CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - MỤC LỤC PHÂN TÍCH (B)

21 / 08/ 2015, 05:08:58

Kính gửi đến quý độc giả "Mục lục phân tích" các văn kiện Công đồng VATICANO II. Bảng Mục lục phân tích này soạn theo bản dịch tiếng Ý: I Documenti del Concilio Vaticano II của Nhà xuất bản Phaolô, Milanô, 1987.

 

 

MỤC LỤC PHÂN TÍCH*

B

 

BÁCH HẠI (PERSECUTIO)

-  Đức Kitô đã thực hiện công trình cứu chuộc trong khó nghèo và bách hại LG 8

-  Giáo Hội tiến bước trên đường lữ hành giữa những bách hại của thế gian LG 8; GS 44, 92

-  Giáo Hội mời gọi đối thoại ngay cả đó là những kẻ chống đối và bách hại GS 92

-  Giáo Hội phản bác mọi sự kỳ thị hoặc đàn áp con người N₡ 4, 5

-  Làm chứng cho Đức Kitô trước mặt mọi người, nhất là trước những kẻ đang bách hại mình LG 42

-  Các Giám mục yêu mến những người đau khổ vì bị bách hại CD 7

-  Nhân danh Đức Kitô, các Nghị phụ Công Đồng gửi lời chào thăm đến những người đau khổ vì bị bách hại AG 42

-  Cầu nguyện cho những người bị bách hại GS 28

 

BÀI DO THÁI (ANTISEMITISMUS)

-  Chủ nghĩa bài Do Thái là đối nghịch với đức tin N₡ 4

-  Giáo Hội lên án chủ nghĩa bài Do Thái N₡ 5

 

BÀI ĐỌC (LECTIO)

-  Các bài đọc Sách Thánh phong phú hơn trước đây SC 1, 35

-  Giờ Kinh sáng có bài đọc dài hơn SC 89c

-  Tiêu chuẩn về các bài đọc SC 92

-  Bài đọc trích từ các tác phẩm của các Giáo phụ SC 92b

Xem: Phụng vụ, Sách, Thánh Kinh

BÀN THỜ (ALTARE)

-  Hình dáng và cấu tạo của bàn thờ SC 128

 

BẢN TÍNH (NATURA)

-  Bản tính nhân loại: một bí ẩn đang chờ được giải đáp N₡ 1

-  Con người tự bản chất cần đến xã hội GS 25

-  Giáo Hội công bố những nguyên tắc luân lý phát sinh tự chính bản tính con người DH 14

-  Chúa Kitô nhận lấy bản tính con người, ngoại trừ tội lỗi AG 3

-  Chúa Kitô cho con người được thông dự vào bản tính thần linh AG 3; DV 2

-  Phụng vụ góp phần giúp các tín hữu diễn tả trong cách sống bản tính đích thực của Giáo Hội SC 2

-  Bản chất của Phụng vụ đòi hỏi sự tham gia của các tín hữu SC 14

Xem: Con người, Hiệp nhất

 

BÁO CHÍ (PRELUM)

-  Tầm quan trọng của báo chí IM 1

-  Quyền tự do trong lãnh vực thông tin IM 5; GS 26, 59

-  Chính quyền có nhiệm vụ bảo vệ quyền tự do báo chí IM 12

-  Bảo vệ thanh thiếu niên khỏi những sách báo xấu IM 10-12

-  Bổn phận của độc giả IM 9, 10

-  Bổn phận của tác giả IM 11

-  Cổ vũ và hỗ trợ sách báo công giáo IM 14, 17

-  Sử dụng sách báo để quảng bá giáo thuyết Kitô giáo CD 13

-  Trong báo chí, cần nói lên những nhu cầu của Giáo Hội PO 11

-  Các Giám mục phải phát huy những sáng kiến trong lãnh vực sách báo IM 20, 21; CD 13

-  Các hiệp hội quốc tế IM 22

-  Ngày thế giới về sách báo IM 18

-  Văn phòng đặc biệt của Toà Thánh IM 19, 23

-  Cơ quan cấp quốc gia IM 21

Xem: Quảng bá, Truyền thông

 

BẠO LỰC (VIOLENTIA)

-  Thế giới không ngừng bị xáo trộn bởi những hành vi bạo lực GS 83

-  Xây dựng một thế giới không bạo động GS 92

-  Bạo lực chống lại tôn giáo DH 6

-  Bạo lực tinh thần là việc đáng tủi hổ GS 27; DH 4

-  Từ bỏ bạo lực trong việc đòi hỏi quyền lợi GS 78

-  Đức ái thắng vượt bạo lực GS 78

 

BẠO QUYỀN (INTOLERABILITAS)

-  Các chính trị gia hành động phản kháng sự cai trị độc tài và bạo quyền GS 75

Xem: Bất công, Chính trị

 

BẢO VỆ (DEFENSIO)

-  Quyền tự vệ chính đáng GS 79-81

 

BẢY MƯƠI (SEPTUAGINTA)

-  Giáo Hội chấp nhận bản dịch Hy-lạp “Bảy mươi” của Cựu ước DV 22

Xem: Dịch thuật, Thánh Kinh

 

BẤT BÌNH ĐẲNG – CHÊNH LỆCH
(INAEQUALITAS - INAEQUILIBRIUM)

-  Bất bình đẳng trong việc phân phối các phúc lợi GS 9

-  Con người ngày nay đang hành động để xóa bỏ những bất bình đẳng GS 63

-  Tránh mọi hình thức phân biệt đối xử về lương bổng và việc làm GS 66

-  Bất bình đẳng về kinh tế và xã hội GS 29

-  Phải giải quyết những bất bình đẳng về kinh tế thường đưa đến việc phân biệt đối xử về quyền lợi hoặc về nhân vị GS 66

-  Bất bình đẳng về kinh tế có thể đưa đến chiến tranh GS 83

-  Sự chênh lệch thái quá về năng lực GS 86

-  Những chênh lệch trong thế giới hiện nay GS 8

-  Chênh lệch về kinh tế và xã hội GS 63

-  Những chênh lệch trong thế giới ngày nay gắn liền với tình trạng mất quân bình cơ bản nằm sâu tận đáy lòng con người GS 10

Xem: Bất công, Kinh tế, Phân biệt đối xử, Thế giới, Xã hội

 

BẤT CÔNG (INIUSTITIA)

-  Nhiều người bị tước mất tài sản do bất công GS 9

-  Các chính trị gia phải khôn ngoan hoạt động chống lại bất công GS 75

-  Hoà bình đòi hỏi phải loại trừ bất công GS 83

Xem: Hoà bình, Ích kỷ, Thống trị, Trật tự, Xã hội

 

BẤT ĐỒNG QUAN ĐIỂM (DISSENSIO)

-  Quan điểm Kitô giáo về vạn vật bao hàm cả việc nhận định cách khác nhau về cùng một vấn đề GS 43

-  Sự phân cách giữa Giáo Hội Công giáo và các Giáo Hội ly khai UR 3

Xem: Giáo Hội, Phân ly

 

BẤT HOÀ (DISCORDIA)

-  Nguyên nhân gây bất hoà GS 83

Xem: Chiến tranh, Đa dạng

 

BẤT HỢP PHÁP (ILLEGITIMUS)

-  Chăm sóc những đứa con không hợp pháp GS 27

Xem: Con cái, Bí tích Hôn nhân

 

BẤT KHẢ NGỘ (INFALLIBILITAS)

-  Bất khả ngộ là một đặc sủng của Giáo Hội LG 25

-  Các Giám mục được hưởng đặc ân bất khả ngộ, không phải với tư cách cá nhân từng vị, nhưng khi các ngài hiệp thông với Đấng kế vị thánh Phêrô LG 25

-  Đức Giáo Hoàng có ơn bất khả ngộ trong phận vụ của ngài LG 25, 18

-  Các tín điều thì vô ngộ LG 25

-  Ơn bất khả ngộ của Dân Thiên Chúa trong đức tin LG 12

Xem: Giám mục, Giáo Hoàng, Huấn Quyền

 

BẤT TÍN (INFIDELITAS)

-  Phải tỏ cho tín hữu và những người không tin thấy hình ảnh của một thừa tác vụ tư tế đích thực LG 28

-  Sự giảng dạy của các linh mục chứng tỏ sự quan tâm của Mẹ Giáo Hội đối với những người không tin CD 13

-  Ơn gọi đặc biệt trong việc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân AG 23

-  Những thừa tác viên Tin Mừng hướng đến những người không tin AG 23

-  Giúp họ hiểu biết mầu nhiệm Chúa Kitô AG 24

-  Những thừa tác viên tốt lành của Chúa Kitô bên cạnh những người không tin, phải được nuôi dưỡng bằng Thánh Kinh AG 26

Xem: Giáo lý, Phúc Âm hoá, Sứ vụ, Tin

 

BẦU CỬ – TUYỂN CHỌN (SUFFRAGIUM)

-  Công nhân tham gia tích cực trong các quyết định hoặc qua trung gian của những đại diện GS 68

-  Việc bầu chọn các nhà cầm quyền phải được dành cho quyết định tự do của người dân GS 74, 75

-  Quyền bầu cử tự do để mưu cầu công ích GS 75

-  Được Cha trên trời tuyển chọn LG 2

Xem: Công chính, Tôn giáo, Xã hội

 

BỀ TRÊN (SUPERIOR)

-  Các bề trên thực thi quyền bính trong tinh thần phục vụ PC 14

-  Các bề trên phải quan tâm đến việc huấn luyện tu đức và đào tạo bổ sung PC 11, 18

-  Các bề trên có nhiệm vụ chọn lựa các vị linh hướng và giáo sư PC 18

-  Bề trên phải lắng nghe ý kiến của các tu sĩ trong những vấn đề liên quan đến hội dòng PC 4

-  Hội đồng bề trên thượng cấp PC 23

-  Nếp sống khó nghèo không chỉ hạn hẹp trong việc lệ thuộc bề trên về của cải PC 14

-  Các chủng sinh được đào tạo dưới sự hướng dẫn của các vị bề trên OT 3

-  Chọn bề trên trong chủng viện OT 5

 

BỆNH NHÂN (INFIRMUS)

-  Các bệnh nhân kết hợp với Chúa Kitô chịu khổ nạn LG 41

-  Sự giúp đỡ của Giáo Hội dành cho các bệnh nhân N₡ 10

-  Đào tạo các chủng sinh biết nhìn thấy Chúa Kitô nơi những bệnh nhân OT 8

-  An ủi bệnh nhân LG 28; CD 20; PC 10; PO 6, 8

-  Giáo Hội đặc biệt đề cao lòng thương xót đối với người bệnh tật AA 8

-  Khuyến khích các bệnh nhân biết quảng đại hy sinh dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa AG 38

-  Chúa chúc phúc và chữa lành các bệnh nhân LG 41, 46

-  Giáo Hội phó thác những người yếu đau cho Chúa, Đấng đã trải qua khổ nạn và đã hiển vinh LG 11

-  Các linh mục tận tâm chăm sóc những người yếu đau PO 6

-  Các linh mục xoa dịu người đau ốm với dầu bệnh nhân LG 11; PO 6

-  Các linh mục an ủi và chăm sóc các bệnh nhân LG 28, 46

Xem: Bệnh viện, Đau khổ

 

BỆNH VIỆN (NOSOCOMIUM)

-  Các tu sĩ phục vụ tại các bệnh viện LG 46

Xem: Bệnh nhân

 

BÍ TÍCH (SACRAMENTUM)

-  Bí tích mang lại ân sủng và thánh hoá tín hữu SC 59, 61; LG 12

-  Kết hợp với Chúa Kitô khổ nạn và vinh quang LG 7

-  Giúp gia tăng đức ái LG 42

-  Thông ban lòng bác ái, linh hồn của hoạt động tông đồ LG 33; AA 3

-  Tiên báo trời mới đất mới LG 35

-  Chúa Kitô ban bí tích cho tín hữu qua các thừa tác viên LG 21; PO 2

-  Giáo Hội mang khuôn mặt chóng qua của đời này, thể hiện nơi các dấu chỉ bí tích LG 48

-  Các Giám mục là những người giữ vai trò chủ yếu trong việc phân phát các mầu nhiệm CD 15

-  Các linh mục là thừa tác viên cử hành bí tích PO 5

-  Các chủng sinh phải được chuẩn bị cho tác vụ bí tích OT 4

-  Các chủng sinh phải tham dự các bí tích cách tích cực OT 8

-  Các tín hữu thực thi chức tư tế vương giả bằng việc lãnh nhận các bí tích LG 10

-  Việc thực thi chức tư tế cộng đồng trong các bí tích LG 11

-  Việc rao giảng Tin Mừng đưa con người đến với các bí tích PO 4

-  Hoạt động truyền giáo cùng với việc cử hành các bí tích làm cho Chúa Kitô hiện diện AG 10

-  Sử dụng tiếng bản xứ khi cử hành các bí tích SC 63

-  Tái lập kỷ luật về bí tích trong các Giáo Hội Đông phương OE 12, 13, 17

-  Canh tân nghi thức bí tích SC 62

-  Việc cử hành bí tích Thêm Sức trong Giáo Hội Đông phương OE 13, 14

-  Bí tích Truyền chức trong các Giáo Hội Đông phương OE 17

-  Cử hành hôn phối dị giáo trong Giáo Hội Đông phương OE 18

-  Năng quyền dành cho các linh mục được giải tội cho các tín hữu thuộc các nghi chế khác OE 16

-  Giáo Hội Đông phương ly khai vẫn có những bí tích thực sự UR 15

-  Vấn đề thông dự vào việc phụng tự với các Giáo Hội Đông phương ly khai OE 26-29; UR 8, 15

 

Á bí tích (Sacramentalis)

-  Các Á bí tích được thiết lập cho Giáo Hội SC 60

-  Hiệu lực của các Á bí tích xuất phát từ mầu nhiệm Vượt qua SC 61

-  Các phó tế có phận vụ cử hành các Á bí tích LG 29

-  Những giáo dân có tư cách có thể cử hành một vài Á bí tích SC 79

-  Sử dụng tiếng bản xứ trong việc cử hành các Á bí tích SC 63

-  Cải tổ các nghi thức Á bí tích SC 62, 79

 

BÍ TÍCH THÁNH TẨY (BAPTISMUS)

-  Nhờ bí tích Thánh Tẩy, chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa SC 10

-  Bí tích Thánh Tẩy làm cho chúng ta nên chi thể của Chúa Kitô AG 36

-  Bí tích Thánh Tẩy làm cho chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô LG 7

-  Nhờ bí tích Thánh Tẩy chúng ta được thông dự vào mầu nhiệm Vượt qua SC 6

-  Bí tích Thánh Tẩy biến đổi chúng ta nên con người mới AG 11

-  Nhờ bí tích Thánh Tẩy, chúng ta mang danh Kitô hữu LG 15

-  Giáo Hội chuẩn bị con người lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy và sinh hạ thêm con cái qua bí tích Thánh Tẩy LG 17, 64; AG 15

-  Các linh mục là anh em của những người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy PO 9

-  Hồng ân thánh hiến tu sĩ bắt nguồn từ ơn Thánh tẩy PC 5

-  Giáo dân được tháp nhập vào Nhiệm Thể nhờ bí tích Thánh Tẩy AA 3

-  Người dự tòng được tái sinh trong Chúa Kitô nhờ bí tích Thánh Tẩy AG 14

-  Nhờ bí tích Thánh Tẩy chúng ta được quyền tham dự phụng vụ SC 14

-  Nhờ bí tích Thánh Tẩy lãnh nhận hồng ân thánh chức PO 12

-  Liên kết cách sống động với Giáo Hội nhờ ơn Thánh Tẩy AG 7

-  Người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy được gia nhập Giáo Hội LG 11, 14; AG 6

-  Người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy tham gia hoạt động tông đồ LG 33

-  Bí tích Thánh Tẩy là mối dây hiệp nhất UR 22

-  Những yếu tố liên quan đến bí tích Thánh Tẩy trong mùa Chay SC 109

-  Lập lại lời hứa Rửa tội trước khi lãnh nhận bí tích Thêm Sức SC 71

-  Duyệt xét lại nghi thức ban bí tích Thánh Tẩy SC 66

-  Nghi thức ban bí tích Thánh Tẩy cho trẻ em SC 67

-  Khi có đông người lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy SC 68

-  Nghi thức dành cho những người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy thành sự SC 69

-  Nước Rửa tội SC 70

-  Giếng Rửa tội SC 128

 

BÍ TÍCH THÊM SỨC (CONFIRMATIO)

-  Là một bí tích thực sự GS 11; PO 5

-  Bí tích Thêm Sức liên kết các tín hữu với Giáo Hội LG 11

-  Bí tích Thêm Sức thánh hiến để các tín hữu trở nên hàng Tư tế thánh LG 10

-  Cho họ được tham gia vào chức năng Ngôn sứ, Vương đế và Tư tế của Chúa Kitô LG 31

-  Nền tảng của ơn gọi giáo dân LG 33; AA 3

-  Thừa tác viên của bí tích Thêm Sức là các Giám mục LG 26

-  Kỷ luật Đông phương về bí tích Thêm Sức OE 13

-  Phải duyệt lại nghi thức ban bí tích Thêm Sức SC 71

Xem: Bí tích, Năng quyền

 

BÍ TÍCH THÁNH THỂ (EUCHARISTIA)

-  Thánh Thể, mầu nhiệm vượt qua, tiệc vượt qua LG 3; CD 15; SC 47

-  Thánh Thể nối tiếp công trình cứu chuộc SC 2; LG 3; PO 13; OT4

-  Thánh Thể, mối dây đức ái SC 47; LG 26; CD 15; AA 8; GS 38

-  Chúa Cứu Thế thiết lập bí tích Thánh Thể SC 47

-  Thánh Thể, dấu chỉ và nguyên nhân của sự hiệp nhất Giáo Hội SC 47, 48; LG 3,11,26; CD 15; UR 2

-  Thánh Thể, dấu chỉ đặc tính phổ quát của Giáo Hội LG 13

-  Thánh Thể, dấu chỉ của niềm hy vọng và vinh quang tương lai SC 47; GS 38; UR 15

-  Thánh Thể, bí tích của niềm tin, lương thực đi đường GS 38

-  Thánh Thể, nguồn mạch và đỉnh cao của tất cả việc Phúc Âm hoá PO 5; AG 5, 36

-  Thánh Thể, trung tâm của cộng đoàn Kitô hữu PO 5

-  Thánh Thể, nguồn sức sống của Giáo Hội LG 26; UR 15

-  Thánh Thể, yếu tố tự nhiên được biến thể thành Mình và Máu Chúa Kitô GS 38

-  Mỗi lần ăn bữa tiệc ly, con người loan truyền việc Chúa chịu chết SC 6

-  Trong nghi lễ bẻ bánh Thánh Thể, chúng ta được hiệp thông với Chúa Kitô và với nhau LG 7

-  Bí tích Thánh Thể chứa đựng tất cả ơn phúc thiêng liêng của Giáo Hội PO 5

-  Bí tích Thánh Thể, trung tâm và căn nguyên của toàn thể đời sống linh mục PO 14,18

-  Các tín hữu tham dự mầu nhiệm Thánh Thể không như những người xa lạ SC 48

-  Các tín hữu thông phần vào hy tế Thánh Thể SC 42; LG 11; PO 4, 5; SC 48

-  Thánh Thể được cử hành và lưu giữ trong nhà cầu nguyện PO 5

-  Thánh Thể được lưu giữ và trao ban bởi các phó tế LG 29

-  Thánh Thể và Thánh Kinh DV 21, 26; PO 18

-  Thánh Thể và anh em ly khai OE 27; UR 15, 22

Xem: Bí tích, Cử hành, Cộng đoàn, Hiệp thông, Hy tế, Mầu nhiệm, Nghi lễ

 

BÍ TÍCH GIẢI TỘI (CONFESSIO)

-  Linh mục thuộc bất cứ Nghi chế nào cũng có thể ban bí tích Giải Tội OE 16

Xem: Bí tích, Thống hối, Tu sĩ

 

BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC LINH MỤC
(ORDINATIO SACERDOTALIS)

-  Chức Linh mục chuẩn bị cho sứ mạng cứu rỗi phổ quát PO 10

-  Chức Linh mục để phụng sự Đức Kitô PO 1

-  Chức Linh mục tách riêng những người được tuyển chọn PO 3

-  Chức Linh mục do Chúa Thánh Thần PO 7

-  Canh tân nghi thức bí tích Truyền Chức Thánh SC 76

-  Chức thánh đặt những người được tuyển chọn làm mục tử chăn dắt Giáo Hội LG 11

-  Chức thánh đòi buộc phải hướng đến sự trọn lành PO 12

-  Các Phó tế, những thừa tác viên ở cấp bậc thấp hơn cũng dự phần vào ân sủng của vị Thượng tế LG 41

-  Các linh mục có quyền do thánh chức PO 2

-  Bí tích Truyền Chức Thánh làm cho các linh mục nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô PO 12

-  Chức thánh làm cho các linh mục nên người cha và thầy dạy của Dân Chúa PO 9

-  Nhờ chức thánh, các linh mục là những tư tế đích thật của Giao ước mới LG 28

-  Các linh mục dự phần vào ân sủng của thánh chức Giám mục LG 41

-  Cộng tác với Hàng Giám mục PO 2, 12; CD 28, 34; LG 28

-  Sự sung mãn của bí tích Truyền Chức Thánh LG 21, 26, 41

-  Giám mục là thừa tác viên của bí tích Truyền Chức Thánh LG 26

-  Thừa tác vụ trong Giáo Hội được thi hành trong nhiều cấp bậc thánh chức LG 28

-  Tuổi chịu chức thánh do luật ấn định OT 12

-  Kỷ luật về bí tích Truyền Chức Thánh nơi Giáo Hội Đông phương OE 17

-  Các chức nhỏ trong Giáo Hội Đông phương OE 17

 

BÍ TÍCH HÔN PHỐI (MATRIMONIUM)

-  Nhờ bí tích Hôn Phối, các đôi vợ chồng kitô hữu biểu thị mầu nhiệm hiệp nhất giữa Chúa Kitô và Giáo Hội LG 7, 11

-  Hôn nhân Kitô giáo ngày nay GS 47, 48, 49

-  Vợ chồng trong hôn nhân LG 7; GS 29, 47, 48, 49

-  Sự bền vững của định chế hôn nhân nổi bật trong những thay đổi của xã hội GS 47

-  Giá trị thánh thiêng cao quý của bậc sống hôn nhân GS 47

-  Hôn nhân vững bền do thiên định GS 47

-  Thiên Chúa là tác giả của định chế hôn nhân GS 48; PO 16

-  Chúa Giêsu thánh hoá các đôi vợ chồng bằng bí tích hôn nhân GS 48

-  Sự thánh thiện của dây hôn phối AA 11

-  Phẩm giá của hôn nhân Kitô giáo OT 10

Đời sống hôn nhân

-  Hôn nhân hướng đến việc truyền sinh và giáo dục con cái GS 48, 50

-  Gia đình hiện hữu do hôn nhân GS 48

-  Hôn nhân đòi hỏi tình yêu song phương GS 50

-  Sự kết hợp trong hôn nhân được tăng trưởng nhờ tình yêu không chia lìa GS 49

-  Hành vi hôn nhân GS 49

-  Sự kết hợp trong hôn nhân được Chúa kiện cường GS 49

-  Cần phải canh tân đời sống hôn nhân GS 49

-  Phát huy những giá trị của hôn nhân GS 50

-  Các mục đích của hôn nhân GS 50

-  Con cái là tặng phẩm của hôn nhân GS 50

-  Ngay trong trường hợp không có con, hôn nhân vẫn tồn tại như một cộng đồng hiệp thông GS 50

-  Những người có ảnh hưởng trong xã hội phải cộng tác trong việc thăng tiến hôn nhân GS 52

-  Khoa học góp phần trong đời sống hôn nhân GS 52

-  Nhân quyền trong hôn nhân GS 87

-  Hôn nhân giữa người công giáo và các tín hữu Đông phương không công giáo OE 18

-  Từ khước hôn nhân OT 10

-  Nền linh đạo giáo dân mang những nét riêng biệt của đời sống hôn nhân AA 4

-  Hôn nhân là nền tảng của xã hội AA 11

-  Giúp những người đã đính hôn chuẩn bị cho hôn nhân AA 11

-  Giáo dân nêu cao gương mẫu của hôn nhân Kitô giáo AA 11

-  Giáo dân đã lập gia đình vẫn dấn thân tham gia các hoạt động trong Giáo Hội AA 22

-  Những linh mục Đông phương đang sống trong bậc hôn nhân hãy bền chí trong ơn gọi PO 16

-  Các linh mục sống đời độc thân trở nên dấu chỉ về thế giới mai sau, trong đó sẽ không còn hôn nhân nữa PO 16

Xem: Bí tích, Cử hành, Gia đình, Nghi thức, Phẩm giá, Vợ chồng

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN
(EXTREMA UNCTIO)

-  Thừa tác viên của bí tích Xức Dầu bệnh nhân là linh mục PO 5

-  Với bí tích Xức Dầu bệnh nhân, Giáo Hội giao phó các bệnh nhân cho Chúa LG 17

-  Thời gian thuận tiện để nhận bí tích Xức Dầu bệnh nhân SC 73

-  Số lần xức dầu sẽ tuỳ nghi thực hiện, và các lời nguyện đọc trong nghi thức xức dầu bệnh nhân phải được duyệt lại SC 75

-  Có thể ban bí tích Xức Dầu bệnh nhân cho những người không phải là Công giáo OE 27

Xem: Bệnh nhân, Bí tích, Nghi thức

 

BÌNH ĐẲNG (₡QUALITAS)

-  Mọi người đều bình đẳng trong Giáo Hội LG 32

-  Nền tảng sự bình đẳng của mọi người GS 29

-  Không được xâm phạm quyền bình đẳng pháp lý của các công dân vì những lý do tôn giáo DH 6

Xem: Quyền lợi

 

BỔ NHIỆM (NOMINATIO)

-  Việc bổ nhiệm các Cha xứ CD 31

-  Bổ nhiệm Giám mục là quyền dành riêng của thẩm quyền trong Giáo Hội CD 20

-  Việc bổ nhiệm Giám mục tại các lãnh thổ thuộc quyền Thượng phụ OE 12

Xem: Bổn phận, Tuyển chọn

 

BỔNG LỘC (BENEFICIUM)

-  Bổng lộc trong Giáo Hội không còn giữ vai trò chính yếu trong vấn đề thù lao của hàng giáo sĩ PO 20

-  Giám mục phải được hoàn toàn tự do trong việc trao ban bổng lộc CD 28

----------------------------

 

 

Tác giả: Ủy ban Giáo lý Đức tin
Nguồn: giaolyductin.net
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: