáo dân trong Thánh lễ Chúa Nhật và lễ buộc SC 53, 54

-   Tâm nguyện PO 18

Xem: Cộng đoàn, Đạo đức

 

CHA (PATER)

-   Các tổ phụ thời Cựu ước NAE 4

-   Các Giám mục thi hành phận vụ của một người cha và sống như những người cha đích thực CD 16

-   Sứ mạng cao cả của bậc cha mẹ GS 48

-   Trách nhiệm của bậc cha mẹ GS 48

-   Sự hiện diện tích cực của người cha trong giáo dục GS 52

Xem: Bí tích Hôn nhân, Cha mẹ, Giáo dục, Gia đình

 

CHA MẸ (GENITORES)

-   Cha mẹ và con cái GS 48, 49, 50, 51

-   Phán đoán của cha mẹ trong việc ấn định số con cái GS 87

-   Bổn phận của cha mẹ SC 67; LG 11, 41; GS 7, 52; IM 10; OT 3; AA 30; PO 11; GE 3, 6, 7, 8, 11; DH 5

-   Cha mẹ là thầy dạy đức tin LG 11, 41

-   Cha mẹ nêu gương nhân đức AA 30

-   Cha mẹ giữ gìn ơn gọi của con cái PC 24

-   Trợ cấp và giúp đỡ cho cha mẹ GS 47

-   Thái độ cởi mở giữa cha mẹ GS 52

-   Quyền của cha mẹ GE 6, 8; DH 5; UR 7

-   Hiệp hội phụ huynh PO 6

Xem: Bí tích Hôn nhân, Bổn phận, Con cái, Gia đình, Giáo dục, Gương mẫu, Quyền lợi, Vợ chồng

 

CHÁNH TOÀ (ECCLESIA CATHEDRALIS)

-   Những cử hành phụng vụ trong Nhà thờ Chánh toà SC 41

-   Ca đoàn SC 114

-   Hội Kinh sĩ Chánh toà CD 27

 

CHAY TỊNH (IEIUNIUM)

-   Chay thánh dịp lễ Vượt qua SC 110

-   Việc chay tịnh trong Hồi giáo NAE 3

Mùa Chay (Quadragesima)

-   Cổ vũ việc suy tôn Lời Chúa vào một số ngày trong Mùa Chay SC 35-4, 109

-   Những yếu tố liên quan đến bí tích Thánh Tẩy dành riêng cho phụng vụ Mùa Chay SC 109-1; AG 14

-   Đặc tính của việc thống hối trong Mùa Chay SC 110

Xem: Thống hối

 

CHÂN LÝ / SỰ THẬT (VERITAS)

-   Chân lý của Thiên Chúa sáng tỏ trong mặc khải DV 2

-   Đức Kitô làm chứng cho chân lý DH 11

-   Thánh Thần hướng dẫn chúng ta đến chân lý LG 4; DV 8

-   Thánh Thần dẫn đến niềm tin vào chân lý DV 5

-   Thánh Kinh giảng dạy chân lý Thiên Chúa DV 11

-   Tin Mừng như nguồn mạch mọi chân lý cứu độ DV 7

-   Các sách Tin Mừng tường thuật sự thật về Chúa Giêsu DV 19

-   Giáo Hội như cột trụ của chân lý LG 8

-   Giáo Hội là thầy dạy chân lý DH 14

-   Giáo Hội hướng tới sự viên mãn của chân lý DV 8

-   Các Tông đồ đã làm chứng cho chân lý DH 11

-   Các Tông đồ loan báo cho mọi người chân lý cứu độ GS 28

-   Các Giám mục là những chứng nhân của chân lý thần linh và công giáo LG 25; DV 8

-   Gia đình Kitô hữu soi sáng những ai tìm kiếm chân lý LG 35

-   Giáo dân phải chuyên cần tìm hiểu sâu xa hơn về chân lý mặc khải LG 35

-   Mọi Kitô hữu được mời gọi thực thi chân lý trong bác ái GS 78; LG 7

-   Thiên Chúa mời gọi con người phụng thờ Ngài trong tinh thần và chân lý DH 11, 14

-   Hiệp nhất con cái Thiên Chúa trong chân lý GS 24, 78

-   Tất cả mọi người được thúc bách tìm kiếm và tiếp nhận chân lý DH 1, 2, 3, 11

-   Ngoài Giáo Hội người ta cũng tìm thấy những yếu tố chân lý LG 8; NAE 2

-   Con người thường bị ma quỷ gạt gẫm làm sai lạc phán đoán khiến họ đánh đổi chân lý của Thiên Chúa lấy sự giả dối LG 16

Xem: Giáo huấn, Sai lầm, Thực tại

 

CHẤP THUẬN (ASSENSIO)

-   Các tín hữu chấp nhận những phán quyết của Huấn Quyền LG 25

 

CHẾT (MORS)

-   Chăm sóc bệnh nhân và người sắp chết PO 6

-   Trước cái chết, tính cách bí ẩn về thân phận con người đạt tới tột điểm GS 18

-   Mầm sống vĩnh cửu luôn vùng lên chống lại sự chết GS 18

-   Trước cái chết, óc tưởng tượng của con người đành bất lực GS 18

-   Cái chết thể xác sẽ bị đánh bại GS 18

-   Con Thiên Chúa đã đánh bại cái chết bằng sự chết và sự phục sinh của Người LG 7, 9, 59

-   Sự chết của Chúa Kitô là hình ảnh cái chết của chúng ta đối với tội lỗi LG 7; AG 5

-   Giáo Hội tuyên xưng Chúa chịu chết LG 8; NAE 4

-   Giáo Hội cảm thông với nỗi lo âu về sự chết của con cái mình AG 12

-   Ý nghĩa của sự chết GS 10, 22, 41

-   Lời giải đáp cho những bí ẩn của sự sống và sự chết GS 21, 22

-   Các nhà truyền giáo luôn mang trong mình sự chết của Chúa Kitô AG 25

-   Con người luôn muốn hiểu được ý nghĩa của sự chết GS 41

-   Lời Chúa Kitô vừa đem lại sự chết vừa thông ban sự sống AG 8

Xem: Cứu chuộc, Hy tế, Thánh giá, Tội lỗi

 

CHI THỂ - THÀNH VIÊN (MEMBRUM)

-   Chúa Thánh Thần hiệp nhất toàn thân thể nhờ sự liên kết nội tại giữa các chi thể LG 7

-   Các Kitô hữu là thành viên của thành đô trần thế GS 40

-   Các thành viên bất trung của Giáo Hội GS 43

-   Các tu sĩ làm sinh động các chi thể của Chúa Kitô PC 6

-   Các thành viên của đoàn Dân Thiên Chúa vẫn còn nguy cơ phạm tội UR 3

-   Không phải tất cả các thành viên của Giáo Hội luôn sống nhiệt thành UR 4

-   Sự đa dạng của các chi thể trong Nhiệm Thể LG 7, 13, 32

-   Ơn gọi tu sĩ lôi kéo các chi thể của Giáo Hội chu toàn các bổn phận của ơn gọi Kitô hữu LG 44

Xem: Đức ái, Con cái, Giáo Hội, Hiệp nhất

 

CHI TỘC – BỘ LẠC (TRIBUS)

-   Những thay đổi của bộ lạc GS 6

-   Tất cả mọi chi tộc đã được cứu chuộc trong máu Đức Kitô LG 50

Xem: Dân tộc

 

CHIA RẼ (SCISSIO/SCISSURA)

-   Ngay từ buổi sơ khai, trong Giáo Hội đã xuất hiện ít nhiều rạn nứt UR 3

-   Các loại hình chia rẽ chính trong Giáo Hội UR 13

Xem: Bất hoà, Đại kết, Phân ly

 

CHIÊM NIỆM (CONTEMPLATIO)

-   Các linh mục nuôi dưỡng hoạt động bằng chiêm niệm LG 41

-   Chiêm niệm đưa đến khôn ngoan GS 56

-   Chiêm niệm giải thoát tinh thần con người khỏi nô lệ vào vật chất GS 57

-   Rèn luyện tinh thần để phát triển khả năng chiêm niệm GS 59

-   Chiêm niệm và hoạt động PC 5

-   Các Dòng chiêm niệm PC 7

-   Lập các Dòng chiêm niệm trong các xứ truyền giáo AG 18, 40

Xem: Tu sĩ

 

CHIẾN TRANH (BELLUM)

-   Mối đe doạ xảy ra chiến tranh GS 4, 77

-   Con người, vì còn phạm tội, nên hiểm hoạ chiến tranh vẫn còn GS 78

-   Những thiệt hại nặng nề của những cuộc chiến gần đây GS 79

-   Khủng bố: phương pháp mới của chiến tranh GS 79

-   Những thỏa ước về chiến tranh GS 79

-   Phải đổi mới cách nhìn về chiến tranh GS 80

-   Lên án chiến tranh toàn diện GS 80

-   Nguy cơ của chiến tranh hiện đại GS 80

-   Phải tự giải phóng khỏi ách nô lệ của chiến tranh GS 81

-   Chuẩn bị cho thời điểm thực hiện việc triệt để ngăn cấm chiến tranh GS 82

-   Có nhiều hoạt động nhằm ngăn chặn nguy cơ chiến tranh GS 82

-   Nguyên nhân của chiến tranh GS 83

Xem: Bạo lực, Khí giới, Tàn phá, Tài giảm binh bị, Xã hội

 

CHIÊN VƯỢT QUA (AGNUS PASCHALIS)

Xem: Chúa Giêsu Kitô

 

CHÍNH QUYỀN – CÔNG QUYỀN
(POTESTAS PUBLICA)

-   Mối tương quan giữa chính quyền và Giáo Hội GS 76

-   Mối tương quan giữa chính quyền và công dân GS 75

-   Trách nhiệm của chính quyền trong lãnh vực giáo dục GS 3, 6, 7

-   Chính quyền phải bảo vệ quyền tự do tôn giáo DH 6

Xem: Chính trị, Định chế, Quốc gia

 

CHÍNH TRỊ (COMMUNITAS POLITICA)

-   Đời sống cộng đồng chính trị GS 73, 74

-   Hướng tới một cuộc sống chính trị thật nhân bản GS 73

-   Con người xây dựng cộng đồng chính trị GS 74

-   Cộng đồng chính trị tồn tại là vì ích chung GS 74

-   Cộng đồng chính trị và quyền bính công cộng GS 74

-   Thực hiện quyền bính chính trị GS 74

-   Giáo dục dân sự và chính trị GS 74

-   Tham gia chính trị GS 74

-   Mối tương quan giữa cộng đồng chính trị và Giáo Hội GS 76

-   Giáo Hội không bao giờ được lẫn lộn với cộng đồng chính trị GS 76

Xem: Cộng đồng, Giáo dục

 

CHU KỲ (CIRCULUS)

-   Chu kỳ Phụng vụ SC 102

-   Chu kỳ cử hành hằng năm các mầu nhiệm của Chúa Kitô SC 103

Xem: Cử hành, Phụng vụ

 

CHÚ GIẢI (EXEGESIS)

-   Nguyên tắc chú giải DV 12

Xem: Thánh Kinh

 

CHÚA NHẬT (DIES DOMINICA)

-   Tưởng niệm Chúa sống lại vào ngày Chúa nhật SC 102, 106

-   Lễ Phục Sinh nơi Giáo Hội Đông phương và Tây phương có thể được ấn định vào một ngày Chúa Nhật nhất định SC Phụ chương; OE 20

-   Khuyến khích việc cử hành và giảng Lời Chúa vào các ngày Chúa nhật SC 35, 52, 53

-   Cử hành giờ Kinh Chiều Chúa nhật SC 100

-   Các tín hữu phải tham dự phụng vụ Chúa nhật được cử hành cho cộng đoàn OE 15; SC 42, 49, 56, 106

Xem: Cử hành, Lễ trọng, Thánh lễ

 

CHÚA BA NGÔI (TRINITAS)

-   Sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi AG 2

-   Công trình cứu chuộc là của Ba Ngôi SC 6; LG 4

-   Chúa Kitô ban lệnh truyền làm phép rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi LG 17; DH 1; AG 5

-   Mối tương quan giữa Đức Maria với Chúa Ba Ngôi LG 53

-   Việc tôn kính Đức Maria khác với việc tôn thờ Chúa Ba Ngôi LG 66

-   Sứ vụ của Giáo Hội đến từ sứ vụ của Chúa Ba Ngôi AG 2

-   Ca tụng Thiên Chúa Ba Ngôi là ơn gọi của Giáo Hội LG 51

-   Sự hiệp nhất của Chúa Ba Ngôi là mẫu gương cho sự hiệp nhất của Giáo Hội UR 2

-   Mối hiệp thông giữa chúng ta và các thánh trên trời không hề làm suy giảm sự tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi LG 51

-   Trong phụng vụ chúng ta tán dương Thiên Chúa Ba Ngôi LG 50

-   Các linh mục phải trau dồi kiến thức và nghệ thuật phụng vụ, để ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi ngày càng hoàn hảo hơn PO 5

-   Các chủng sinh tập sống hiệp thông với Chúa Ba Ngôi OT 8

-   Các tu sĩ được gọi để tuyên khấn sống các lời khuyên Phúc Âm, luôn bền đỗ trong ơn thiên triệu để làm vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi LG 7

-   Việc tôn thờ Chúa Ba Ngôi nơi các Kitô hữu Đông phương UR 15

-   Việc tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi nơi các Giáo Hội ly khai Tây phương UR 20, 21

-   Công cuộc đại kết bao gồm những người cầu khẩn Chúa Ba Ngôi UR 1

-   Các tín hữu công giáo liên kết với các Kitô hữu ly khai trong việc tuyên xưng Chúa Ba Ngôi LG 15; UR 12; GS 92

-   Tín điều Chúa Ba Ngôi được định tín trong các Công Đồng Chung khai diễn tại Đông phương UR 14

Xem: Mặc khải, Mầu nhiệm, Tin, Tín điều

 

CHÚA CHA (DEUS PATER)

Xem: Chúa Ba Ngôi, Chúa Giêsu Kitô, Lịch sử cứu độ

CHÚA GIÊSU KITÔ (DOMINUS IESUS CHRISTUS)

-   Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa LG 15, 39, 42; DV 4, 8, 14, 19; GS 37, 38, 41, 45, 57; UR 2; CD 1; AG 2, 3; PO 22; NAE 3; DH 13

-   Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, được Chúa Cha sai đến LG 3, 7, 8. 13, 15, 42, 44, 53, 63; DV 4, 19; GS 21, 22; UR 2, 7, 12, 15; SC 5; CD 1; AG 3; PO 3, 5; NAE 3; DH 13

-   Chúa Giêsu Kitô, hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình LG 2, 5, 7, 9

-   Chúa Giêsu Kitô, vị trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người SC 5, 6, 10, 48; LG 8, 28, 49, 50, 60, 62; GS 78; DV 2; UR 20; AG 3; PO 2

-   Chúa Giêsu Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa Cha SC 8; LG 6, 21

-   Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa mặc lấy xác phàm LG 7, 8, 22, 26, 32; DV 2, 4, 17, 18; GS 21, 32, 38, 41, 45; UR 12, 15, 20; AG 3, 4; PO 3, 5

-   Chúa Giêsu Kitô, Đấng Messia LG 5, 58; DV 3, 15; DH 11

-   Chúa Giêsu Kitô, Đấng giải phóng, Đấng giao hoà và Đấng cứu chuộc SC 5; LG 2, 25, 31, 40, 50; GS 13, 29, 37, 78; UR 2; AG 8; N₡ 4

-   Chúa Giêsu Kitô, Ađam mới, khởi đầu của nhân loại mới GS 22; AG 8, 13; PO 15

-   Chúa Giêsu Kitô ánh sáng thật chiếu soi mọi người trên trần thế LG 1, 3, 10, 16, 36; DV 4; GS 44, 57

-   Chúa Giêsu Kitô, lương y của thân xác và tâm hồn SC 5

-   Chúa Giêsu Kitô, con người hoàn hảo và con chiên vô tội LG 3, 6; GS 22; PO 5, 13

-   Chúa Giêsu Kitô, Thầy dạy, Vua và Tư tế SC 7; LG 5, 9, 13, 21, 26, 31, 36, 40, 41, 42, 44, 48, 62; GS 10; CD 28; AA 2, 10; PO 1, 2, 5, 13, 16, 17, 22; DH 9, 11, 14; OT 4, 8; AG 8, 14

-   Chúa Giêsu Kitô là trung gian và là sự viên mãn của mặc khải DV 2, 4, 7; GS 41

-   Chúa Giêsu Kitô là đường, sự thật và sự sống LG 6, 7, 9, 17; GS 22, 52; AG 5, 8; N₡ 2; DH 14

-   Chúa Giêsu Kitô, người lao động LG 22, 32, 43, 67

-   Sự khiêm nhường của Chúa Giêsu Kitô LG 41; AA 4; UR 4

-   Sự nghèo khó của Chúa Giêsu Kitô LG 5; PC 1, 13; AG 5

-   Chúa Giêsu Kitô vâng lời cho đến chết LG 3, 37, 42, 46; AG 24; PO 15; NAE 4

-   Chúa Giêsu Kitô, tôi tớ hoàn hảo của Thiên Chúa LG 8, 27, 32, 42; GS 3; UR 7, 12; PC 14; PO 15; DH 11

-   Chúa Giêsu Kitô, kiểu mẫu của mọi sự hoàn hảo LG 40

-   Chúa Giêsu Kitô không biết đến tội lỗi LG 8

-   Chúa Giêsu Kitô, Đấng phán xét kẻ sống và kẻ chết, là đầu và cùng đích của lịch sử GS 45, 46

-   Chúa Giêsu Kitô không ngừng thực hiện ý muốn của Thiên Chúa Cha PO 14,

-   Nhân tính của Chúa Giêsu Kitô là phương tiện cứu chuộc chúng ta SC 5; AG 9, 12, 13; GE 3

-   Nhờ Chúa Giêsu Kitô, chúng ta trở thành dưỡng tử của Thiên Chúa LG 3

-   Chúa Giêsu Kitô là Đầu của Giáo Hội, thân thể mầu nhiệm của Ngài SC 7; LG 7, 13, 28, 30, 33, 50, 52, 53; PO 6; AG 3; CD 1. Xem: Nhiệm Thể

-   Giáo Hội và Chúa Giêsu Kitô trong kế hoạch của Chúa Cha LG 3, 5, 7, 8, 9, 18, 44, 48; GS 40, 42, 46, 74; IM 3; AG 1; GE 1

-   Chúa Giêsu Kitô, căn nguyên của tất cả hoạt động tông đồ trong Giáo Hội AA 4

-   Giáo Hội noi theo mẫu gương và phương pháp của Chúa Giêsu Kitô AG 10

-   Chúa Giêsu Kitô thực hiện ơn cứu chuộc trong Giáo Hội LG 54

-   Chúa Giêsu Kitô, cửa duy nhất và cần thiết của Giáo Hội LG 6

-   Có sự khác biệt giữa giáo huấn của Giáo Hội Công giáo và các anh em ly khai về Chúa Giêsu Kitô UR 20

-   Chúa Giêsu Kitô hoạt động trong tâm hồn con người với sức mạnh của Chúa Thánh Thần và dạy chúng ta phải vác Thánh giá GS 38

-   Chúa Giêsu Kitô dạy chúng ta về điều răn mới của đức bác ái GS 38, AA 8

-   Chúa Giêsu Kitô và tình liên đới nhân loại GS 32

-   Chúa Giêsu Kitô luôn hiện diện trong Giáo Hội của Người SC 7

-   Chúa Giêsu Kitô luôn tôn trọng phẩm giá con người DH 11

Xem: Mặc khải

 

CHÚA THÁNH THẦN (SPIRITUS SANCTUS)

-   Chúa Thánh Thần phát xuất từ Chúa Cha qua Chúa Con AG 2

-   Thiên Chúa tỏ lộ mầu nhiệm cứu độ qua việc tuôn ban Chúa Thánh Thần LG 59; AG 4

-   Sứ mạng, ân huệ và hoa trái của Thánh Thần LG 4, 7; AA 3; GS 38; AG 4

-   Thánh Kinh được viết ra dưới sự linh hứng của Thánh Thần DV 9, 11

-   Chúa Thánh Thần mặc khải cho các Tông đồ và các ngôn sứ mầu nhiệm Chúa Kitô DV 17

-   Chúa Kitô nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần LG 52, 63, 65; AG 4

-   Chúa Kitô được Chúa Thánh Thần thúc đẩy bắt đầu thi hành phận vụ AG 4

-   Cùng với việc Chúa Thánh Thần được sai đến, Chúa Kitô hoàn tất mặc khải DV 4, 17

-   Chúa Kitô sai Chúa Thánh Thần đến để làm cho Giáo Hội được tăng triển AG 4

-   Chúa Thánh Thần bảo toàn thể thức cai quản do Chúa Kitô thiết lập trong Giáo Hội LG 22, 27

-   Chúa Thánh Thần đã hành động nơi trần gian trước khi Đức Kitô được vinh hiển AG 4

-   Chúa Thánh Thần ngự xuống trong ngày lễ Ngũ tuần LG 4, 19, 21; AG 4

-   Chúa Thánh Thần đưa các Tông đồ vào chân lý toàn vẹn DV 20; SC 6; LG 21

-   Giáo Hội được tỏ lộ trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống LG 2

-   Chúa Thánh Thần thiết lập Giáo Hội như bí tích phổ quát của ơn cứu độ LG 48

-   Chúa Thánh Thần thánh hoá Giáo Hội LG 4, 40

-   Giáo Hội được xây dựng nên đền thờ Chúa Thánh Thần PO 1

-   Giáo Hội được Chúa Thánh Thần dạy bảo LG 53

-   Giáo Hội tiếp tục công trình của Chúa Kitô dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần GS 3

-   Giáo Hội là mẹ và là trinh nữ do quyền phép Chúa Thánh Thần LG 64

-   Chúa Thánh Thần canh tân Giáo Hội GS 21

-   Chúa Thánh Thần hướng dẫn Giáo Hội DV 23; LG 4

-   Giáo Hội giảng dạy với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần LG 25; DV 9, 10

-   Thánh Truyền được tiến triển trong Giáo Hội dưới sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần DV 8

-   Mặc khải được giữ gìn và trình bày dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần LG 25

-   Cơ cấu xã hội hữu hình của Giáo Hội phục vụ Thánh Thần để làm cho nhiệm thể được tăng trưởng LG 8

-   Chúa Thánh Thần thúc đẩy Giáo Hội hoàn tất kế hoạch của Thiên Chúa LG 17, AG 4

-   Chúa Thánh Thần thúc đẩy Giáo Hội mở ra những lối đường mới và thực hiện việc canh tân cách thích hợp PO 22; PC 2

-   Chúa Thánh Thần cắt đặt các mục tử trong Giáo Hội LG 20; AA 23

-   Các Giám mục được Chúa Thánh Thần đặt lên kế vị các Tông đồ CD 2

-   Chúa Thánh Thần được trao ban trong ơn thánh hiến qua việc đặt tay LG 21

-   Giáo phận hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần làm thành một Giáo Hội địa phương CD 11

-   Công Đồng được Chúa Thánh Thần quy tụ LG 1

-   Những phán quyết của Đức Giáo Hoàng được đặt dưới sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần LG 25

-   Ân huệ Thánh Thần được trao ban cho các linh mục qua bí tích Truyền Chức Thánh PO 7

-   Các linh mục do Chúa Thánh Thần tuyển chọn PO 15

-   Các linh mục được Chúa Thánh Thần chỉ dạy và thúc đẩy PO 12, 13, 15

-   Các linh mục liên kết gia đình Thiên Chúa trong Chúa Thánh Thần PO 6

-   Các ứng viên linh mục được thánh hiến với ấn tín của Chúa Thánh Thần OT 2

-   Chúa Thánh Thần kêu gọi con người đến với Chúa Kitô nhờ lời rao giảng AG 15

-   Hoa quả của Thánh Thần là ơn thánh hoá LG 40-42

-   Chúa Thánh Thần thánh hoá Dân Chúa nhờ các thừa tác vụ và các bí tích AA 3; LG 12, 50

-   Chúa Thánh Thần và bí tích Thánh Thể PO 5

-   Chúa Thánh Thần được trao ban cách đặc biệt trong bí tích Thêm Sức LG 11; AG 11

-   Phụng vụ kiến tạo các tín hữu thành nơi Thiên Chúa ngự trị trong Chúa Thánh Thần SC 2; LG 4

-   Đức Maria là đền thờ Chúa Thánh Thần LG 53

-   Nơi nhà Tiệc ly, Đức Maria cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến LG 59

-   Các môn đệ của Chúa Kitô được Chúa Thánh Thần dẫn dắt GS 1

-   Trong Giáo Hội, các tín hữu được liên kết thành một thân thể nhờ Chúa Thánh Thần OE 2

-   Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu lòng tin, cậy, mến AA 3; GS 93

-   Chúa Thánh Thần làm cho ân sủng trổ sinh hoa trái nơi các tín hữu LG 39

-   Các tín hữu sống ơn gọi của mình dưới sự dìu dắt của Chúa Thánh Thần PO 6

-   Chúa Thánh Thần ban sự sống và thánh hiến người giáo dân LG 34

-   Giáo dân tự nguyện đáp trả sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần AA 32

-   Chúa Thánh Thần đang làm cho người giáo dân hôm nay ý thức hơn về phần trách nhiệm riêng của mình AA 1

-   Được Chúa Thánh Thần tác động, người giáo dân giúp mọi người chung quanh nên tốt hơn AG 11, 15; AA 3, 29

-   Chúa Thánh Thần hiệp nhất và ban sự sống cho Nhiệm thể LG 7, 13; AG 4

-   Tất cả các tín hữu đều có Chúa Thánh Thần, làm nên một Giáo Hội duy nhất LG 49

-   Chúa Thánh Thần ban nhiều ân huệ khác nhau LG 32; UR 2; AA 4; AG 23

-   Mỗi người hãy tận dụng đặc sủng do Chúa Thánh Thần ban cho AA 4, 30

-   Chúa Thánh Thần khơi dậy và nâng đỡ đức tin LG 12

-   Chúa Thánh Thần kiện toàn đức tin để tín hữu hiểu biết Mặc khải nhiều hơn DV 5

-   Chúa Thánh Thần ban đức ái PC 1; LG 49

-   Chúa Thánh Thần an ủi những ai chịu khổ vì Chúa Kitô OE 30

-   Kẻ nào càng yêu mến Giáo Hội của Chúa Kitô, càng có Chúa Thánh Thần OT 9

-   Con người đón nhận lời rao giảng của các Tông đồ nhờ tác động của Chúa Thánh Thần LG 19

-   Chúa Thánh Thần cho con người chiêm ngưỡng mầu nhiệm Thánh ý Thiên Chúa GS 15

-   Con người đến với Chúa Cha nhờ Chúa Con, trong Chúa Thánh Thần DV 2; UR 15

-   Chúa Thánh Thần là bảo chứng cho quyền thừa tự GS 22

-   Chúa Thánh Thần làm cho Giáo Hội phát triển trong sự hiệp nhất của đức tin LG 25

-   Chúa Thánh Thần thực hiện việc hiệp nhất với các anh em ly khai LG 15; UR 4, 24; GS 92

-   Chúa Thánh Thần khơi dậy suy nghĩ về tôn giáo nơi con người GS 41

-   Việc canh tân như một cuộc viếng thăm của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội LG 43

-   Chúa Thánh Thần đang hiện diện trong cuộc tiến hoá hiện nay GS 26

-   Chúa Thánh Thần là nguyên lý hiệp nhất của Giáo Hội LG 13; UR 2; GS 32

 

CHÚC LÀNH / LÀM PHÉP (BENEDICTIO)

-   Sẽ có rất ít nghi thức làm phép dành riêng SC 79

-   Lời chúc lành cho các đôi hôn phối SC 78

 

CHÚC TỤNG (LAUDES)

-   Các Kitô hữu chúc tụng Thiên Chúa SC 6, 7, 10; LG 12, 50, 51; UR 23; OE 15, 22; PC 7; PO 5

-   Kinh Thần vụ là một lời chúc tụng Thiên Chúa SC 83-85, 99

-   Các thánh trên trời ca hát chúc tụng Thiên Chúa SC 104; LG 50, 51

-   Thánh ca là những lời chúc tụng lấy ý từ Thánh Kinh SC 112

-   Nghệ thuật thánh gia tăng lời chúc tụng Thiên Chúa SC 122

Xem: Bổn phận, Thánh ca

 

CHỦNG TỘC (STIRPS)

-   Những bất đồng gay gắt về chủng tộc vẫn còn kéo dài mãi tới ngày nay GS 4, 8

-   Những xung đột sắc tộc cản trở công cuộc hoà bình GS 82

-   Mục đích phát triển kinh tế là phục vụ tất cả mọi người, mọi chủng tộc GS 64

-   Người công dân quan tâm đến ích lợi của toàn thể gia đình nhân loại, một gia đình được liên kết giữa các nòi giống, chủng tộc và quốc gia GS 75

-   Các tín hữu phải tránh mọi hình thức phân biệt chủng tộc AG 15

-   Đức Kitô và Giáo Hội vượt trên mọi dị biệt chủng tộc AG 8

-   Giáo Hội khuyến cáo hãy vượt qua mọi tranh chấp giữa các quốc gia, chủng tộc GS 42

-   Giáo Hội phản bác mọi kỳ thị hoặc đàn áp con người vì lý do sắc tộc NAE 5

-   Giáo Hội tôn trọng và phát huy những nét đẹp tinh thần của các dân nước khác nhau SC 37

Xem: Con người, Kỳ thị, Thù hận

 

CHỦNG VIỆN – CHỦNG SINH (SEMINARIUM – SEMINARISTA)

-   Chủng viện là trái tim của Giáo phận PO 5

-   Mục đích, chương trình đào tạo và quy định về Tiểu chủng viện OT 3

-   Các Đại chủng viện cần thiết cho việc đào tạo linh mục OT 4

-   Khuyến khích việc lập các chủng viện liên giáo phận cấp vùng hay cấp quốc gia OT 7

-   Lập các chủng viện quốc tế PO 10

-   Chủng viện dành đào tạo các giáo sĩ cho hoạt động truyền giáo AG 38

-   Thẩm định ý hướng ngay lành của các chủng sinh OT 6

-   Đời sống thiêng liêng của các chủng sinh OT 8

-   Giáo dục các chủng sinh về cảm thức Giáo Hội, vâng phục, khiết tịnh, tự chủ, đối thoại và tinh thần truyền giáo OT 9-11, 19-20

-   Điều hành chương trình học của các chủng sinh OT 3

-   Tu chỉnh chương trình học của các chủng sinh OT 13-18, 22; AG 16, 39; PO 19

-   Các chủng sinh trong công cuộc Phúc Âm hoá AG 22

-   Việc thực tập mục vụ của các chủng sinh OT 12, 21

-   Toàn thể dân Kitô giáo ý thức trách nhiệm đối với các chủng sinh OT 2

 

CHUYỂN BIẾN / THAY ĐỔI (TRANSFORMATIO)

-   Sự chuyển biến về khoa học và kỹ thuật GS 5

-   Những thay đổi thường dẫn đến việc đặt lại vấn đề đối với những giá trị đã được thừa nhận GS 7

-   Như bất cứ cơn khủng hoảng tăng trưởng nào, sự thay đổi luôn kéo theo những khó khăn không nhỏ GS 4

-   Những thay đổi ảnh hưởng đến nếp sống tôn giáo GS 7, 44, 62

-   Con người vừa là nguyên nhân vừa là nạn nhân của những biến đổi GS 8

-   Sự biến đổi đòi hỏi phải khước từ lối đạo đức duy cá nhân GS 36, 69

-   Tình yêu là quy luật cho việc biến đổi thế giới GS 38

-   Tình trạng xáo trộn mất quân bình là nguyên nhân của những thay đổi GS 8, 10

Xem: Đời sống, Khoa học, Kỹ thuật

 

CHUYÊN CHẾ (TOTALITARISMUS)

-   Chủ nghĩa chuyên chế xâm phạm đến quyền lợi cá nhân và các đoàn thể GS 75

Xem: Con người, Chính trị, Xã hội

 

CHUYÊN MÔN HOÁ (SPECIALIZATIO)

-   Các Giám mục quan tâm giúp các linh mục được chuyên môn hoá trong các khoa học thánh PO 19

-   Tình trạng mất quân bình giữa việc chuyên môn hoá các hoạt động nhân sinh và quan điểm chung về vạn vật GS 8

Xem: Học vấn, Kỹ thuật, Nghệ thuật, Phục vụ

 

CHUYÊN VIÊN (EXPERTUS)

-   Chuyên viên cho chương trình truyền thanh và truyền hình SC 20

-   Chuyên viên về khoa truyền giáo học AG 28

-   Chuyên viên về Phụng vụ, Thánh nhạc, Nghệ thuật thánh, Mục vụ SC 25, 44, 126

 

CHƯ DÂN (GENTES)

-   Thái độ của người Kitô hữu giữa chư dân NAE 5

-   Dân Israel có nhiệm vụ làm cho chư dân biết kế hoạch cứu độ LG 6; DV 14

Xem: Dân tộc, Quốc gia

 

CHỨC VỤ – NGHĨA VỤ – BỔN PHẬN (OFFICIUM)

-   Có sự khác biệt về chức vụ trong Giáo Hội LG 7, 13

-   Ngay cả giáo dân cũng có thể cộng tác vào những chức vụ trong Giáo Hội LG 33

-   Các linh mục thi hành cách chính thức chức vụ linh mục PO 2

-   Các linh mục thi hành chức vụ của Chúa Kitô là Đầu và Mục tử, là Cha và là Thầy của Dân Thiên Chúa PO 6, 9

-   Các linh mục thi hành chức vụ chính yếu của mình trong mầu nhiệm Thánh Thể PO 13

Xem: Phận vụ, Giáo dân, Hành động, Linh mục, Nghi thức

 

CHỨNG TÁ (TESTIMONIUM)

-   Bằng chứng từ cuộc sống, Chúa Kitô đã loan báo vương quốc của Chúa Cha LG 5

-   Qua người giáo dân, Chúa Kitô muốn tiếp tục chứng tá của mình LG 34, 35

-   Giáo Hội làm chứng cho Chúa Kitô AG 21

-   Bằng chứng từ của người công dân, Giáo Hội cổ vũ tự do chính trị GS 76

-   Chứng tá của các Tông đồ LG 19

-   Chứng tá của các thánh tử đạo GS 21

-   Chứng từ của các Giám mục CD 11

-   Các Giám mục được trao phó việc làm chứng Tin Mừng LG 21

-   Các linh mục phải làm chứng về chân lý và sự sống cho mọi người LG 28, 41

-   Sự độc thân của linh mục làm chứng cho sự sống lại OT 10

-   Chứng từ của các linh mục PO 4

-   Chứng từ của tu sĩ LG 31, 39, 44; PC 25

-   Các hội dòng nêu lên chứng từ về sự khó nghèo PC 13

-   Các cộng đồng tôn giáo có quyền công khai giảng dạy và minh chứng đức tin của mình DH 4

-   Các nhà truyền giáo phải cống hiến chứng tá tình yêu của Đức Kitô AG 6

-   Chứng từ bác ái của cộng đoàn Kitô hữu CD 30; AG 20; UR 4

-   Chứng từ của các gia đình Kitô giáo AA 11

-   Chứng từ của các cặp vợ chồng LG 35; AA 11

-   Chứng từ của các tín hữu PO 2

-   Chứng tá đức tin NAE 2; GS 21

-   Các tín hữu làm chứng cho niềm hy vọng GE 2

-   Chứng từ của giáo dân LG 35, 38; AG 11, 12, 21

-   Hoạt động của giáo dân làm nên một chứng từ về Đức Kitô AA 2, 3, 6, 13; GS 43

-   Chứng tá đời sống của các nhà giáo dục GE 7, 8

-   Những ai đã chịu phép Rửa đều được kêu gọi làm chứng về Đức Kitô trước mặt muôn dân AG 6

-   Dân Thiên Chúa truyền bá lời chứng về Chúa Kitô LG 10, 12

-   Chứng tá của Chúa Thánh Thần nơi các tín hữu LG 4

-   Các anh em ly khai làm chứng cho Chúa Kitô UR 4

-   Trong sự khác biệt, tất cả làm chứng cho sự hiệp nhất trong Thân thể Chúa Kitô LG 32

 

CON (FILIUS)

-   Vợ chồng là những chứng nhân trước mặt con cái về đức tin và tình yêu LG 36

-   Vợ chồng giáo dục những người con trong đức tin LG 41

-   Lợi ích của con cái đòi hỏi một giao ước hôn nhân bền vững GS 50

-   Việc giáo dục con cái bị gián đoạn khi đời sống gia đình gặp khó khăn GS 50

-   Cha mẹ có quyền và có bổn phận giáo dục con cái GE 6

-   Phương cách giáo dục tôn giáo cho con cái DH 5

-   Phải giáo dục cho con cái về giới tính GE 1

-   Cha mẹ cần được giúp đỡ để đào tạo về nhân bản và đời sống Kitô hữu cho con cái GE 7

-   Phải vun trồng ơn gọi nơi con cái PC 24

-   Con cái được đào tạo tốt đẹp hơn và góp phần vào việc thánh hoá cha mẹ GS 48

-   Dạy con cái nhận biết Thiên Chúa GE 3

-   Con cái đáp đền công ơn cha mẹ với lòng biết ơn, thái độ thảo kính và tin tưởng GS 48

-   Mối dây ràng buộc hôn nhân và con cái GS 48, 50

-   Quyền lợi của cha mẹ trong việc sinh sản và giáo dục con cái GS 48, 50, 52; GE 3; CD 12

Xem: Bí tích Hôn nhân, Con cái, Giáo dục, Vợ chồng

Con của Thiên Chúa

-   Chúng ta làm thành một gia đình với Chúa Kitô LG 49, 51; GS 22

-   Thiên Chúa Cha đã nhận chúng ta làm nghĩa tử LG 3; DH 10; PO 18

-   Chúng ta được thông dự vào bản tính Thiên Chúa nhờ bí tích Thánh Tẩy LG 3; DH 10; PO 18

-   Được tiếp nhận trong một thân thể LG 32; SC 2

-   Được tiếp nhận trong một đoàn dân thiên sai LG 9

-   Trong Giáo Hội LG 14

-   Gia đình của Thiên Chúa LG 36, 48; DH 15; GS 41,42

-   Sống như những người con trong gia đình Thiên Chúa LG 48

-   Các Giám mục chăm lo cho những thiện ích của con cái Thiên Chúa LG 28

-   Bày tỏ những nhu cầu và mong ước với sự tự do của những người con LG 37

-   Giám mục lắng nghe những kẻ thuộc quyền như những người con LG 27

-   Những người con của Thiên Chúa đối thoại với các tôn giáo khác NAE 2

-   Đối thoại với những con cháu của Abraham NAE 4

-   Sống hoà thuận với tất cả mọi người như những người con cùng một Cha NAE 5

-   Trong Thánh Kinh, Thiên Chúa Cha nói với con cái của Ngài DV 21

Con của Giáo Hội

-   Giáo Hội khích lệ con cái mình vượt qua mọi tranh chấp trong tinh thần những người con của Thiên Chúa GS 42

-   Những người con của Giáo Hội ý thức về trách nhiệm của mình đối với thế giới AG 36

-   Cộng đoàn con cái của Giáo Hội cầu nguyện và hoạt động giữa các dân tộc AG 37

-   Quảng đại dấn thân vì mọi người AG 12

-   Khẩn cầu cho tất cả mọi ngưòi DH 14

-   Lời Chúa cứu độ con cái của Giáo Hội trong đức tin DV 21

-   Lời Chúa là của ăn nuôi dưỡng con cái của Giáo Hội DV 23

-   Phải trở nên quen thuộc với Lời Chúa DV 25

-   Các con cái của Giáo Hội hiệp nhất trong sự thật và trong đức ái GS 24

-   Cho đến khi nét rạng ngời của những người con được biểu lộ GS 40

-   Giáo Hội khuyến khích con cái đạt tới sự hoàn hảo và đổi mới GS 44

-   Cám ơn về sự giúp đỡ đã nhận được từ nhân loại GS 44

Xem: Đào tạo, Gia đình, Giáo dục, Học đường, Ơn gọi, Phận vụ, Quyền lợi, Thiện hảo, Tình yêu

 

CON NGƯỜI (HOMO)

-   Con người được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Ngài GS 12, 24, 29, 34, 41, 68

-   Với một linh hồn thiêng liêng và bất tử GS 14, 29

-   Có trí khôn và tự do GS 21

-   Trong mỗi con người có sự hiện diện của hạt giống thần linh GS 3, 18

-   Con người có ơn gọi tối thượng là thông hiệp với Thiên Chúa GS 3, 10, 13, 18, 19, 21, 32, 91; DV 2

-   Con người có cùng một vận mệnh thiêng liêng GS 24, 29

-   Tất cả mọi người có sự bình đẳng căn bản GS 29, 66

-   Con người có vấn đề ngay trong chính bản thân mình GS 10, 12, 21, 62

-   Con người luôn có những vấn nạn GS 4

-   Con người mong đợi các tôn giáo giải đáp về những bí nhiệm tiềm ẩn trong thân phận con người NAE 1

-   Thiên Chúa giải đáp vấn nạn về con người GS 41

-   Con người là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa dựng nên vì chính họ GS 24

-   Con người đã được Thiên Chúa dựng nên trong tình trạng thánh thiện GS 13

-   Thiên Chúa đã dựng nên con người để làm chủ các tạo vật GS 12, 34

-   Con người lạm dụng tự do GS 13

-   Con người được miễn trừ khỏi phải chết nếu như không phạm tội GS 18

-   Con người chiến đấu với chính mình GS 10, 12, 13

-   Con người chiến đấu để ở lại trong sự thiện GS 13, 37

-   Tội lỗi ngăn cản không cho con người đạt tới sự viên mãn GS 13

-   Đức Kitô đã cứu chuộc con người GS 13, 18, 37

-   Đức Kitô đã giao hoà con người với Thiên Chúa GS 78

-   Ngôi Lời vĩnh cửu đã đến và ở giữa loài người DV 4; GS 38

-   Đức Kitô, con người mới GS 22

-   Ai theo Đức Kitô, con người hoàn hảo, người ấy trở nên người hơn GS 41

-   Mầu nhiệm con người tìm thấy trong ánh sáng của mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể GS 22

-   Thiên Chúa muốn con người làm thành một gia đình duy nhất GS 32, 24, 40

-   Các môn đệ Chúa Kitô là cộng đồng những con người được quy tụ trong Chúa Kitô GS 1

-   Đức Kitô đã thánh hoá những mối liên hệ của con người GS 32

-   Ý định của Thiên Chúa về thế giới là muốn con người đồng tâm kiến tạo và không ngừng hoàn thiện hoá trật tự trần thế AA 7

-   Con người phải yêu mến những điều Thiên Chúa đã tạo dựng GS 37

-   Quan điểm của Giáo Hội về con người GS 11

-   Giáo Hội tỏ lộ cho con người biết ý nghĩa sự hiện hữu và trả lời những vấn nạn của con người GS 41

-   Giáo Hội trung thành với những bổn phận của mình đối với con người GS 21

-   Giáo Hội đem đến cho nhân loại những năng lực cứu rỗi GS 3

-   Giáo Hội thanh luyện, nâng con người đến sự hoàn thiện LG 17, AA 7, 11, 21; GS 42

-   Giáo Hội khuyến khích con người hợp tác với nhau GS 89, 93

-   Giáo Hội giúp con người xây dựng đúng đắn toàn thể trật tự trần thế và quy hướng chúng về Thiên Chúa AA 7

-   Giáo Hội quy tụ mọi người trong một Thiên Chúa duy nhất GS 92

-   Con người không thể tự cứu mình nếu như không biết và từ chối Giáo Hội AG 7

-   Giáo Hội phi bác mọi sự kỳ thị hoặc đàn áp con người N₡ 5

-   Con người tổng hợp nơi mình mọi yếu tố của vũ trụ vật chất GS 14

-   Con người hơn hẳn vũ trụ vật chất GS 14, 15

-   Qua con người, vũ trụ vật chất ca tụng Đấng Tạo Hoá GS 14

-   Cùng với con người, thế giới sẽ được phục hồi trong Đức Kitô LG 48

-   Tuy sống trong lịch sử nhân loại, con người vẫn luôn hướng đến ơn gọi vĩnh cửu của mình GS 76

-   Tự bản chất con người có tính xã hội GS 12, 25

-   Người nam và người nữ có cùng phẩm giá GS 49

-   Sự liên kết giữa người nam và người nữ GS 12, 48, 49

-   Thiên Chúa đã trao cho con người sứ mạng bảo vệ sự sống GS 51

-   Lưu truyền sự sống quy chiếu về định mệnh vĩnh cửu của con người GS 51

-   Giáo dục phải chú trọng đến nhân cách của con người GS 31

-   Giá trị con người hệ tại ở cái mình là hơn ở cái mình có GS 35

-   Con người phải thực thi những nghĩa vụ xã hội GS 30

-   Những gì tồn tại trên mặt đất phải quy về con người GS 12, 39, 69

-   Khi làm việc, con người không những biến đổi vạn vật và xã hội, mà còn hoàn thiện chính mình GS 35

-   Nhờ lao công của mình, con người tiếp nối công trình của Đấng Tạo Hoá GS 34

-   Con người lệ thuộc vào nhau GS 24, 25

-   Những mối tương giao giữa con người với nhau GS 6, 23, 25

-   Sự cộng tác của mọi người trong đời sống công cộng GS 75

-   Của cải trần gian là để cho mọi người GS 69

-   Làm những điều cần thiết để có thể dẫn con người đến một cuộc sống thật sự nhân bản GS 26, 53, 66, 67, 69, 70

-   Xây dựng thế giới cho hợp với phẩm giá siêu việt của con người GS 91

-   Những quyền lợi cũng như bổn phận của con người là phổ quát và bất khả xâm phạm GS 26

-   Tính cộng đồng của con người và những luật lệ GS 23-32

-   Sự tiến bộ của con người và văn hoá GS 53-62

-   Đời sống kinh tế-xã hội của con người GS 63-72

-   Các định chế phải phục vụ cho mục đích của con người GS 29, 76

-   Con người mở rộng quyền thống trị của mình trên thiên nhiên GS 3, 15, 53, 63

-   Những khát vọng phổ quát hơn của con người GS 9

-   Ý thức tự lập và trách nhiệm cần thiết cho sự trưởng thành của con người trên bình diện tinh thần và luân lý GS 55

-   Con người hiện đại khẳng định rõ rệt hơn quyền lợi của mình GS 41

-   Con người tạo nên lịch sử riêng của chính mình GS 20

-   Xuất hiện những con người mới là những người kiến tạo một nhân loại mới GS 30

-   Con người phải dấn thân xây dựng hoà bình GS 82

-   Sứ điệp Kitô giáo bắt buộc con người xây dựng thế giới GS 34

-   Tất cả những gì chống lại sự sống, chống lại nhân vị và phẩm giá con người đều là những hành động đáng xấu hổ GS 27

-   Phải tố giác các học thuyết đòi hy sinh quyền lợi căn bản của con người GS 65

-   Liên kết với những người đang chung sống với thái độ tôn trọng và yêu thương AG 11

-   Rất nhiều người được tác động bởi ước muốn hiệp nhất UR 1

Nhân vị – nhân tính – nhân cách
(persona – personalitas)

-   Đức Kitô hiện diện trong con người của thừa tác viên SC 7; LG 21

-   Nước Thiên Chúa toả chiếu trước mặt mọi người nơi chính con người của Đức Kitô LG 5

-   Tránh xa những lối diễn tả hay hành động dẫn đến việc hiểu sai giáo lý đích thực của Giáo Hội LG 67

-   Sự trưởng thành nhân cách và tương quan nhân vị GS 6

-   Tình trạng thiếu quân bình của con người ngày nay GS 8

-   Những quyền lợi căn bản của con người GS 25, 29, 42, 60, 65, 68, 73, 75, 76; IM 5; GE 1, 2, 6

-   Phẩm giá của con người nhân bản GS 26, 28, 29, 40, 51, 52, 60; PC 14

-   Trật tự xã hội và điều tốt đẹp của con người GS 26, 47, 71

-   Sự vi phạm nhân cách con người GS 27, 63, 71, 83

-   Giáo Hội phục hồi và đề cao nhân cách con người GS 40, 76

-   Giáo dục nhân cách cho người trẻ GS 31; AA 12; GE 8

-   Con người ngày nay và sự phát triển nhân cách GS 41

-   Trong hôn nhân hai người tự hiến cho nhau và đón nhận nhau GS 48

-   Hôn nhân là một khế ước bất khả phân ly giữa người với người GS 50

-   Văn hoá và con người nhân bản GS 53, 56, 57, 61; GE 11

-   Những quan niệm về con người toàn diện GS 61, 63; PC 12, 14

-   Tôn trọng con người GS 66; PC 14

-   Công việc và con người GS 67

-   Mọi tiến trình lao động sản xuất cần phải thích hợp với nhu cầu và cuộc sống của con người GS 67

-   Các xí nghiệp kinh tế và con người GS 68

-   Quyền tư hữu và con người GS 71

-   Hỗ trợ những sáng kiến của con người GS 71

-   Những đặc điểm siêu nhiên của con người nhân bản GS 76

-   Việc truyền thông những điều liên quan đến tôn giáo cần được giao cho những người xứng đáng và thông thạo chuyên môn IM 11

-   Công cuộc hoà giải của những cá nhân riêng rẽ, những người ao ước hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công giáo UR 4; OE 26

-   Huấn luyện nhân bản cho các chủng sinh OT 7, 11

Xem: Phẩm giá, Phát triển, Quyền lợi, Thiện hảo, Tiến bộ, Tôn trọng, Văn hoá

Thân phận con người (hominis conditio)

-   Thân phận con người trong lịch sử GS 5

-   Thân phận con người và những bất ổn của thời hiện đại GS 4, 10, 18, 64, 83

-   Thân phận con người trước cái chết GS 18

Xem: Gia đình, Kinh tế, Lao động, Xã hội

 

CÔNG BÌNH (AEQUITAS)

-   Công bình và tình trạng chênh lệch kinh tế-xã hội GS 66

-   Công bình và việc truất hữu tài sản GS 71

-   Công bình và các chính trị gia GS 75

-   Công bình và việc kháng lệnh với lý do lương tâm GS 79

-   Công bình và những tương quan kinh tế trên thế giới GS 86

Xem: Chính trị, Công chính, Lương tâm

 

CÔNG CHÍNH – CÔNG LÝ (IUSTITIA)

-   Công lý xã hội GS 29, 30, 66, 69

-   Những người tin vào Chúa Giêsu Kitô yêu mến sự công chính GS 21, 23, 72, 93

-   Công lý là nền tảng của hoà bình GS 77, 78

-   Công lý thuộc về những ai làm theo ý muốn của Thiên Chúa DH 6

-   Đức công chính phải được thực hành trước đức ái AA 8

-   Công lý và tự do tôn giáo DH 6, 7

-   Đức công chính và thừa tác vụ linh mục PO 3

-   Đức công chính trong việc đào tạo linh mục OT 11

-   Những anh em ly khai có một cảm thức sống động về đức công chính UR 23

-   Sự hợp tác với người Hồi giáo trong lãnh vực công lý xã hội NAE 3

Xem: Công bình, Phán xét, Quyền lợi, Xã hội

 

CÔNG DÂN (CIVIS)

-   Giáo dân là người tín hữu và là công dân AA 5

-   Giáo dân là công dân trần thế GS 43; AA 16

-   Giáo Hội chuẩn bị cho giáo dân đảm nhận những trách vụ kinh tế và xã hội GS 85

-   Giáo dân nuôi dưỡng lòng yêu nước với tâm hồn cao thượng GS 85

-   Giáo dân cộng tác với mọi người tuỳ theo năng lực bản thân AA 8

-   Các công dân phải tích cực tham gia vào việc chung GS 73, 75

-   Không nên dành cho nhà chức trách một quyền hành quá lớn GS 75

-   Mối liên hệ giữa quyền bính và công dân GS 73

-   Nhà chức trách điều hướng mọi nguồn năng lực của các công dân GS 74

Xem: Giáo dân

 

CÔNG ĐỒNG (CONCILIUM)

-   Công Đồng nhận thấy mình có bổn phận đặc biệt phải giúp cho đời sống Kitô hữu ngày càng tăng triển SC 1

-   Nhắc lại những nguyên tắc để phát huy Phụng vụ SC 3

-   Xác lập những quy định cho việc dạy môn Phụng vụ và các hoạt động mục vụ SC 15, 43

-   Quyết định duyệt lại các nghi thức và năm Phụng vụ SC 62, 106

-   Quy định về Thánh nhạc SC 112

-   Khuyến khích các mục tử phải chỉ dạy cho các tín hữu SC 56

-   Các Nghi chế đều bình đẳng SC 4

-   Nới rộng việc cho phép đồng tế SC 57

-   Muốn soi dẫn mọi người để Tin Mừng được loan báo LG 1

-   Cần phải có Giáo Hội để mang lại ơn cứu độ, đó là một giáo huấn xác thực và minh nhiên LG 14, 39; GS 40; OT 9

-   Công Đồng công bố Đức Kitô đã thiết lập Giáo Hội trên nền tảng các Tông đồ và đặt Đức Giáo Hoàng làm thủ lãnh với quyền tối thượng và giáo huấn bất khả ngộ LG 18

-   Công Đồng dạy rằng các Giám mục được đặt làm mục tử kế vị các Tông đồ LG 20

-   Công Đồng phải được Đức Giáo Hoàng chuẩn nhận LG 22

-   Công Đồng trình bày giáo thuyết và cổ vũ việc tôn kính Đức Maria LG 57, 67

-   Công Đồng tuyên bố con người có thể nhận biết Thiên Chúa nhờ lý trí DV 6; GS 59

-   Khuyến khích việc học hỏi Thánh Kinh DV 23, và tìm hiểu sâu xa về Chúa Kitô DV 25

-   Công Đồng hướng về toàn thể nhân loại GS 2, 91

-   Đối thoại với thế giới GS 3

-   Trình bày những nhận định về các giá trị trần thế GS 11

-   Nhắc lại chân lý quan trọng về xã hội loài người GS 23, 46

-   Trân trọng tất cả những gì là thiện hảo nơi các định chế nhân loại GS 42, 47, 63

-   Thúc đẩy các Kitô hữu nỗ lực hoạt động cho sự hiệp nhất của nhân loại GS 43

-   Nhắc đến bổn phận thiết yếu phải cung cấp cho các cá nhân cũng như các dân tộc những phương tiện để phát triển GS 69

-   Kêu gọi hoà bình và lên án chiến tranh GS 77, 80

-   Cổ vũ việc thành lập một tổ chức toàn cầu giúp cho việc phát triển các dân tộc GS 90

-   Nhắc nhở mọi người về trách nhiệm tôn trọng trật tự luân lý khách quan IM 6

-   Bàn luận về vấn đề truyền thông xã hội IM 2

-   Nhấn mạnh đến nhiệm vụ hỗ trợ báo chí công giáo IM 17

-   Việc thành lập văn phòng quốc gia đặc trách về phương tiện truyền thông xã hội IM 21

-   Việc phổ biến huấn luyện mục vụ IM 23,24

-   Khen ngợi và quý trọng di sản tôn giáo của các Giáo Hội Đông phương OE 5

-   Mong muốn phục hồi kỷ luật cổ kính về các Bí tích OE 12, 17,18

-   Xác lập quy định về việc “thông dự các nghi thức phụng tự” OE 27

-   Khen ngợi sự hợp tác giữa các Giáo Hội Đông phương và Tây phương OE 30

-   Đại kết là một trong những ý hướng của Công Đồng UR 1

-   Đề nghị những phương thế để đáp trả lời mời gọi hợp nhất UR 1, 4, 13

-   Nhìn nhận vinh dự của các Giáo Hội Đông phương được đặt trên nền tảng các Tông đồ UR 14

-   Công Đồng quyết định các Giáo Hội Đông phương vẫn có quyền tự trị theo kỷ luật riêng UR 16

-   Di sản truyền thống của các Giáo Hội Đông phương thuộc về đặc tính công giáo UR 17

-   Vui mừng vì các anh em ly khai vẫn sùng kính Đức Maria LG 69

-   Hy vọng sẽ chỉ còn ngôi nhà duy nhất được xây dựng trên nền tảng là Đức Kitô UR 18

-   Khuyên các tín hữu hãy tránh mọi hành động nông nổi có thể phương hại đến sự hiệp nhất UR 24

-   Công Đồng đưa ra những hướng dẫn về phận vụ của các Giám mục CD 3, 42

-   Ấn định tiêu chuẩn cho việc xem xét lại địa giới các Giáo phận CD 40

-   Đề nghị duyệt lại Bộ Giáo Luật CD 44

-   Kêu gọi các quyền bính dân sự từ bỏ đặc quyền liên quan đến việc đề cử Giám mục CD 20

-   Muốn quan tâm và đưa ra tiêu chuẩn để canh tân đời sống của các tu sĩ PC 1

-   Khen ngợi các tu sĩ và những người muốn tham gia hoạt động mục vụ LG 46; CD 33; PC 10, 25; AG 40

-   Khẳng định tầm quan trọng của việc đào tạo linh mục OT 1; AG 16

-   Khuyên nên sử dụng các phương thế truyền thống của việc đào tạo OT 2

-   Thành lập các tổ chức bảo trợ ơn gọi OT 2

-   Hướng về giáo dân LG 30; AA 1

-   Khuyên nên áp dụng các nguyên tắc Kitô giáo vào các vấn đề thời sự AA 6

-   Mong muốn mở rộng hoạt động xã hội đến tất cả các lãnh vực trần thế AA 7

-   Khuyên thực hiện việc đào tạo giáo dân AA 28, 32

-   Kêu gọi giáo dân đáp trả lời Chúa Kitô mời gọi dấn thân hoạt động tông đồ AA 33

-   Khuyên nên thành lập các hội đoàn tông đồ giáo dân AA 20

-   Đưa ra các nguyên tắc của việc truyền giáo AG 1

-   Kêu gọi tất cả các Kitô hữu thực hiện việc canh tân nội tâm AG 35

-   Mong ước các Giám mục dành một số linh mục cho công cuộc truyền giáo AG 38

-   Nhắc lại giá trị cao quý của chức Linh mục và đưa ra các quy định về đời sống linh mục AG 20; PO 1

-   Khuyên nhủ sử dụng các phương thế hữu hiệu cho việc tông đồ PO 12

-   Vẫn duy trì luật độc thân linh mục, không thay đổi kỷ luật Đông phương PO 16

-   Vẫn biết đến những khó khăn hiện nay của các linh mục PO 22

-   Cám ơn các linh mục khi thấy mặt đất đã đón nhận hạt giống Tin Mừng PO 22

-   Xác nhận Giáo Hội có quyền thành lập và điều hành các trường học GE 8

-   Khẳng định công việc của các giáo viên công giáo đúng là một hoạt động tông đồ GE 8

-   Xin các mục tử hỗ trợ cho các trường học công giáo GE 9, 10

-   Khuyên nên duy trì chương trình giảng dạy giáo lý công giáo GE Kết luận

-   Nhắc lại mối liên hệ giữa Giáo Hội với các con cháu Abraham N₡ 4

-   Nhắc nhở các Kitô hữu phải sống hoà thuận với mọi người N₡ 6

-   Tuyên xưng việc Thiên Chúa đã cho con người được biết con đường cứu độ và không được dùng áp lực trong việc rao truyền chân lý DH 1

-   Xác nhận con người có quyền tự do tôn giáo DH 2, 9

-   Thúc đẩy việc giúp con người biết yêu mến tự do DH 8

-   Phản bác việc vi phạm tự do DH 15

-   Tiếp tục triển khai những chủ đề của các Công Đồng trước đây LG 1

-   Vẫn theo giáo thuyết của Công Đồng Vaticanô I về quyền tối thượng LG 18

-   Xác nhận bản chất cộng thể của Hàng Giám mục LG 22

-   Công Đồng Êphêsô nhấn mạnh đến lệnh truyền phải rao giảng Tin Mừng LG 23

-   Giữ lại các sắc lệnh của các Công Đồng Nicêa, Firenzê và Trentô về mối tương quan với các tín hữu đã qua đời LG 51

-   Công Đồng Êphêsô đã làm gia tăng lòng sùng kính Đức Maria LG 66; UR 15

-   Thể chế Thượng Phụ đã được các Công Đồng Chung tiên khởi nhìn nhận OE 7

-   Các tín điều căn bản đã được định tín bởi các Công Đồng Đông phương trước đây UR 14

-   Các Giáo Hội Đông phương vẫn giữ kỷ luật riêng đã được các Công Đồng phê chuẩn UR 16

-   Công Đồng này công nhận những gì đã được các Công Đồng trước xác lập UR 18

-   Tiếp tục công trình của Công Đồng Trentô OT 22

-   Noi theo Công Đồng Trentô và Vaticanô I trong việc trình bày giáo thuyết về Mặc khải DV 1

Công Đồng địa phương

-   Hội đồng Giám mục CD 35

-   Các Công Đồng địa phương và Công Đồng chung sẽ được củng cố với một năng lực mới CD 36

Sắc lệnh Công Đồng

-   Duyệt lại Hiến chương các Hội dòng theo các sắc lệnh của Công Đồng CD 35

-   Việc đào tào linh mục phải tuân theo các sắc lệnh của Công Đồng OT 16

Nghị phụ Công Đồng

-   Các Nghị phụ Công Đồng mong muốn cải tổ Toà Thánh và chuyên nghiệp hoá các đặc sứ của Đức Giáo Hoàng CD 9

-   Các Nghị phụ Công Đồng nhận định rằng thật ích lợi nếu các Thánh Bộ biết lắng nghe ý kiến của hàng giáo dân CD 10

-   Phải lưu tâm đến các đề nghị do các Nghị Phụ Công Đồng đã đưa ra CD 44

-   Các Nghị phụ trao phó cho bề trên các chủng viện nhiệm vụ phát huy việc canh tân do Công Đồng đề xướng OT 14

-   Các Nghị phụ Công Đồng gửi lời chào đến những người đang rao giảng Tin Mừng, đặc biệt những người đang chịu bách hại AG 42

 

CÔNG GIÁO (CATHOLICUS)

-   Người công giáo LG 14

-   Các Hiệp hội công giáo GS 90, 92

-   Hoạt động tông đồ cá nhân của giáo dân tại những nơi có ít người công giáo AA 17

-   Các thần học gia công giáo phải cùng với anh em ly khai tìm hiểu về giáo thuyết UR 11

-   Đức tin công giáo phải được giải thích sâu xa và chính xác UR 11

-   Không được sử dụng danh nghĩa công giáo nếu không có sự ưng thuận của giáo quyền AA 24

-   Những người không công giáo và Giáo Hội LG 15

Xem: Dân Chúa, Giáo dân, Kitô hữu

 

CÔNG GIÁO TÍNH (CATHOLICITAS)

-   Giáo Hội Chúa Kitô có đặc tính công giáo LG 8

-   Trải rộng nơi tất cả các quốc gia LG 13

-   Hướng đến việc liên kết toàn thể nhân loại trong Chúa Kitô LG 13

-   Tất cả các ân ban đều quy hướng và củng cố Giáo Hội trong đặc tính công giáo LG 13

-   Sự đa dạng của Giáo Hội Công giáo góp phần vào đức bác ái LG 23

-   Giám mục đoàn biểu hiện tính cách công giáo UR 4

-   Duy trì đặc tính công giáo trong sự hiệp nhất, tự do, yêu thương UR 4

-   Sự chia rẽ ngăn trở Giáo Hội thực hiện đầy đủ tính cách công giáo UR 4

-   Nhiều anh em Đông phương vẫn sống trong sự hiệp thông trọn vẹn mang tính công giáo UR 17

Xem: Đại kết, Giáo Hội

 

CÔNG NGHỆ (INDUSTRIA)

-   Nền công nghệ hoá đặc trưng hiện nay GS 6

-   Các quốc gia đang phát triển tìm kiếm những phúc lợi từ công nghệ hoá GS 6

-   Công nghệ hoá hỗ trợ đời sống cộng đồng và văn hoá GS 54

-   Cần phải có kế hoạch bảo đảm đời sống trong những hình thái mới mẻ của xã hội công nghệ GS 66

-   Vấn đề gia tăng sản xuất GS 64

-   Tình trạng thiếu cân bằng giữa ngành kinh doanh, nông nghiệp và dịch vụ GS 63

Xem: Dân tộc, Kinh tế, Văn hoá, Xã hội hoá

 

CỘNG ĐOÀN – CỘNG ĐỒNG (COMMUNITAS)

Cộng đoàn phụng vụ

-   Cộng đoàn cử hành phụng vụ SC 27

-   Cộng đoàn cử hành Thánh lễ Chúa nhật SC 42

Cộng đoàn Giáo Hội

-   Các cộng đoàn đã ly tán LG 15; UR 19, 21; OE 4

-   Đối thoại với nhiều cộng đoàn khác nhau UR 3

-   Các giáo sĩ phải được hướng dẫn để hiểu biết đầy đủ hơn về các cộng đoàn đã ly tán OT 16

-   Hoạt động của giáo dân trong các cộng đoàn Kitô hữu AA 10

-   Giáo dân nêu gương hoạt động tông đồ; đặt tinh thần Kitô giáo làm căn bản cho việc tổ chức cộng đoàn AA 13

-   Cộng đoàn hợp tác thực thi hoạt động tông đồ AA 15

-   Cộng đoàn gia đình, giáo xứ, giáo phận AA 18

-   Công đoàn nơi các xứ truyền giáo AA 22

-   Cộng tác với các Kitô hữu khác, với tư cách cá nhân và cộng đoàn AA 27

-   Các nhà truyền giáo khai sinh các cộng đoàn tín hữu AG 15

-   Các tín hữu trong các Giáo Hội còn non trẻ lập nên cộng đoàn sống động AG 19

-   Các Giám mục sống với cộng đoàn các linh mục thuộc quyền AG 19

-   Đời sống cộng đoàn của Dân Thiên Chúa AG 37

-   Cộng đoàn tín hữu tăng trưởng nhờ đức tin PO 4

-   Các linh mục chăm sóc cộng đoàn, nâng đỡ tinh thần cộng đoàn, quan tâm đến các tân tòng, loan truyền Tin Mừng trong cộng đoàn PO 6

-   Các linh mục chủ quản cộng đoàn địa phương LG 27

-   Hoà hợp các tâm tính để không ai cảm thấy xa lạ với cộng đoàn PO 10

-   Góp tài sản làm của chung theo gương cộng đoàn Giáo Hội thời sơ khai PO 17

-   Giáo Hội, cộng đoàn sống niềm tin, cậy, mến; cộng đoàn vừa hữu hình vừa thiêng liêng LG 8

-   Đức Kitô hiện diện nơi cộng đoàn LG 21, 26

-   Giáo Hội hiện diện nơi các cộng đoàn tín hữu địa phương LG 26

Cộng đoàn Tu sĩ

-   Công nghị các tu sĩ thể hiện sự quan tâm dành cho cộng đoàn PC 14

-   Nếp sống cộng đoàn theo mẫu gương Giáo Hội sơ khai PC 15

-   Trong cộng đoàn, các tu sĩ sống trong tình yêu thương nhau PC 15

-   Các trợ sĩ liên hệ chặt chẽ với cộng đoàn PC 15

Cộng đồng nhân loại

-   Các dân tộc làm nên một cộng đồng duy nhất NAE 1

-   Quyền tự do tôn giáo của cộng đồng trong lãnh vực văn hoá, giáo dục, trong việc liên kết với các cộng đồng tôn giáo khác DH 4

-   Gia đình, cộng đồng tình yêu GS 47,48

-   Những thay đổi sâu xa nơi các cộng đồng truyền thống GS 6

-   Con người phải phục vụ cộng đồng GS 31

-   Gia đình nhân loại hợp thành một cộng đồng duy nhất GS 33

-   Giáo Hội góp phần củng cố cộng đồng nhân loại theo Thiên luật GS 40, 42

-   Những gì giúp phát triển cộng đồng nhân loại, cũng hỗ trợ cộng đoàn Giáo Hội GS 44

-   Phải quan tâm cổ vũ cho việc xây dựng gia đình thành một cộng đồng tình yêu GS 47

-   Gia đình là cộng đồng đầy thân ái của sự sống và tình yêu GS 48

-   Bảo vệ bậc thang giá trị cũng như thiện ích của cộng đồng gia đình GS 50

-   Càng ngày càng có nhiều người giúp phát huy nền văn hoá của cộng đồng GS 59

-   Các văn nghệ sĩ luôn giữ mối liên hệ với cộng đồng Kitô hữu GS 62

-   Việc phát triển kinh tế không được để mặc cho sự định đoạt tuỳ ý của một cộng đồng chính trị GS 65

-   Mọi người đều phải góp phần vào việc phát triển cộng đồng GS 65

-   Ai để tài sản không sinh lợi là làm cho cộng đồng mất đi những phương tiện vật chất GS 65

-   Những người có trách nhiệm trong hoạt động đầu tư phải quan tâm đến ích lợi của cộng đồng GS 70

-   Cộng đồng chính trị GS 65, 73, 75

-   Quyền lợi của các nhóm thiểu số GS 73

-   Cộng đồng dân sự phải chăm lo cho công ích, dựa trên bản tính con người GS 74

-   Các Kitô hữu cũng có ơn gọi đặc biệt trong các cộng đồng chính trị GS 74

-   Mối tương quan giữa Giáo Hội và cộng đồng chính trị GS 76

-   Khen ngợi những người bảo vệ cộng đồng GS 78

-   Thành lập các cơ quan quốc tế phục vụ cho cộng đồng nhân loại GS 84, 86-89

Xem: Anh em ly khai, Bác ái, Đại kết, Gia đình, Giáo Hội, Kitô hữu, Nhân loại, Quốc gia, Thế giới, Tôn giáo

 

CỘNG TÁC (COOPERATIO)

-   Sự cộng tác giữa các Giám mục với nhau và với Đức Giáo Hoàng LG 23; CD 5

-   Các linh mục cộng tác với hàng Giám mục LG 28

-   Giáo dân được mời gọi cộng tác với hàng Giáo phẩm LG 34

-   Các công dân cộng tác vào hoạt động trần thế như đang cộng tác với Chúa AA 16

-   Cộng tác vào các công trình chung GS 75

-   Các thầy cô cộng tác với các phụ huynh học sinh GE 8

-   Cộng tác với những người thuộc các Giáo Hội Kitô giáo khác và các tôn giáo ngoài Kitô giáo AA 27

-   Vì Chúa Kitô, cộng tác với các anh em ly khai LG 15

-   Cộng tác giữa Giáo sĩ, Tu sĩ và Giáo dân trong các Ủy ban Giáo phận AA 26

-   Cộng tác giữa các Hội Đồng thuộc giáo quyền SC 46

-   Cộng tác giữa Giám mục và các cộng sự viên CD 27

-   Cộng tác giữa Giám mục với các linh mục đang hoạt động mục vụ tại các giáo xứ cũng như với các Cha xứ CD 27, 18

-   Cộng tác giữa Giám mục và phó tế LG 20

-   Cộng tác giữa Giám mục và các tu sĩ CD 34

Xem: Giáo phẩm, Hợp tác

 

CƠ CẤU (STRUCTURA)

-   Sự thay đổi cấu trúc xã hội dẫn đến việc đặt lại vấn đề đối với những giá trị truyền thống GS 7

-   Những biến chuyển hiện nay trong cơ cấu các dân tộc GS 73

-   Những cơ cấu chính trị pháp lý giúp công dân có thể tham gia vào đời sống cộng đồng GS 73

-   Phải khẩn thiết xét lại cơ cấu kinh tế và xã hội GS 86

-   Giáo dân có bổn phận lành mạnh hoá cơ cấu trần thế GS 36

Xem: Chính trị, Chuyển biến, Kinh tế, Xã hội

 

CƠ QUAN – VĂN PHÒNG (OFFICIUM)

-   Một Văn phòng đặc biệt của Toà Thánh đặc trách những phương tiện truyền thông xã hội IM 19

-   Việc thành lập và nhiệm vụ của các Cơ Quan quốc gia về những phương tiện truyền thông xã hội IM 21

-   Phát triển và trợ cấp cho các cơ quan thuộc giáo quyền PO 20

 

CỚ VẤP PHẠM (SCANDALUM)

-   Người sử dụng phương tiện truyền thông xã hội phải tránh xa những gì gây nguy hiểm cho đời sống thiêng liêng, hoặc nên cớ vấp phạm cho người khác IM 9

-   Sự phân rẽ giữa các Kitô hữu là cớ vấp phạm cho thế giới UR 1

 

CỦA ĂN ĐÀNG (VIATICUS)

-   Việc trao của ăn đàng: phân biệt và kết hợp với bí tích Xức Dầu bệnh nhân SC 74

-   Trao của ăn đàng là chức năng của phó tế LG 29

Xem: Bệnh nhân, Bí tích, Thánh Thể

 

CƯ TRÚ (HABITATIO)

-   Quyền cư trú xứng hợp GS 26, 66, 71; UR 12; AA 8

-   Đền thờ tại gia AA 11

-   Đừng để bất cứ người nào phải ái ngại khi đến nhà của các linh mục PO 17

 

CƯ XÁ (CONVICTUS)

-   Cư xá sinh viên công giáo GE 10

 

CỬ HÀNH (CELEBRATIO)

-   Các cử hành phụng vụ SC 11, 14, 26, 27, 28, 35, 41, 42; PO 5

-   Tầm quan trọng lớn lao của Thánh Kinh trong việc cử hành LG 24

-   Các tín hữu tham dự việc cử hành Thần vụ Ngợi khen OE 15

-   Các giáo sĩ và tu sĩ Đông phương cử hành Thần vụ Ngợi khen OE 22

-   Các linh mục cử hành Phụng vụ với tư cách là thừa tác viên của Đức Kitô PO 5

-   Các linh mục dạy cho các tín hữu tham dự các cử hành Phụng vụ PO 5

-   Cử hành Thánh Thể được kéo dài suốt ngày qua các giờ Kinh Nhật Tụng PO 5

-   Cử hành Phụng vụ Lời Chúa SC 56; PO 4

 

CỨU CHUỘC – CỨU ĐỘ (REDEMPTIO)

-   Thiên Chúa muốn cứu độ thế giới LG 52

-   Lời hứa cứu chuộc sau khi nguyên tổ sa ngã DV 3

-   Đức Kitô được Thiên Chúa sai đến để tái sinh toàn thể nhân loại nhờ ơn cứu độ UR 2

-   Đức Kitô đã hoàn tất ơn cứu chuộc trong sự vâng phục LG 3; PC 1

-   Đức Kitô đã cứu chuộc nhân loại bằng cái chết và sự phục sinh của Người LG 7, 49; SC 5; DV 17; DH 11

-   Đức Giêsu Kitô đã hoàn tất công trình cứu độ qua nếp sống khó nghèo và cuộc khổ nạn LG 8

-   Giáo Hội được thiết lập để cho mọi người được tham dự vào công trình cứu độ AA 2

-   Trong suốt năm phụng vụ Giáo Hội tưởng nhớ các mầu nhiệm cứu độ SC 102, 108

-   Trong Hy tế Tạ ơn, công cuộc cứu chuộc chúng ta được thực hiện SC 2; LG 3

-   Việc tuyên khấn làm chứng về cuộc sống mới do ơn cứu chuộc của Đức Kitô LG 44

-   Dân thiên sai được Đức Kitô thiết lập để nên như khí cụ cứu rỗi LG 9

-   Người giáo dân sống niềm tin vào mầu nhiệm Thiên Chúa cứu chuộc AA 29

-   Toàn thể các Kitô hữu tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô là Đấng Cứu thế UR 2

-   Công trình cứu độ bao gồm việc canh tân tất cả trật tự trần thế AA 5

-   Đức Maria là thành quả tuyệt diệu của công trình cứu độ SC 103

-   Sự liên kết của Đức Maria với Chúa Con trong công trình cứu độ LG 56-57, 60-63

-   Đức Maria là mẫu gương cho những ai đang cộng tác vào sứ mạng tông đồ của Giáo Hội để tái sinh nhân loại LG 65

Xem: Cử hành, Lịch sử cứu độ, Lời hứa, Mầu nhiệm, Tin

 

CỨU RỖI (SALUS)

-   Chúa Kitô là nguyên lý cứu rỗi của toàn thể thế giới LG 17; SC 5

-   Chỉ có một ơn cứu rỗi LG 32

-   Mọi người đều cần ơn cứu rỗi LG 53

-   Thánh Truyền, Thánh Kinh, Huấn Quyền Giáo Hội góp phần cứu rỗi các linh hồn DV 10

-   Thiên Chúa muốn cứu độ con người không như những cá nhân riêng rẽ LG 9

-   Trong Giáo Hội, chúng ta giúp nhau đón nhận ơn cứu rỗi LG 7

-   Giáo Hội thông truyền cho con người những hoa trái của ơn cứu rỗi LG 8

-   Giữa thế giới, Giáo Hội luôn là dấu chỉ của ơn cứu rỗi GS 43

-   Các thừa tác viên phục vụ để giúp mọi người nhận được ơn cứu rỗi LG 18

-   Giáo dân có nhiệm vụ đem ơn cứu rỗi đến cho tất cả mọi người LG 33

-   Những người nghèo khó và khiêm nhường tin tưởng đón nhận ơn cứu rỗi LG 55

-   Những người ở trong Giáo Hội chỉ bằng “thể xác” chứ không phải với “tâm hồn”, thì không được cứu rỗi LG 14

Xem: Cứu chuộc, Đau khổ, Khổ nạn, Lịch sử, Mầu nhiệm

 

CỰU ƯỚC (VETUS TESTAMENTUM)

-   Các sách Cựu ước là Sách Thánh DV 11, 14

-   Các sách Cựu ước tường thuật lịch sử cứu độ LG 55; DV 11

-   Các sách Cựu ước trình bày sự hiểu biết về Thiên Chúa; chứng tỏ khoa sư phạm của Thiên Chúa; tàng trữ những giáo huấn cao siêu về Thiên Chúa DV 15

-   Ý nghĩa đầy đủ của Cựu ước được giãi bày trong Tân ước DV 16

-   Giáo Hội đã nhận được mặc khải nhờ dân Israel NAE 4

-   Giáo Hội được diễn tả bằng những hình ảnh trong Cựu ước LG 6

-   Giáo Hội chiêm ngưỡng Thiên Chúa qua tấm gương Cựu ước DV 7

-   Cựu ước trình bày vai trò Đức Maria LG 55

--------------

Tác giả: Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
Nguồn: giaolyductin.net
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: