CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - MỤC LỤC PHÂN TÍCH (T)

06 / 11/ 2015, 02:11:49

T

TÁC GIẢ (AUCTOR)

-  Đức Kitô là tác giả của mọi nguyên tố tình yêu và ân sủng AG 9

-  Đức Kitô là tác giả ơn cứu độ AG 9

-  Những tác giả thánh DV 11, 14, 19

-  Nhiệm vụ của các soạn giả IM 11

-  Đào tạo và hướng dẫn các soạn giả IM 15

Xem: Thánh sử

TÀI GIẢM BINH BỊ (DISARMATIO)

-  Ý kiến về vấn đề hoà bình và tài giảm binh bị GS 52

-  Việc tài giảm binh bị phải được thực sự tiến hành và không chỉ là một hành động đơn phương GS 82

Xem: Hoà bình, Khí giới

TÀI LIỆU (DOCUMENTUM)

-  Các tài liệu Cựu và Tân ước cho thấy hình ảnh của Đức Maria LG 55

-  Các thừa tác viên thánh cũng phải nghiên cứu các tài liệu của Thánh Truyền PO 19

-  Thiết lập những trung tâm thu thập tài liệu AA 32; AG 31

Xem: Công Đồng, Giáo Hội

TÀI NGUYÊN (OPES)

-  Các nước kém mở mang cần phải tận dụng mọi tài nguyên GS 65

-  Huy động toàn bộ nguồn tài nguyên tại những quốc gia đang phát triển GS 86

Xem: Lao động, Quốc gia, Phát triển

TÀI TRÍ – TÀI NĂNG (INGENIUM)

-  Tài năng của con người trong thế giới ngày nay GS 4, 5

-  Nhờ biết vận dụng tài trí, con người đã tạo nhiều tiến bộ trong các ngành khoa học GS 15

-  Với tài năng của mình, con người tìm cách phát triển cuộc sống thêm tốt đẹp GS 33

-  Người Kitô hữu không nghĩ rằng các công trình do tài năng con người thực hiện là chống đối quyền năng của Thiên Chúa GS 34

Xem: Khoa học, Nhận thức, Tiến bộ, Văn hoá

TÂM LÝ HỌC (PSYCHOLOGIA)

-  Sự tiến bộ của các khoa tâm lý GS 5, 52, 54; GE 1

-  Trong khi chăm sóc mục vụ, cần hiểu rõ đạo lý của Giáo Hội và thông thạo những định luật tâm lý GS 52; CD 14

-  Hoạt động mục vụ ơn gọi và khoa tâm lý OT 2, 3

-  Giáo dục Kitô giáo và khoa tâm lý OT 11

-  Dạy cho các chủng sinh biết sử dụng những phương thế trợ giúp của khoa tâm lý học OT 20

Xem: Khoa học, Lương tâm, Nhận thức

TÂM THỨC – NÃO TRẠNG (MENS)

-  Việc tông đồ trong môi trường xã hội làm thay đổi tâm thức AA 13

-  Sự thay đổi não trạng hiện nay GS 7

-  Phải đổi mới tâm thức để mang lại trật tự xã hội GS 26

-  Thay đổi não trạng và các thói quen trong cuộc sống GS 63

-  Cần cải cách lối suy nghĩ để có được hoà bình GS 81, 82

-  Tâm thức tập thể nơi những người sống trong cùng một hoàn cảnh AA 18

-  Các linh mục cần nhận biết cảm thức của con người hiện nay OT 15

Xem: Canh tân, Kitô hữu, Tin Mừng

TÀN PHÁ (DESTRUCTIO)

-  Sự tàn phá của chiến tranh GS 80

Xem: Chiến tranh, Thù hận

TÂN TÒNG (NEOPHYTUS)

-  Tinh thần đại kết giữa các tân tòng AG 15

-  Cộng đoàn có nhiệm vụ chăm lo cho các tân tòng PO 6

Xem: Cộng đoàn, Khai tâm, Phúc Âm hoá, Thánh tẩy

TÂN ƯỚC (NOVUM TESTAMENTUM)

-  Lịch sử tính của Tân ước DV 19

-  Tính cách tông truyền của Tân ước DV 18

-  Các nhà biên soạn Tân ước DV 20

-  Tất cả các sách Tân ước được viết ra dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần DV 11, 16

-  Các sách Tân ước soi sáng và giải thích Cựu ước DV 16

-  Truyền thống Cựu và Tân ước như tấm gương để Giáo Hội chiêm ngắm Thiên Chúa DV 7

Xem: Lịch sử cứu độ, Lời Chúa, Tin Mừng

TẠO DỰNG (CREATIO / CREARE)

-  Thiên Chúa tạo dựng bản tính duy nhất nơi con người LG 12

-  Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài GS 12, 24, 41

-  Giáo Hội khẳng định con người được tạo dựng để hưởng hạnh phúc GS 18

-  Con người được tạo dựng do tình yêu của Thiên Chúa GS 19

-  Thiên Chúa đã tạo dựng và kêu gọi con người thông dự vào sự sống của Ngài AG 2

-  Nhân loại được Thiên Chúa tạo dựng có thể gọi Ngài là Cha AG 7

-  Con người được tái tạo cũng phải yêu mến những gì Thiên Chúa đã tạo dựng GS 38

-  Thiên Chúa tạo dựng và giữ gìn vạn vật, Ngài tỏ mình ra trong muôn loài thụ tạo DV 3

-  Lòng nhân hậu của Thiên Chúa thể hiện qua công trình tạo dựng LG 62

-  Con người phải nhận biết bản chất sâu xa của công trình tạo dựng, được tự lập chính đáng, nhưng cũng phải biết rằng nếu không có Chúa, vạn vật sẽ không còn tồn tại GS 36

-  Với các hoạt động của mình, con người cộng tác vào việc hoàn tất công trình tạo dựng GS 57, 67

-  Nhân loại phải củng cố sự thống trị trên vạn vật GS 9

-  Muôn loài thụ tạo sẽ được giải thoát và trao về cho Thiên Chúa LG 36

-  Trong bí tích Thánh Thể, con người dâng hiến chính mình và muôn vật cùng với Chúa Giêsu PO 5

-  Vạn vật sẽ được thâu tóm trong Chúa Kitô để làm nên cuộc tạo dựng mới AA 5

-  Muôn loài đã được tạo dựng trong Ngôi Lời GS 38

Xem: Con người, Thiên Chúa, Thiên nhiên

TẠO VẬT (CREATURA)

-  Tạo vật dưới quyền cai trị của Chúa Kitô và tồn tại trong Người LG 7; GS 38; AA 5

TẬP ĐOÀN / HIỆP HỘI / HỘI ĐOÀN (ASSOCIATIO)

-  Những sáng kiến của mỗi cá nhân và của các tập đoàn độc lập GS 65

-  Các hiệp hội tông đồ AA 18, 22

-  Sự hữu hiệu của các hội đoàn AA 19

-  Trong các gia đình và đoàn thể người ta có thể triển nở cách trọn vẹn GS 74

-  Những hiệp hội có tính cách gia đình, xã hội hay văn hoá GS 75

-  Người giáo dân tham gia vào các hiệp hội AA 4

-  Cổ vũ hội đoàn và những sáng kiến nhắm đến đời sống tinh thần AA 24

-  Các hội đoàn công giáo CD 30; PO 2; AA 30; AG 41

-  Các đoàn thể đa dạng GE 5

-  Các hiệp hội quốc tế GS 90; IM 22; AG 29

-  Những hiệp hội theo đuổi mục đích siêu nhiên CD 17

-  Các hiệp hội góp phần vào việc nên thánh của các linh mục PO 8

-  Các hiệp hội và các tổ chức truyền giáo AG 15

-  Các hiệp hội nghề nghiệp IM 11

-  Các hội phụ huynh học sinh GE 6

-  Các hội đoàn thanh thiếu niên GE 4

-  Các hiệp hội chuyên ngành giữa các cựu học sinh GE 8

-  Các hiệp hội của người lao động, công nhân GS 68, 69, 90

-  Các hiệp hội trong nhà trường để nuôi dưỡng nhiệt tâm truyền giáo AG 39

-  Các hiệp hội tông đồ giáo dân nhằm huấn luyện người tiếp nhận các phương tiện truyền thông xã hội IM 16

TẬP SINH (NOVICIUS)

-  Việc đào tạo tập sinh sau khi mãn tập viện có thể kéo dài trong những trường hợp đặc biệt PC 18

-  Những Hội dòng và Đan viện đang suy thoái không được nhận thêm tập sinh PC 21

Xem: Định chế Dòng tu, Đời sống tu trì, Phụng vụ, Thích ứng

TẬP THỂ – CỘNG ĐOÀN (COETUS)

Tập thể xã hội (coetus societatis)

-  Những mối tương quan mới giữa các tập thể xã hội GS 54

-  Đối thoại giữa các tập thể xã hội GS 56

Xem: Xã hội

Cộng đoàn tín hữu (coetus fidelium)

-  Đức Kitô hiện diện trong cộng đoàn PO 5

-  Giáo Hội không bao giờ bỏ việc cùng nhau quy tụ trong cộng đoàn SC 6

-  Các tín hữu họp nhau trong cộng đoàn phụng vụ SC 10

-  Linh mục, người chủ tọa cộng đoàn SC 33

-  Vào mỗi ngày thứ tám, các Kitô hữu họp nhau lại trong cộng đoàn để cử hành ngày của Chúa hay ngày Chúa Nhật SC 106

-  Thánh ca cộng đồng trong hoạt động phụng vụ SC 114

TÂY PHƯƠNG (OCCIDENTALIS)

-  Sự suy sụp của Tây phương vào cuối thời Trung cổ UR 19

THA THỨ (VENIA)

-  Tha thứ những xúc phạm GS 28

Xem: Cứu chuộc, Tội lỗi

THAM DỰ (PARTICIPATIO)

-  Ngôi Lời nhập thể đã muốn dự phần vào tình liên đới nhân loại GS 32

-  Con người tham dự vào sự sống, hạnh phúc và công trình tạo dựng của Thiên Chúa GS 15, 21, 50

-  Chúa Cha hằng hữu đã nâng con người lên cho tham dự vào sự sống thần linh và vinh quang của Ngài LG 2, AG 2

-  Trong việc bẻ bánh Thánh Thể chúng ta thực sự thông phần vào Thân Mình của Chúa LG 7, 11, 26

-  Đức Kitô đã làm cho các Giám mục được tham dự vào sứ mạng của mình LG 28

-  Các Giám mục Phó và Giám mục Phụ tá dự phần vào những lo toan của Giám mục giáo phận CD 25

-  Các linh mục tham dự vào chức tư tế và sứ mạng của Giám mục, nên thật sự xem ngài như một người cha LG 28, 41

-  Linh mục phải thông chia nỗi ưu tư của toàn thể Giáo Hội và tình yêu của Thiên Chúa PO 11

-  Các linh mục được thông phần vào chức vị tư tế của Chúa Kitô PO 10

-  Nhà truyền giáo tham dự vào đời sống và sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô AG 24

-  Sự thông hiệp với các thánh LG 51

-  Toàn thể Dân Chúa tham dự Phụng vụ cách đầy đủ và tích cực SC 11, 12, 14, 19, 21, 30, 31, 53; AA 4

-  Cử hành nghi lễ phụng vụ có dân chúng tham dự SC 49, 50, 54, 56

-  Giúp các tín hữu tham dự cách ý thức và tích cực những cử hành bí tích SC 79

-  Những ai đọc Kinh Nhật Tụng thông phần vinh dự tối cao của Giáo Hội SC 85

-  Tham dự chung giờ Kinh chiều SC 100

-  Nhiều quốc gia để cho dân chúng được thực sự tự do tham gia việc nước GS 31

-  Mọi công dân phấn khởi tham gia vào cuộc sống của các tổ chức đoàn thể khác nhau GS 31

-  Sự tham gia của phụ nữ vào đời sống văn hoá GS 60

-  Làm sao để mọi người trên thế giới cùng được chia sẻ ích lợi của văn hoá GS 56

-  Cổ vũ sự tham gia tích cực của mọi người vào việc quản trị xí nghiệp và hiệp hội tự do GS 68

-  Tham gia có tổ chức GS 68

Xem: Giáo dân, Ngôn ngữ, Thánh ca, Tín hữu

THANH LUYỆN (PURIFICATIO)

-  Giáo Hội khuyên giục con cái thanh tẩy GS 43

-  Giáo Hội tự đổi mới và không ngừng thanh luyện GS 21

Xem: Cầu nguyện, Nghi lễ, Thống hối

THANH THIẾU NIÊN – GIỚI TRẺ (IUVENTUS)

-  Giới trẻ và những phương tiện truyền thông xã hội IM 10

-  Những yêu cầu của giới trẻ IM 11, 12, 14

-  Những đề xướng dành cho giới trẻ IM 16

-  Giới trẻ có ảnh hưởng lớn trong xã hội hiện đại AA 12; GS 7, 8

-  Người trẻ là những tông đồ đầu tiên và trực tiếp của giới trẻ AA 12

-  Những người trẻ phải đảm nhận trách nhiệm giáo dục GE kết luận

-  Giới trưởng thành hãy đối thoại và khuyến khích giới trẻ tham gia hoạt động tông đồ AA 12, 30

-  Những người trẻ hãy nuôi dưỡng lòng kính trọng đối với người lớn AA 12

-  Chương trình giáo dục xã hội, tôn giáo, chính trị cho giới trẻ GS 31, 75, 89

-  Lời khích lệ của Công Đồng gửi đến giới trẻ AA 33

-  Những nhà nông nghiệp trẻ tuổi; giới trẻ và sự giúp đỡ quốc tế; nạn buôn bán thanh thiếu niên GS 27, 66, 88

-  Các linh mục phải dành sự chăm sóc đặc biệt cho giới trẻ CD 30; PO 6, 11

-  Các cơ sở giáo dục giới trẻ của anh em ly khai UR 23

Xem: Đào tạo, Giáo dục, Phận vụ, Quyền lợi, Trách nhiệm

THÁNH BỘ (DICASTERIUM)

-  Đức Giáo Hoàng với các Thánh Bộ của Giáo triều Rôma CD 9

-  Cải tổ các Thánh Bộ của Giáo triều CD 9

-  Tuyển chọn thành viên các Thánh Bộ từ nhiều nơi trên thế giới CD 10

-  Các Giám mục và Giáo dân trong các Thánh Bộ CD 10

Xem: Giáo triều, Tổ chức

THÁNH CA (CANTUS SACER)

-  Thánh ca là yếu tố cần thiết và gắn liền với Phụng vụ SC 30, 112

-  Thánh ca giúp cho Phụng vụ có được hình thức cao nhã hơn SC 113

-  Các tín hữu tham dự Phụng vụ cách tích cực qua việc hát thánh ca SC 114

-  Có thể cử hành Thần vụ với Thánh ca SC 99

-  Bình ca là thể loại thánh ca đặc thù của Phụng vụ Giáo Hội Rôma SC 116

-  Khuyến khích hát thánh ca cộng đồng SC 118

-  Chú trọng đến việc học hỏi và thực tập thánh nhạc SC 115

-  Xuất bản các sách nhạc bình ca SC 116, 121

THÁNH GIÁ (CRUX)

-  Giáo Hội khai sinh từ cạnh sườn của Chúa Kitô trên Thánh giá LG 1, 3

-  Thánh giá là suối nguồn ân sủng N₡ 4

-  Thánh giá hoà giải nhân loại N₡ 4; DH 11; GS 78

-  Canh tân nghi lễ hy tế Thánh giá SC 7, 47; LG 3

-  Thánh giá biến đổi thế giới GS 2, 37

-  Giáo Hội phải loan báo Thánh giá như dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa N₡ 5

-  Người truyền giáo không hổ thẹn vì Thánh giá AG 24

-  Các Kitô hữu phải nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô chịu đóng đinh LG 41; AG 1; AA 16; GS 58

-  Giáo sĩ và tu sĩ phải bước theo Chúa Kitô chịu đóng đinh OT 9; PC 25

-  Đức Maria theo Đức Kitô đến tận cây Thánh giá LG 58

Xem: Chết, Chúa Giêsu Kitô, Giáo Hội

THÁNH HIẾN – TRUYỀN CHỨC (CONSECRATIO)

-  Các tín hữu được bí tích Rửa Tội thánh hiến LG 10, 34; AA 3; PO 12

-  Linh mục được thánh hiến LG 28

-  Giám mục được thánh hiến nhận lãnh trọn vẹn thánh chức LG 21

-  Nghi thức truyền chức Giám mục SC 76

-  Thánh hiến các tu sĩ PC 5; LG 64

-  Giáo Hội dâng lên Thiên Chúa người tu sĩ như lễ vật thánh hiến LG 45

-  Duyệt xét lại nghi thức thánh hiến các trinh nữ SC 80

-  Việc thánh hiến thế giới LG 31, 34; AA 7

-  Ơn gọi thánh hiến thế giới của giáo dân LG 31

-  Người giáo dân cung hiến thế giới khi phụng thờ Thiên Chúa LG 34

-  Người giáo dân thánh hiến và canh tân trần thế trong Đức Kitô AA 7

THÁNH KINH – SÁCH THÁNH (BIBLIA - SACRA SCRIPTURA)

-  Tính cách xác thực của Thánh Kinh DV 1

-  Sách Thánh được viết dưới ơn linh hứng của Chúa Thánh Thần DV 9, 11, 12, 24

-  Các Sách Thánh dạy cách xác thực những chân lý mặc khải DV 11

-  Thánh Kinh phải được chú giải với sự giúp đỡ của Thánh Thần DV 12

-  Chân lý của Thiên Chúa được bảo toàn nguyên vẹn trong Thánh Kinh DV 13

-  Tỏ lộ sự hạ cố của Thiên Chúa dành cho con người DV 13

-  Trong Sách Thánh, Thiên Chúa gặp gỡ con cái của Ngài DV 21

-  Tính thống nhất của Cựu và Tân ước DV 16

-  Thiên Chúa dùng con người để viết Sách Thánh DV 11, 12, 19

-  Thánh Truyền và Thánh Kinh nối kết với nhau DV 9

-  Khoa chú giải phải dựa trên nguyên tắc thống nhất này DV 12

-  Giáo Hội có nhiệm vụ chú giải Thánh Kinh DV 10

-  Giáo Hội tôn kính Sách Thánh như tôn kính Mình Thánh Chúa DV 21, 26

-  Thánh Kinh là nền tảng của Thần học DV 24

-  Thánh Kinh trong Phụng vụ và Giáo lý SC 24, 35, 51

-  Sách Thánh khen ngợi thánh ca SC 112

-  Lời thánh ca lấy từ Sách Thánh SC 121

-  Việc đào tạo giáo lý viên phải đặt nền trên Thánh Kinh CD 14

-  Lời rao giảng của các Tông đồ được ghi lại trong Sách Thánh DV 8

-  Lời rao giảng được nuôi dưỡng bằng Thánh Kinh DV 21

-  Các thừa tác viên có chức thánh phải có kiến thức về Thánh Kinh PO 19

-  Giám mục có phận vụ dạy cho các tín hữu biết sử dụng Sách Thánh đúng cách DV 26

-  Giám mục phải cổ vũ các buổi hội thảo đào sâu Thánh Kinh CD 16

-  Các linh mục, phó tế, giáo lý viên phải thường xuyên tiếp xúc với Thánh Kinh DV 25

-  Các nhà truyền giáo được nuôi dưỡng bằng Thánh Kinh AG 26

-  Các chủng sinh phải được đào tạo qua việc học hỏi Thánh Kinh OT 16

-  Các tu sĩ luôn có Sách Thánh trên tay PC 6

-  Giúp các tín hữu hiểu biết Thánh Kinh sâu xa hơn AA 32

-  Phải giúp các tín hữu đến với Thánh Kinh dễ dàng hơn DV 22

-  Truyền thống thần học Đông phương bén rễ trong Thánh Kinh UR 17

-  Nhiều anh em ly khai tôn vinh Thánh Kinh như là tiêu chuẩn của đức tin và cuộc sống LG 15; UR 23

-  Việc học hỏi, kính trọng Sách Thánh nơi các anh em ly khai UR 21

-  Dựa theo lời Thánh Kinh, người Do Thái không hề bị Chúa chê bỏ N₡ 4

-  Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kitô DV 25

-  Thánh Kinh dạy về phẩm giá của con người GS 12

-  Thánh Kinh giúp cho nhân loại được tiến bộ GS 37

-  Học hỏi Thánh Kinh giúp tiếp cận với triết học AG 22

-  Cộng tác với các anh em ly khai để có được bản dịch Thánh Kinh thích hợp và chính xác DV 22

-  Xuất bản Sách Thánh có phần chú thích để cho người ngoài Kitô giáo có thể dùng DV 25

-  Lời giảng dạy của các Tông đồ được đặc biệt ghi lại trong các Sách được linh hứng DV 8

-  Tính cách thư quy của Sách Thánh DV 8, 11

-  Các sách trong Thánh Kinh đều được linh hứng DV 11, 14, 16

-  Nhiệm cục cứu độ trong các sách Cựu ước DV 14, 15, 16

-  Vai trò của Mẹ Thiên Chúa trong các sách Cựu và Tân ước LG 55

-  Các tín hữu phải cung kính tiếp nhận các sách Cựu ước DV 15

-  Trong Sách Thánh, Cha trên trời đến gặp gỡ và trò chuyện với con cái của Ngài DV 21

-  Các phiên bản Sách Thánh DV 22

-  Hướng dẫn các tín hữu biết cách sử dụng Sách Thánh DV 25

-  Đọc và học Sách Thánh DV 26

THÁNH LỄ (MISSA)

-  Chúa Kitô hiện diện trong hy tế Thánh lễ SC 7

-  Khi cử hành Thánh lễ, các linh mục dâng lễ vật hy sinh là Chúa Kitô PO 5

-  Các linh mục chánh xứ hãy quan tâm để Thánh lễ trở nên trung tâm sống động của cộng đoàn Kitô hữu CD 30

-  Hiệp lễ trong Thánh lễ SC 55

-  Bản chất cộng đồng và xã hội của Thánh lễ SG 27

-  Duyệt lại nghi thức Thánh lễ SC 50

-  Dùng tiếng bản xứ trong Thánh lễ SC 36, 54

-  Các phần của Thánh lễ SC 56

-  Thánh lễ đồng tế SC 57

-  Cử hành Thánh lễ với sự tham dự của dân chúng SC 49, 52, 54

-  Sách lễ Rôma SC 58

-  Đưa vào Sách lễ Rôma một lễ đặc biệt trong dịp “ban Bí tích Thánh Tẩy” SC 66

-  Cử hành bí tích Thêm Sức trong và ngoài Thánh lễ SC 71

-  Cử hành bí tích Hôn Phối trong Thánh lễ SC 78

-  Canh tân nghi thức khấn dòng trong Thánh lễ SC 80

-  Thánh lễ riêng với nghi thức an táng trẻ em SC 82

-  Phụng vụ Lời Chúa trong cử hành Thánh lễ PO 4

Xem: Cử hành, Hành động, Hy tế, Nghi thức

THÁNH NHẠC (MUSICA SACRA)

-  Tác vụ của Thánh nhạc SC 112

-  Mục đích của Thánh nhạc SC 112

-  Di sản Thánh nhạc SC 114

-  Giáo viên và trường cao đẳng Thánh nhạc SC 115

-  Các hình thức Thánh nhạc SC 116

-  Thánh nhạc truyền thống của Giáo Hội SC 112

-  Thánh nhạc trong Phụng vụ SC 112

-  Đào tạo và thực hành Thánh nhạc SC 115

-  Các dân tộc với âm nhạc truyền thống SC 112

-  Dạy âm nhạc cho các nhà truyền giáo SC 119

-  Đại phong cầm, dụng cụ âm nhạc truyền thống SC 120

-  Các nhạc sĩ Thánh nhạc phải thấm nhuần tinh thần Kitô hữu SC 121

Xem: Phương tiện, Phụng vụ, Thánh ca, Ủy ban

THÁNH SỬ (HAGIOGRAPHUS)

-  Mọi lời các tác giả được linh hứng đã viết ra là những điều được xác quyết bởi Chúa Thánh Thần DV 11

-  Phải tìm hiểu ý nghĩa mà thánh sử muốn diễn tả DV 12

Xem: Thánh Kinh

THÁNH THIỆN – THÁNH HOÁ (SANCTITAS – SANCTIFICARE)

-  Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn mọi sự thánh thiện LG 47

-  Thánh thiện là kết hiệp trọn vẹn với Chúa Kitô LG 50

-  Vương quốc Chúa Kitô là vương quốc thánh thiện LG 36

-  Chúa Kitô thánh hoá Giáo Hội LG 36

-  Giáo Hội tinh tuyền thánh thiện LG 39, 48

-  Giáo Hội thánh thiện đồng thời luôn cần được thanh tẩy LG 8

-  Sự thánh thiện của Giáo Hội được tỏ bày khi thực hành các lời khuyên Phúc Âm LG 39, 42, 44, 46, 47

-  Trong Giáo Hội, chúng ta đạt đến sự thánh thiện LG 48

-  Các Giám mục làm tuôn tràn sự thánh thiện sung mãn LG 26, 41

-  Chức năng tư tế đòi hỏi và phát huy sự thánh thiện PO 13; LG 41

-  Những người tin vào Chúa Kitô làm nên một dòng tộc thánh thiện LG 9

-  Mọi người đều được kêu gọi nên thánh LG 40

-  Nếp sống thánh thiện của Giám mục, linh mục, giáo sĩ, các đôi vợ chồng, công nhân, người góa bụa, các tín hữu LG 41

-  Linh đạo và phương thế nên thánh LG 42

-  Các thánh dạy chúng ta con đường nên thánh LG 50

-  Chúa Kitô là triều thiên của các thánh LG 50

-  Khi Chúa Kitô xuất hiện, Hội Thánh sẽ thờ lạy Thiên Chúa LG 51

-  Các thánh trên trời giúp toàn thể Giáo Hội được vững bền trong sự thánh thiện LG 49, 50

-  Giáo Hội tôn kính các thánh và thánh tích của các ngài SC 111

-  Giáo Hội kính nhớ các thánh trong suốt năm phụng vụ SC 104; LG 50, 51

-  Thái độ tôn kính các thánh LG 51

-  Các Phần Riêng trong năm phụng vụ ưu tiên hơn lễ kính nhớ các thánh SC 108

-  Tu chỉnh bài đọc Hạnh các thánh trong kinh Thần vụ SC 92

-  Việc tôn kính các thánh nơi tín hữu Đông phương UR 15

THÁNH TÍCH (RELIQUIAE)

-  Giáo Hội tôn kính các thánh tích SC 111

THÁNH TRUYỀN – TRUYỀN THỐNG (TRADITIO)

-  Thánh Truyền do các Tông đồ truyền lại DV 8

-  Các Giáo Hội Đông phương là những chứng từ sống động của Truyền Thống OE Lời mở đầu

-  Thánh Truyền mang giữ Lời Thiên Chúa đã được Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần ký thác cho các Tông đồ DV 9

-  Thánh Truyền phải được đón nhận và tôn trọng với một lòng quý mến và thành kính DV 9

-  Thánh Truyền trình bày vai trò của Đức Maria trong nhiệm cục cứu độ LG 55

-  Nhờ Thánh Truyền, Giáo Hội biết toàn bộ các sách được linh hứng DV 8

-  Lời các thánh Giáo Phụ chứng thực sự có mặt sống động của Thánh Truyền DV 8

-  Thánh Truyền cùng với Thánh Kinh nên như tấm gương mà Giáo Hội nhìn vào để chiêm ngưỡng Thiên Chúa DV 7

-  Thánh Truyền và Thánh Kinh nối kết với nhau cách chặt chẽ DV 9, 10

-  Thánh Truyền và Thánh Kinh làm thành kho tàng thánh thiêng duy nhất lưu giữ Lời Chúa DV 10

-  Thánh Kinh cùng với Thánh Truyền như là quy luật tối thượng của đức tin DV 21

-  Thánh Truyền và Thánh Kinh là nền tảng của thần học DV 24

-  Việc suy tư thần học được thúc đẩy dõi theo ánh sáng của Truyền Thống AG 22

-  Các Giáo Hội ly khai không được hưởng sự hiệp nhất mà Thánh Kinh và Truyền Thống tuyên xưng UR 3

Xem: Đông phương, Linh hứng, Mặc khải

THÁNH VỊNH (PSALMI)

-  Các linh mục phải học hỏi nhiều hơn về Thánh vịnh SC 90

-  Thánh vịnh trong Phụng vụ SC 24, 30

-  Dàn trải Thánh vịnh trong kinh Thần vụ SC 89, 91

THÀNH ĐÔ (CIVITAS)

-  Các tu sĩ không là người xa lạ đối với thành đô trần thế LG 46

-  Thành đô trần thế được điều hành theo những nguyên tắc riêng của mình LG 36

-  Thành đô trần thế tự lập; có nền tảng trong Chúa LG 46; AG 41

-  Học đường dạy cho học sinh biết phát huy thiện ích của thành đô trần thế GE 8

-  Trong thành đô trần thế, tất cả đều quy hướng về tự do AG 19

-  Giáo Hội được hình thành với những người vốn thuộc về thành đô trần thế GS 40

-  Sự tương nhập giữa hai thành đô trần thế và thiên quốc chỉ có thể nhận thức được qua đức tin GS 40

-  Các Kitô hữu trên đường tiến về thành đô thiên quốc GS 43, 57

THÀNH TÍN – TRUNG THÀNH (FIDELITAS)

-  Giáo Hội kết hợp với Chúa Kitô trong sự tín trung LG 6; DH 12; GS 43

-  Giáo Hội là mẹ vì đã thành tín lãnh nhận Lời Chúa LG 64

-  Giáo Hội tuân giữ các giới luật bác ái, khiêm nhường và từ bỏ

-  Giáo Hội được ơn Chúa nâng đỡ để không đánh mất sự trung tín LG 9

-  Giáo Hội trung thành phát huy những điều tốt đẹp nơi con người và trình bày kho tàng đức tin GS 76; LG 25; DV 10

-  Trung thành trình bày mầu nhiệm Chúa Kitô LG 8

Xem: Chân lý, Tín hữu

THĂNG THIÊN (ASSUMPTIO)

-  Biến cố lên trời trong mầu nhiệm cứu độ SC 6

-  Các Tông đồ đã truyền lại sứ điệp của Đức Kitô sau khi Ngài lên trời DV 19

THÂN THỂ (CORPUS)

-  Những chủ trương quá đề cao hoặc khinh miệt thân xác GS 45

-  Thân xác đáng được quý trọng GS 14

-  Cái chết làm phân hủy thân xác GS 18

-  Kiện cường sức khỏe GS 61

-  Năng lực tinh thần và sức khỏe thể lý PC 12

-  Các chủng sinh phải học biết làm chủ thân xác và trưởng thành về thể lý OT 10

Xem: Con người

Nhiệm Thể (Corpus Mysticum)

-  Tất cả các tín hữu làm nên Nhiệm Thể LG 7

-  Sự sống thần linh được trao ban qua các bí tích trong Nhiệm Thể LG 7

-  Trong tình hiệp thông chúng ta trở nên chi thể của Nhiệm Thể LG 7

-  Khi coi sóc một phần giáo dân trong Giáo Hội, các Giám mục góp phần đem lại thiện ích cho toàn Nhiệm Thể LG 23

-  Mỗi cộng đoàn thể hiện đức ái của Nhiệm Thể LG 26

-  Sự đa dạng là dấu chứng của tính chất hiệp nhất nơi Nhiệm Thể LG 23

-  Chúa Kitô đã thiết lập Nhiệm Thể của Người LG 48

-  Là thành viên của Nhiệm Thể, Giáo Hội tưởng nhớ đến những người đã qua đời LG 50

-  Chúa Giêsu đã tái lập tình hiệp thông huynh đệ trong Nhiệm Thể của Người GS 32

-  Nhiệm Thể được liên kết như một cơ thể sống động AG 19

-  Giám mục đoàn có trách nhiệm làm tăng triển Nhiệm Thể AG 38

-  Các Dòng chiêm niệm cũng có phận vụ trong Nhiệm Thể PC 7

-  Toàn bộ Nhiệm Thể tham dự vào chức năng tư tế của Chúa Kitô PO 2

-  Tác vụ linh mục được thực thi trong mối hiệp thông phẩm trật của Nhiệm Thể PO 15

-  Tất cả chúng ta được tháp nhập vào một Thân Thể duy nhất của Chúa Kitô ở trần gian UR 3

-  Nhiệm Thể tăng trưởng trong đức ái AG 5

-  Các linh mục giúp kiến tạo Nhiệm Thể PO 6; LG 28, 32; PO 8, 9, 12, 15, 22

-  Các tín hữu góp phần xây dựng Nhiệm Thể AA 3

-  Các Tông đồ được kêu gọi để kiến tạo Nhiệm Thể CD 1

-  Ngay cả các thực tại trần thế cũng phục vụ cho việc xây dựng Nhiệm Thể CD 12

-  Các tu sĩ góp phần xây dựng Nhiệm Thể

Xem: Chúa Giêsu Kitô, Cộng đoàn, Giáo Hội, Thánh thiện, Tông đồ

THẦN HỌC (THEOLOGIA)

-  Thần học xây dựng trên nền tảng Thánh Kinh và Thánh Truyền DV 24

-  Giảng trình thần học được trình bày trong góc nhìn đại kết UR 10

-  Giáo huấn phụng vụ theo khía cạnh thần học SC 16

-  Phát huy việc nghiên cứu thần học AG 22

-  Công cuộc nghiên cứu thần học không được tách rời khỏi thời đại đang sống GS 62

-  Giảng dạy thần học cho giáo dân AA 29, 32, 62

-  Các Kitô hữu và tín hữu Do Thái tôn trọng nhau nhờ việc nghiên cứu thần học N₡ 4

-  Sự hợp tác giữa các thần học gia và các chuyên gia trong những ngành khoa học khác GS 62

-  Sự cộng tác giữa các nhà chú giải công giáo và những nhà nghiên cứu thần học DV 23

-  Phân khoa thần học tại các Đại học Công giáo GE 10

-  Giáo trình thần học trong chương trình đào tạo linh mục OT 16; AG 16, 39

-  Các chủng sinh phải nắm bắt được những liên hệ giữa các suy luận triết học và thần học OT 15

-  Để trả lời thỏa đáng cho những vấn nạn của thời đại, các linh mục phải tham khảo các tác giả thần học PO 19

-  Trong hoạt động mục vụ, phải áp dụng các nguyên tắc thần học và cả những phát minh của các khoa học trần thế GS 62

-  Các khoá học định kỳ để cập nhật về thần học cho các giáo sĩ AG 20

-  Các Giám mục phải ủng hộ các cuộc hội thảo giúp các giáo sĩ đào sâu về thần học CD 16; PO 19

-  Các khẳng định khác nhau trong thần học giữa Đông và Tây phương UR 17

-  Các Giáo Hội Đông phương thừa hưởng cả một di sản thần học LG 23

-  Các vấn đề được khơi dậy bởi các ngành khoa học đòi hỏi các nhà thần học phải đưa ra những hướng dẫn mới GS 62

Xem: Giáo thuyết, Khoa học, Nghiên cứu, Tin, Tôn giáo

THẦN VỤ / PHỤNG VỤ GIỜ KINH / KINH NHẬT TỤNG (OFFICIUM DIVINUM / LITURGIA HORARUM – BREVIARIUM)

-  Các giờ kinh phụng vụ phải phù hợp với giờ khắc thật, SC 88

-  Duyệt lại Phụng vụ các Giờ kinh SC 89

-  Thời gian nguyện kinh theo giờ SC 94

-  Tiếp tục thực thi chức vụ tư tế của Đức Kitô SC 83

-  Vừa là một trách vụ vừa là một vinh dự của Giáo Hội SC 85

-  Những quy tắc cải tổ Kinh Nhật tụng SC 89

-  Kinh Nhật Tụng là tiếng nói của Giáo Hội SC 99

-  Kinh Nhật Tụng được lập ra để thánh hiến trọn ngày đêm SC 84

-  Kinh Nhật Tụng là kinh nguyện công cộng của Giáo Hội, là nguồn khởi phát lòng đạo đức SC 90

-  Giá trị mục vụ của giờ kinh phụng vụ SC 86; PO 5, 13

-  Thời gian đọc các giờ kinh phụng vụ SC 94

-  Buộc phải cử hành Kinh Nhật Tụng mỗi ngày SC 95

-  Buộc các giáo sĩ phải đọc trọn Kinh Nhật Tụng, hoặc với cộng đoàn hoặc riêng một mình SC 96

-  Các tu sĩ đọc toàn bộ hoặc một phần của Kinh Nhật Tụng SC 98

-  Đọc Kinh Nhật Tụng chung với nhau SC 99

-  Việc tham dự giờ Kinh Nhật Tụng của các tín hữu SC 100

-  Trình tự các Giờ kinh SC 91

-  Thứ tự các bài đọc trong Giờ kinh phụng vụ SC 92

-  Xem xét lại các thánh thi trong Giờ kinh phụng vụ SC 93

-  Ngôn ngữ trong Kinh Nhật Tụng SC 101

-  Việc thay thế và miễn đọc Kinh Nhật Tụng SC 97

Xem: Cải cách, Chức vụ, Cử hành, Kinh hội, Linh mục, Nghi thức, Phận vụ, Phục vụ, Phụng vụ, Sứ mạng, Thánh nhạc, Truyền thông, Tu sĩ

THẬN TRỌNG (DISCRETIO)

-  Đào tạo để biết cư xử thận trọng OT 11

Xem: Đào tạo

THẤT HỌC / MÙ CHỮ (ANALPHABETISMUS)

-  Rất nhiều người còn trong tình trạng thất học GS 4

-  Vì mù chữ, nhiều người không thể cộng tác vào lợi ích chung GS 60

-  Hiệp nhất với các Kitô hữu khác trong việc đấu tranh chống nạn mù chữ UR 12

THẦY (MAGISTER)

-  Thiên Chúa đã sai Con của Ngài đến để làm Thầy dạy LG 13; DH 11

-  Thầy Giêsu đã giảng dạy mọi điều trọn lành LG 40

-  Trong Thánh Kinh, chúng ta chiêm ngưỡng đời sống và lời giảng dạy của Thầy Chí Thánh UR 21

-  Mọi người đều cần đến Chúa Kitô như một người Thầy AG 8

-  Lớp giáo lý dự tòng dạy các môn đệ sống gắn bó với Đức Kitô là Thầy AG 14

-  Đối với Chúa Kitô là Thầy, người môn đệ có phận vụ quan trọng là phải thấu hiểu chân lý DH 9, 14

-  Tử đạo là hành vi làm cho người môn đệ nên giống Thầy mình, Đấng đã tự nguyện chấp nhận chết để cứu độ thế giới LG 42

-  Các mục tử là thầy dạy trong Giáo Hội LG 37

-  Đức Giáo Hoàng là thầy dạy trong Giáo Hội hoàn vũ LG 25

-  Các Giám mục đảm nhận vai trò của Chúa Kitô là Thầy LG 21

-  Giáo Hội Công giáo là Thầy dạy chân lý DH 14

-  Linh hướng PC 18

-  Các tín hữu phải sẵn lòng hợp tác với các thầy dạy của mình LG 32

-  Học theo thánh Tôma là thầy dạy OT 16

Giáo viên

-  Giáo viên và công tác giáo dục OT 2

-  Các giáo viên phải làm chứng cho vị Tôn sư duy nhất là Chúa Kitô bằng đời sống cũng như bằng lời giảng dạy GE 7, 8

-  Cổ vũ việc lập trường sư phạm đào tạo giáo viên cho việc dạy giáo lý cũng như cho những hình thức giáo dục khác GE 9

Xem: Đào tạo, Giáo dục, Phận vụ, Tông đồ, Trách nhiệm

THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ (REGIMEN POLITICUM)

-  Định đoạt một thể chế chính trị hay lựa chọn người cầm quyền là quyền tự do của mọi công dân GS 74

-  Lên án mọi hình thức chuyên chế độc tài của các thể chế chính trị GS 73, 75

Xem: Chính trị, Công bình

THẾ GIỚI (MUNDUS)

-  Thế giới, nơi diễn ra lịch sử nhân loại GS 2

-  Thế giới do Thiên Chúa tạo dựng GS 2

-  Những vấn đề đáng lo ngại trong thế giới đang phát triển GS 3

-  Những đặc tính nổi bật nhất của thế giới ngày nay GS 4, 24, 26

-  Thế giới hôm nay vừa mạnh vừa yếu, có thể tốt cũng có thể xấu, có tiến bộ nhưng cũng có thoái hoá GS 9

-  Cha trên trời đã tuyển chọn chúng ta trong Chúa Kitô trước cả khi tạo dựng thế giới LG 3; GS 57

-  Chúa Kitô đến trong thế giới LG 55; PO 22

-  Công trình cứu chuộc thế giới LG 52; GS 57; UR 2; AG 3; PO 22

-  Cuộc canh tân chung cuộc của thế giới LG 6; GS 39; AA 5

-  Đức Maria mang sự sống đến cho thế giới LG 53, 56

-  Hoạt động của Giáo Hội trong thế giới GS 2; PC 25; AA 2; PO 22

-  Giáo Hội tăng trưởng trong thế giới LG 3

-  Giáo Hội hiện diện trong thế giới loài người GS 2

-  Những chênh lệch đang dày vò thế giới ngày nay GS 10, 37

-  Các Hội dòng và Tu hội đời góp phần quan trọng trong việc Phúc Âm hoá thế giới AG 40

-  Con người được trao nhiệm vụ cai quản và xây dựng thế giới GS 34, 57; AA 7

-  Giáo dân có vai trò riêng đối với hoạt động tông đồ trong Giáo Hội và trong thế giới AA 2, 5, 10, 16, 27

-  Phục vụ cách quảng đại và hữu hiệu cho con người trong thế giới hôm nay GS 39; OT 16; PO 22

-  Không sống theo thế gian GS 17; PC 5; PO 14, 22

-  Thánh Công Đồng cám ơn các linh mục trên khắp thế giới PO 22

Xem: Cánh chung, Cứu rỗi, Đối thoại, Hoán cải, Tạo dựng, Thiện hảo

THÍCH NGHI (ADAPTATIO)

-  Canh tân, phát triển, thích nghi phụng vụ SC 3, 14, 21

-  Thích nghi các nghi thức bí tích và á bí tích SC 62, 68, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 82, tt.

-  Tầm quan trọng của Thánh Kinh trong việc thích nghi SC 24

-  Thích nghi các sách phụng vụ SC 31

-  Thích nghi với bản chất và truyền thống của các dân tộc SC 37, 47, 65

-  Thích nghi năm phụng vụ SC 107

-  Ủy ban Phụng vụ cổ vũ những thích nghi SC 44

-  Những thích nghi trong Giáo Hội GS 4, 44

-  Những thích nghi nơi các Giáo Hội địa phương AG 22

-  Những thích nghi tại các Thánh bộ Rôma CD 9

-  Thích nghi trong mục vụ OT 22

-  Thích nghi trong việc rao giảng GS 44

-  Thích nghi trong việc dạy giáo lý GS 62

-  Thích nghi đời sống tu sĩ. Xem: Tu sĩ

-  Thích nghi hoạt động tông đồ với những nhu cầu hiện đại CD 17; AA 33; DH 30

-  Thích nghi với những nhu cầu hiện đại OE 2; AG 20

-  Những định chế của quá khứ không luôn luôn phù hợp GS 7

Xem: Canh tân, Thích ứng

THÍCH ỨNG (ACCOMMODATIO)

-  Sự thích ứng với các nhu cầu hiện đại cũng sẽ vô hiệu, nếu không được linh động nhờ sự canh tân đời sống thiêng liêng PC 2

-  Việc canh tân thực sự hữu hiệu và thích ứng chỉ có thể đạt được nhờ sự cộng tác của tất cả các tu sĩ trong dòng PC 4

-  Việc canh tân thích ứng cho các đan viện nữ PC 4

-  Công cuộc canh tân thích ứng cho các hội dòng lệ thuộc vào việc huấn luyện tu sĩ PC 18

-  Nghiên cứu các phương pháp sư phạm thích ứng GE 8

Xem: Canh tân

THIÊN CHÚA (DEUS)

-  Thiên Chúa duy nhất LG 16, 38, 49, 50, 56, 60; DV 3, 14; UR 2, 12; N₡ 3

-  Thiên Chúa Ba Ngôi LG 39, 47, 49-51, 69; UR 2, 12, 14, 15; PO 5; DH 1

-  Thiên Chúa là Cha LG 15, 28, 41, 51; DV 3; GS 21, 92; UR 7, 15, 20; PO 2, 5; GE 2; N₡ 5; DH 15; AG 2, 11

-  Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Xem: Giêsu Kitô

-  Ngôi Lời Thiên Chúa LG 53; GS 38, 45; UR 14

-  Thánh Thần Thiên Chúa LG 13, 41; DV 9; GS 21, 26, 41, 92; UR 7, 15, 20; PO 1, 5

-  Sự thánh thiện của Thiên Chúa DV 13; GS 38; PO 5

-  Chân lý về Thiên Chúa DV 2, 11, 13; UR 4; DH 11

-  Tình yêu Thiên Chúa giữa Ba Ngôi và đối với con người LG 6, 41, 42; DV 23; GS 19, 45; UR 2, 24; PC 15; AG 2, 10, 12, 40; AA 4; PO 2, 13,22

-  Thiên Chúa toàn tri GS 22

-  Thiên Chúa từ ái UR 5; DV 7

-  Thiên Chúa quyền năng GS 34; UR 22; PO 13, 22

-  Thiên Chúa vĩ đại GS 34; PO 12

-  Thánh Danh Thiên Chúa GS 34

-  Thiên Chúa xót thương LG 11, 40, 52; DV 15

-  Thiên Chúa khôn ngoan PO 13

-  Vinh quang Thiên Chúa LG 16-17, 34-35, 39-41, 44, 49-51; GS 12, 14, 34, 48, 76; AA 2, 3; AG 7-9, 40, 42; PO 2, 4; N₡ 1; UR 1

-  Thiên Chúa tạo dựng và gìn giữ mọi loài LG 13, 16, 36; DV 3; GS 36, 41, 61

-  Thiên Chúa là khởi nguyên và là cứu cánh tối hậu của vạn vật DV 6; N₡ 1; DH 3

-  Thiên Chúa là chủ tể sự sống GS 51

-  Thiên Chúa tự tỏ mình cho Dân Ngài SC 33; LG 9, 50, 59; DV 2, 4, 6, 7, 14, 16; GS 48, 58; UR 21

-  Mặc khải của Thiên Chúa GS 39; DH 12

-  Thiên Chúa, tác giả của Cựu và Tân ước DV 11

-  Thiên Chúa dùng con người trong việc biên soạn Sách Thánh DV 11

-  Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Xem: Maria

-  Sứ thần của Thiên Chúa LG 63

-  Gia đình của Thiên Chúa GS 40; UR 2; PO 6

-  Con cái của Thiên Chúa LG 36, 37, 40, 42, 48, 64; GS 39, 40, 42, 77; PC 14; PO 15; AA 4, 8; AG 37; GE 2

-  Giáo Hội của Thiên Chúa LG 1, 6, 8, 10, 11, 18, 41; SC 124, 126, 127; UR 1, 3, 15; CD 3; OT 9; AG 7, 41; PO 15

-  Giáo Hội tăng triển nhờ sức mạnh của Thiên Chúa LG 3, 6, 7, 45

-  Các tác vụ trong Giáo Hội do Thiên Chúa thiết lập LG 28

-  Con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa GS 12-15, 18, 21-21, 24, 29, 34, 39, 41, 50, 52, 68; AG 12; NAE 5

-  Luật Chúa ghi trong trái tim con người GS 16

-  Việc nhận biết Thiên Chúa không nghịch lại với phẩm giá con người GS 21

-  Tin Mừng của Thiên Chúa PO 3, 4; DH 11

-  Phán quyết của Thiên Chúa N₡ 3

-  Đòi hỏi của Thiên Chúa DH 11

-  Sự an bài của Thiên Chúa DV 10, 20; UR 4

-  Giáo huấn của Thiên Chúa DV 15

-  Tiếng nói của Thiên Chúa PO 17

-  Thiên Chúa ban cho con người quyền sử dụng vạn vật GS 69

-  Tặng phẩm của Thiên Chúa LG 16, 42, 43; GS 37; AG 11, 16; PO 9, 17

-  Phúc lành của Thiên Chúa UR 23

-  Thiên Chúa an ủi PO 13

-  Thiên Chúa vui lòng LG 60; AA 4; DH 3

-  Sự hạ cố của Thiên Chúa DV 13

-  Tình yêu đối với Thiên Chúa LG 33; GS 16, 24, 37; PC 8, 12; AA 8; AG 7; GE 1, 3

-  Chiêm ngưỡng Thiên Chúa DV 7; PC 7

-  Thông hiệp và đối thoại với Thiên Chúa GS 19, 21, 42

-  Tạ ơn Thiên Chúa AA 4; AG 1

-  Thiên Chúa hiện diện GS 21; AG 9

-  Nhận biết Thiên Chúa GS 21

-  Tri ân Thiên Chúa AG 38, 40

-  Cảm thức về Thiên Chúa DV 15; GS 7, 16; GE 3

-  Tuỳ thuộc vào Thiên Chúa GS 20

-  Tin vào Thiên Chúa GS 19, 36, 91, 92; AA 6; AG 7, 15

-  Tìm kiếm Thiên Chúa AG 3; LG 16

-  Ẩn náu nơi Thiên Chúa N₡ 2

-  Hoà giải với Thiên Chúa GS 21

-  Hiểu biết Thiên Chúa LG 16; DV 15; GS 13, 62; GE 1

-  Ý niệm về Thiên Chúa AG 20, DH 1

-  Kế hoạch của Thiên Chúa PC 14, AG 3, 7, 9

-  Mầu nhiệm Thiên Chúa LG 41, GS 41, 45; PO 22

-  Bí ẩn của Thiên Chúa DV 4

-  Ý định của Thiên Chúa GS 34

-  Hành động của Thiên Chúa DV 2; UR 4; PO 2

-  Ân sủng của Thiên Chúa LG 56; DV 5; GS 17, 37; AG 13; PO 2, 9, 12, 16

-  Toà Chúa phán xét GS 17

-  Thiên Chúa phán xét LG 27; GS 28; PC 14; N₡ 3; DH 11

-  Những vấn đề liên quan đến Thiên Chúa GS 19; PO 3

-  Những thiếu sót che giấu khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa GS 19

-  Lãng quên Thiên Chúa GS 36

-  Chối bỏ Thiên Chúa GS 7, 13, 19-21; AG 10

-  Hình ảnh Thiên Chúa PC 14

-  Giám mục và linh mục là những người thông truyền mầu nhiệm Thiên Chúa SC 19; LG 10, 17, 20, 21, 23; GS 43; AA 23; PO 7, 9, 11, 13, 15, 22

-  Các cộng sự viên của Thiên Chúa AG 15

-  Quyền bính đến từ Thiên Chúa DH 11

-  Lời mời gọi của Thiên Chúa LG 43; GS 24; OT 2; AG 41; PO 2

-  Thánh hiến cho Thiên Chúa LG 43-45; AG 18; PO 5, 12, 16

-  Phụng sự Thiên Chúa LG 44, 47; GS 37, 41; AG 36; PO 2, 13, 15, 16, 20; DH 11

-  Khẩn cầu Thiên Chúa LG 37, 50; DV 25; GS 82; AA 11; AG 40; PO 13, 18

-  Những hiến lễ đẹp lòng Thiên Chúa LG 34, 41, 48; GS 38; PC 14

-  Sống theo ý Chúa LG 31, 41, 42, 44, 49; DV 5; GS 14, 67; DH 6, 10, 11

-  Làm chứng cho Thiên Chúa LG 41

-  Gắn kết với Thiên Chúa OT 10

-  Phụng thờ Thiên Chúa OT 2; N₡ 3

-  Người của Thiên Chúa DV 11

-  Thiên Chúa đã xếp đặt để những điều đã được mặc khải được bảo toàn và lưu truyền nguyên vẹn cho mọi người DV 7

-  Thiên Chúa đã thiết lập hôn nhân GS 48; PO 16

THIÊN NHIÊN (NATURA)

-  Con người làm chủ thiên nhiên GS 33

-  Qua lao động con người ghi dấu ấn của mình trên thiên nhiên GS 67

-  Giá trị của thiên nhiên được vun đắp nhờ văn hoá GS 53

THIÊN SAI (MESSIAS)

-  Mong chờ Chúa Kitô Cứu Thế và Triều đại thiên sai DV 15

-  Dấu chỉ của sứ mạng và hoạt động thiên sai của Chúa Kitô AA 8; PO 6

-  Chúa Kitô không muốn là một vị Thiên sai chính trị DH 11

-  Chúa Giêsu, Đấng Thiên sai đã làm phép lạ đầu tiên tại Cana LG 58

-  Dân thiên sai có Chúa Kitô là Thủ lãnh LG 9

Xem: Chúa Giêsu Kitô

THIỆN ÍCH / CỦA CẢI / ÍCH LỢI (BONA)

-  Ngày nay con người tự cung ứng cho mình nhiều của cải GS 33

-  Sự tiến bộ là một điều thiện ích lớn lao cho nhân loại GS 42

-  Của cải trần gian phải được chia sẻ cho mọi người GS 69

-  Tất cả những gì là thiện hảo đều được thăng tiến và tinh luyện AG 9

-  Những điều thiện hảo nơi con người sẽ được tinh luyện trong Đức Kitô GS 39

-  Nhiều quốc gia hưởng thụ quá nhiều của cải GS 88

-  Công ích được xác định bởi quy luật đời đời GS 78

-  Công ích thuộc về xã hội DH 6

-  Những yếu tố cơ bản của công ích DH 7

-  Không quyền bính nào được đi ngược lại công ích GS 73

-  Tài sản Giáo Hội là để cung ứng cho những nhu cầu của toàn thể Giáo Hội CD 6, 22

-  Các linh mục phải quản trị tài sản theo Giáo luật PO 17

-  Quản trị tài sản với sự trợ giúp của giáo dân AG 16

-  Tài sản của các tu sĩ PC 13

-  Tài sản của hàng giáo sĩ PO 17

THIÊN THẦN (ANGELUS)

-  Giáo Hội tôn kính các Thiên thần GS 50

-  Đức Maria vượt trên toàn thể các Thiên thần LG 66

-  Các Thiên thần sẽ đến cùng với Đức Kitô trong vinh quang LG 49

THIẾU NHI (PUER)

-  Các tu sĩ dấn thân trong việc giáo dục thiếu nhi CD 35

-  Giúp đỡ thiếu nhi phát triển cách hài hoà và biết tự mình nhận thức những giá trị luân lý GE 1

-  Thiếu nhi có quyền nhận được nền giáo dục thích hợp nơi học đường GE 6

-  Thiếu nhi ngay từ nhỏ phải được hướng dẫn để biết làm việc tông đồ AA 30

-  Thiếu nhi và các tổ chức hoạt động bác ái AA 31

-  Thiếu nhi là những chứng nhân sống động giữa các bạn bè AA 12

-  Hướng dẫn thiếu nhi đáp lại tiếng Chúa gọi PO 11

Xem: Con, Gia đình, Giáo dục, Tông đồ

THINH LẶNG (SILENTIUM)

-  Giữ những phút thinh lặng trong khi cử hành Phụng vụ SC 30

Xem: Cử hành, Nghi lễ

THỎA ƯỚC (CONVENTIO)

-  Thỏa ước quốc tế về hoà bình GS 79, 82

THÔNG DỰ NGHI LỄ (COMMUNICATIO IN SACRIS)

-  Phải cân nhắc khi muốn thực hiện UR 8

-  Có thể thực hiện và được khuyến khích thực hiện với các Giáo Hội Đông phương UR 15

-  Nên tránh nếu mang ý nghĩa là tán thành giáo thuyết sai lạc OE 26

THÔNG TIN (INFORMATIO)

-  Thông tin là vấn đề hiện đang còn bàn cãi IM 5

-  Thông tin là quyền lợi của cá nhân cũng như của xã hội IM 5

-  Sự tự do đích thực và chính đáng của việc thông tin IM 12

-  Thông tin chính xác, toàn vẹn và lương thiện GS 26, 59

-  Nhiệm vụ của những người liên quan đến việc thông tin IM 11

-  Quyền được tiếp nhận những thông tin xác thực IM 9, 10

-  Thông tin giúp cho các bậc làm cha mẹ GS 87

-  Chính phủ phải thông tin về vấn đề dân số GS 87

Xem: Phương tiện, Quyền lợi, Truyền thông xã hội, Tự do

THỐNG HỐI (PAENITENTIA)

-  Việc thống hối SC 9, 109, 110; OT 2

-  Rao giảng sám hối SC 9, 109b, 110; AG 8, 38

-  Duyệt lại nghi lễ và công thức bí tích Giải Tội SC 72

-  Các yếu tố liên quan đến việc thống hối SC 109b

-  Vai trò của Giáo Hội trong hành vi sám hối SC 109b

-  Việc thống hối trong mùa Chay SC 110

-  Những hiệu quả của bí tích Giải Tội LG 11; CD 30; PO 5

-  Giám mục là người ấn định kỷ luật về việc giải tội LG 26; CD 3

-  Tự do trong việc lãnh bí tích Giải Tội PC 14

-  Các linh mục có chung thừa tác vụ giao hoà với các Giám mục LG 28; CD 30; PO 13

-  Dâng lên Thiên Chúa việc sám hối AG 38; PO 6

Xem: Bí tích, Bí tích Giải Tội, Kỷ luật

THỐNG TRỊ (DOMINATIO)

-  Đầu óc thống trị GS 83

-  Tham vọng thống trị GS 85

Xem: Bất công, Quyền bính

THỜ PHƯỢNG (ADORATIO)

-  Tinh thần thờ phượng đích thực PO 18

-  Việc thờ phượng của người Hồi giáo N₡ 3

THỜI GIAN (TEMPUS)

-  Người lao động phải có được thời gian nhàn rỗi GS 67

-  Các Giám mục hướng dẫn về giá trị của thời gian nghỉ ngơi CD 12

-  Con người ngày càng có thêm nhiều thời giờ nhàn rỗi GE Lời mở đầu

-  Cách thức sử dụng thời giờ nhàn rỗi AA 13; GS 61

-  Phụng vụ Giờ kinh thánh hoá thời gian trọn ngày đêm SC 84

-  Mục đích và cách thức phân chia năm phụng vụ SC 102, 103, 104, 105

-  Cải tổ niên lịch phụng vụ SC 107

THỜI SỰ - HIỆN TẠI (ACTUALITAS)

-  Những khát vọng hiện thực của nhân loại GS 9

-  Những đặc điểm của thế giới hiện tại GS 4

-  Thời nay con người ý thức hơn về phẩm giá của mình DH 1

-  Văn hoá hiện đại GS 54

-  Những vấn nạn trước cuộc tiến hoá hiện nay của thế giới GS 10

-  Sự quân bình của thế giới hiện đại GS 8

-  Giải thích những thực tại ngày nay GS 10

-  Phân định dấu chỉ thời đại cho người đương thời GS 11

-  Hiện nay những hoạt động bác ái là những việc khẩn thiết AA 8

-  Sự cấp thiết hiện nay là hoạt động tông đồ của giáo dân AA 1

-  Sự liên kết nhân loại ngày nay N₡ 1

-  Tính hiện thực của công cuộc truyền giáo của Giáo Hội AG 10

-  Sự lưu tâm của Công Đồng về những vấn đề hiện tại GS 46

-  Không có gì thực sự là của con người ngày nay mà những môn đệ của Đức Kitô lại không cảm nhận trong tâm khảm GS 1

THU THUẾ (PUBLICANUS)

-  Đức Giêsu Kitô ăn uống với người thu thuế và tội lỗi GS 32

Xem: Nhân từ, Tội lỗi, Tin Mừng

THU NHẬP (REDDITUS)

-  Thu nhập vừa đủ cho dân chúng GS 70, 71

Xem: Công bình

THÙ HẬN (ODIUM)

-  Không chấp nhận hận thù GS 82

-  Chúa Kitô đã tiêu diệt sự thù hận GS 78

Xem: Bách hại, Thế giới, Tình yêu, Xã hội

THÙ NGHỊCH (ADVERSARIUS)

-  Phải yêu thương, tôn trọng và đối thoại với những kẻ thù nghịch GS 28

THUẾ KHOÁ (VECTIGAL)

-  Thuế khoá phải được chính phủ quan tâm khi điều hành cộng đồng xã hội AA 11

-  Không được gian lận trốn thuế GS 30

Xem: Luật, Phận vụ

THƯ QUY (CANON)

-  Truyền Thống Giáo Hội nhìn nhận toàn bộ Thư quy DV 8

-  Giáo Hội công nhận các sách Cựu ước và Tân ước thuộc Thư quy DV 11

-  Thư của các Tông đồ thuộc Thư quy Tân ước DV 20

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (SABBATUM SANCTUM)

-  Phải giữ chay thánh dịp lễ Vượt qua trước ngày thứ Bảy Tuần Thánh SC 110

THƯ VIỆN (LIBRARIUM)

-  Lập thư viện cho các linh mục PO 10

THỪA TÁC VIÊN (MINISTER)

-  Thừa tác viên của Chúa Kitô PO 1, 12

-  Thừa tác viên phụng vụ trong việc phụng tự SC 7

-  Chúa Kitô hiện diện trong con người thừa tác viên SC 7

Xem: Chúa Giêsu Kitô, Giám mục, Giáo Hoàng, Linh mục

THỪA TÁC VIÊN ĐỌC SÁCH (LECTOR)

-  Người đọc sách thi hành một tác vụ thực sự của Phụng vụ SC 29

Xem: Chức vụ, Cử hành, Thánh lễ

THỪA TÁC VỤ (MINISTERIUM)

-  Thừa tác vụ trong Giáo Hội do Chúa thiết lập LG 28

-  Tác vụ của các thừa tác viên của Chúa Kitô PO 1, 12

-  Linh mục là một thừa tác vụ LG 10

-  Thừa tác vụ linh mục được tác động bởi Thần Khí Chúa Kitô OT Lời mở đầu

-  Thừa tác vụ thuộc nhiều cấp trật LG 28

-  Tác vụ trong các Hội dòng hoạt động PC 8, 10

-  Mục đích của tác vụ giáo xứ CD 31

-  Tác vụ Lời Chúa OT 4

-  Tác vụ giáo lý và rao giảng OT 19

-  Phục vụ hay tác vụ LG 24

Xem: Giám mục, Linh mục, Mục vụ, Phục vụ, Tông đồ

THỰC HÀNH ĐẠO ĐỨC (EXERCITIUM PIUM)

-  Những thực hành đạo đức của dân Kitô giáo phải hoà hợp với Phụng vụ SC 13

-  Những thực hành đạo đức bổ túc cho việc đào tạo các tín hữu SC 105

-  Những thực hành đạo đức trong chương trình đào tạo linh mục OT 8

-  Những thực hành đạo đức trong việc tôn kính Đức Mẹ LG 67

-  Việc linh thao CD 16

-  Linh thao hỗ trợ cho hoạt động tông đồ giáo dân AA 32

Xem: Đạo đức, Tĩnh tâm

THỰC TẠI (REALITAS)

-  Thành đô trần thế chuyên tâm đến các việc trần thế LG 36

-  Giáo dân như men trong bột giữa những thực tại trần thế AG 15

-  Bậc sống tu trì cho thấy sự cao cả của Nước Trời trổi vượt trên mọi sự trần thế LG 44

-  Đức Kitô thống trị mọi loài trên trời dưới đất LG 7

Xem: Tự trị

THỰC TẬP MỤC VỤ (TIROCINIUM)

-  Giám Mục phải ấn định thời gian thực tập mục vụ thích hợp cho các ứng viên linh mục OT 12

Xem: Đào tạo, Giáo sĩ, Mục vụ

THƯƠNG MẠI (NEGOTIUM)

-  Thương mại quốc tế GS 86

-  Chấn chỉnh nền thương mại GS 85

-  Tổ chức quốc tế về thương mại GS 86

-  Điều hành tốt đẹp hơn nền thương mại GS 63

Xem: Kinh tế

THƯỜNG QUYỀN – BẢN QUYỀN (ORDINARIUS)

-  Thẩm quyền trong lãnh vực phụng vụ SC 22, 64, 65, 97, 124, 126

-  Thường quyền và việc hợp tác với các anh em ly khai AG 15

-  Thường quyền trong việc cấm các Hội dòng đang suy thoái không được nhận tập sinh PC 21

-  Thường quyền có thể quy định việc tìm kiếm ơn gọi PC 24

-  Thường quyền có thể phê duyệt việc canh tân các Hội dòng PC 4

-  Thường quyền trong việc phân bổ các linh mục PO 10

-  Các Hội dòng được miễn chuẩn khỏi quyền tài thẩm của Đấng bản quyền LG 45

-  Các nghi thức làm phép dành riêng cho Thường quyền SC 79

-  Sự tham gia của Thường quyền vào Hội đồng Giám mục CD 38

-  Các trường công giáo của các tu sĩ đặt dưới sự giám sát của Đấng bản quyền CD 35

Xem: Giám mục, Giáo phẩm, Năng quyền

THƯỢNG HỘI ĐỒNG – CÔNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG (SYNODUS)

-  Các Thượng Phụ hợp với Công Đồng riêng lập thành Toà Thượng phụ của Giáo Hội Đông phương OE 9

-  Các Thượng Phụ và Thượng Hội Đồng có quyền ấn định việc dùng ngôn ngữ trong Phụng vụ thánh OE 23

-  Thượng Hội Đồng Thượng Phụ có quyền thiết lập, thay đổi hay bãi bỏ các ngày lễ cho các Giáo Hội địa phương OE 19

-  Thượng Hội Đồng Thượng Phụ có nhiệm vụ phối kết hoạt động tông đồ trong địa hạt thuộc quyền CD 35

-  Được dâng Thánh Lễ đồng tế trong các Công Đồng SC 57

-  Nhiều điều được dành cho các Thượng Hội Đồng Đông phương quyết định OE 1

-  “Thượng Hội đồng Giám mục” được thiết lập để cùng tham gia vào việc chăm lo cho Giáo Hội phổ quát CD 5

-  Củng cố các Công Đồng địa phương với một năng lực mới CD 36

-  Thượng Hội đồng Giám mục phải lưu tâm đến hoạt động truyền giáo AG 29

Xem: Giám mục, Hội nghị, Năng quyền

THƯỢNG PHỤ – TỔ PHỤ (PATRIARCHA)

-  Các Tổ phụ thời Cựu ước là gốc rễ của Giáo Hội LG 6

-  Định chế Thượng Phụ đã được thịnh hành từ lâu trong Giáo Hội OE 7, 11

-  Thượng phụ Đông phương OE 7, 8

-  Địa hạt Thượng phụ OE 7, 9

-  Cương vị Thượng phụ Giáo Chủ OE 8

-  Quyền lợi và đặc ân của các Thượng phụ OE 9, 10, 13, 23

-  Có thể lập thêm những toà Thượng phụ Giáo chủ mới OE 11

Xem: Định chế, Phẩm trật

TỊ NẠN (PROFUGI)

-  Giải quyết nhu cầu của những người tị nạn GS 84; CD 18

Xem: Bất công, Lưu đày

TIẾN BỘ (PROGRESSIO)

-  Đặc điểm của nhân loại ngày nay là sự tiến bộ GS 4, 5, 6, 7; IM 5

-  Tiến bộ về tâm lý, sư phạm, giáo khoa GE 1, 8

-  Tiến bộ khoa học và kỹ thuật GS 5, 6, 7, 20, 54, 57, 64

-  Tiến bộ kinh tế và xã hội GS 6, 9, 10, 20, 54; GE lời mở đầu

-  Phát triển tôn giáo GS 7, 10, 21

-  Tiến bộ của nhân loại có thể phục vụ hạnh phúc chân chính GS 37

-  Tự do thông tin rất cần thiết cho sự tiến bộ của xã hội ngày nay IM 12

-  Những tiến bộ trần thế và Nước Thiên Chúa GS 39; GE lời mở đầu; AG 12

-  Sự tiến bộ văn hoá, phong tục và các thể chế phải phục vụ cho sự tiến bộ của toàn nhân loại GS 53, 55, 56; GE 8

-  Hoạt động và tiến bộ của học đường GE 5, 8

-  Con người cảm thấy có trách nhiệm về sự tiến bộ văn hoá GS 56

-  Công quyền và sự tiến bộ IM 12

-  Những phương tiện truyền thông và sự tiến bộ IM 2

-  Đẩy mạnh sự tiến bộ của xã hội nhân loại IM 5

Xem: Kinh tế, Nhân loại, Phát triển, Thể chế, Văn hoá

TIẾN SĨ (DOCTOR)

-  Tiến sĩ Giáo Hội GS 69; PO 19; GE 10

TIỀN TỆ (MONETA)

-  Tránh gây thiệt hại trong lãnh vực tiền tệ GS 70

-  Sự biến động trị giá tiền tệ GS 70

Xem: Kinh tế, Thương mại

TIỀN XƯỚNG (ANTIPHONA)

-  Những lời đối đáp tiền xướng trong cử hành phụng vụ với sự tham gia của các tín hữu SC 30

TIẾP NHẬN (RECEPTOR)

-  Phận vụ của độc giả, khán giả và thính giả IM 9

-  Những người tiếp nhận, nhất là các thanh thiếu niên, phải tập cho quen điều độ và kỷ luật trong việc dùng những phương tiện truyền thông xã hội IM 10

-  Hướng dẫn những người tiếp nhận các phương tiện truyền thông xã hội IM 16

Xem: Đào tạo, Giáo dục, Thanh thiếu niên

TIẾT DỤC (CONTINENTIA)

-  Tiết dục hoàn toàn và trọn đời PC 12, 16

Xem: Độc thân, Khiết tịnh, Lời khuyên Phúc Âm

TIM (COR)

-  Sứ điệp Kitô giáo đáp ứng được niềm khát vọng của trái tim con người GS 21

-  Chỉ có Thiên Chúa mới làm thoả mãn những ước nguyện của con tim nhân loại GS 41

-  Chúa Giêsu đã yêu thương bằng quả tim con người GS 22

-  Các người truyền giáo phải được đào tạo để có thể tiếp chạm đến trái tim con người AG 26

TIN (FIDES)

-  Đối với Thiên Chúa, Đấng mặc khải, con người phải bày tỏ sự vâng phục bằng đức tin DV 5

-  Đức tin cần thiết để được cứu độ LG 14; PO 4

-  Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự cần thiết của đức tin LG 14

-  Từ kho tàng duy nhất của đức tin, Giáo Hội rút ra những điều phải tin DV 5, LG 25, UR 6

-  Thánh Kinh là quy luật tối thượng của đức tin DV 21

-  Thần học tìm hiểu các chân lý dưới ánh sáng của đức tin DV 24

-  Ý nghĩa siêu nhiên của đức tin LG 12

-  Sự ưng thuận của đức tin LG 12

-  Đức tin là một ơn ban GE 2

-  Phải tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người LG 11

-  Tiến bước trên con đường đức tin sống động LG 41

-  Đức tin dạy cho chúng ta trông chờ sự phục hồi vạn vật đã được khởi sự với Chúa Kitô LG 48; GS 11

-  Đức tin soi sáng ý nghĩa sự chết và sự sống tương lai GS 18

-  Đức tin buộc mỗi người phải chu toàn các phận vụ trần thế GS 43

-  Đức tin soi chiếu ơn gọi toàn diện của con người GS 11, 62

-  Đức tin thấm nhập vào toàn bộ đời sống người tín hữu GS 21, 42, 43

-  Con người phải có đức tin khi tham dự Phụng vụ, SC 9

-  Các môn đệ Chúa Kitô có bổn phận phải đào sâu đức tin LG 17; SC 9

-  Các Giám mục và đức tin LG 23, 24, 25; DV 10

-  Các tu sĩ được tác động bởi đức tin nguyên tuyền PC 25

-  Giáo dân phải làm chứng cho niềm tin AA 6, 13; LG 32, 35

-  Vợ chồng là chứng nhân của đức tin AA 11

-  Nếp sống thiện hảo của giáo dân đặt nền tảng trên đức tin AA 4

-  Đức tin của các linh mục được nuôi dưỡng bởi Tin Mừng và đời sống phụng vụ OT 14; PO 4; SC 33

-  Dân Thiên Chúa tăng trưởng và nên hoàn hảo trong sự hiệp thông đức tin UR 2

-  Đức tin trong Giáo Hội LG 8, 14, 35; DV 10

-  Giáo Hội được Chúa Thánh Thần bảo vệ trong sự hiệp nhất của đức tin LG 25

-  Tin là một hành vi tự do DH 10, 12, 14

-  Hành vi đức tin vẫn bảo toàn tính cách tự lập của tri thức GS 35, 55, 57, 75

Xem: Chân lý, Chứng tá, Giáo thuyết, Mầu nhiệm, Tiến bộ, Tuyên xưng

TIN MỪNG / PHÚC ÂM (EVANGELIUM)

-  Cựu ước dọn đường cho Tin Mừng DV 3

-  Sách Tin Mừng có địa vị trổi vượt giữa tất cả các sách Tân ước DV 18

-  Phúc Âm thật sự là sức mạnh Thiên Chúa nhằm cứu rỗi mọi kẻ có lòng tin DH 11

-  Tin Mừng là nguồn mạch mọi chân lý và luật lệ luân lý DV 7

-  Tin Mừng đem lại ánh sáng GS 3, 4, 33, 43, 46, 50, 63, 77; AG 11, 12

-  Tin Mừng thắp sáng và nuôi dưỡng đức tin PO 4, 18; LG 17

-  Tin Mừng là phương thế thánh hoá quan trọng PO 18; LG 42, 43, 44

-  Tin Mừng có sức lôi cuốn mạnh mẽ LG 50

-  Tin Mừng tôn trọng phẩm giá con người GS 26, 41, 58; DH 12

-  Tin Mừng hướng dẫn để hoàn tất những nhiệm vụ trần thế GS 43

-  Tin Mừng là men của tự do và tiến bộ, của tình huynh đệ, hiệp nhất và hoà bình AG 8

-  Tin Mừng lan rộng nhờ việc rao giảng AG 4

-  Chúa Thánh Thần dùng Tin Mừng để kêu gọi chúng ta đến với Đức Kitô AG 15

-  Nhờ Chúa Thánh Thần, Tin Mừng vang dội trong Giáo Hội DV 8

-  Tin Mừng là nguyên lý của đời sống Giáo Hội LG 20

-  Giáo Hội rao giảng Tin Mừng PO 4

-  Giáo Hội dành mọi nỗ lực để loan báo Tin Mừng cho tất cả mọi người AG 1

-  Giáo Hội thích nghi cách diễn đạt Tin Mừng với tầm hiểu biết của mọi người cũng như với những đòi hỏi của các nhà hiền triết GS 44

-  Rao giảng Tin Mừng là điều bắt buộc đối với Giáo Hội Đông phương cũng như Tây phương OE 3

-  Bổn phận và quyền truyền bá Tin Mừng của Giáo Hội AG 7

-  Giáo Hội khẳng định lịch sử tính của Tin Mừng DV 19

-  Các Tông đồ và những người kế vị là những sứ giả Tin Mừng SC 6; DV 7, 17; GS 32, 43, 76

-  Các Giám mục phải làm chứng cho Tin Mừng LG 20, 21, 23, 25, 27; AG 29, 38; CD 12

-  Các linh mục được thánh hiến để rao giảng Tin Mừng LG 28; PO 2, 20

-  Các linh mục có bổn phận loan báo Tin Mừng cho mọi người PO 4, 6

-  Các nhà truyền giáo là những sứ giả và thừa tác viên Tin Mừng AG 24, 25, 26

-  Công cuộc rao giảng Tin Mừng và truyền giáo AG 6

-  Sự đóng góp của các Hội dòng chiêm niệm vào việc truyền bá Tin Mừng AG 40

-  Các Hội dòng sống đời hoạt động phải xây dựng một đời sống chứng tá của Tin Mừng AG 40

-  Tiêu chuẩn của đời tu trì là bước theo Đức Kitô như Phúc Âm dạy PC 2

-  Đức khiết tịnh nơi những người được thánh hiến giúp cảm nghiệm cách hoàn hảo hơn mối phúc thật được nói đến trong Phúc Âm OT 10

-  Vì Tin Mừng các Kitô hữu phải cộng tác với nhau LG 38; AG 21, 28, 35; AA 10

-  Việc đọc Tin Mừng trong Phụng vụ SC 6, 33, 78; LG 26

-  Trong việc huấn giáo cũng như rao giảng Lời Chúa, mọi người cần lưu tâm tránh dạy những gì không phù hợp với chân lý của Tin Mừng N₡ 4

-  Những truyền thống và những đặc tính của mỗi dân tộc được ánh sáng Tin Mừng chiếu soi, sẽ được tiếp nhận trong sự hiệp nhất AG 22

-  Việc phát huy những sáng kiến giúp con người tìm kiếm Thiên Chúa có thể giúp chuẩn bị cho Tin Mừng AG 3

-  Sống phù hợp với Tin Mừng để đạt tới sự hiệp nhất GS 92

-  Tất cả những gì là chân thật và thiện hảo nơi người ngoài Kitô giáo như là một sự chuẩn bị cho Tin Mừng LG 16

-  Phần lớn dân Do Thái đã không tiếp nhận Tin Mừng N₡ 4

-  Sự yếu đuối nhân loại của người loan báo Tin Mừng GS 43, 76

-  Tận dụng các phương tiện truyền thông xã hội để loan báo Tin Mừng CD 13

-  Trước khi Chúa trở lại, Tin Mừng phải được rao giảng cho mọi người AG 9

Lời khuyên Phúc Âm (Consilia Evangelica)

-  Đặt nền tảng trên lời dạy và gương sống của Chúa Giêsu LG 43

-  Thánh hiến những người đi theo Chúa Kitô LG 44

-  Giúp thanh luyện con người và tăng thêm lòng mến LG 46

-  Bắt nguồn từ giáo thuyết của Giáo Hội PC 1

-  Được thực hành ngay trong các Tu hội đời PC 2

-  Cần được đề cập đến trong lời rao giảng PC 24

-  Giáo Hội chú giải các lời khuyên Phúc Âm LG 43

-  Việc thực hành các lời khuyên Phúc Âm trở nên chứng tá trước mặt thế gian LG 39

-  Nhờ đó các tín hữu tận hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa LG 44

-  Hàng Giáo phẩm nghiệm xét việc thực hành LG 45

-  Nếp sống của những người muốn bước theo Chúa Kitô khiết tịnh và khó nghèo PC 1

-  Thực hành các lời khuyên Phúc Âm do lòng mến PC 6

-  Việc tuyên khấn và các lời khuyên Phúc Âm LG 44

-  Không đi ngược lại sự tăng triển nhân vị LG 46

-  Việc tuyên khấn giữ các lời khuyên Phúc Âm đòi hỏi phải luôn sống cho Thiên Chúa PC 5

-  Phát huy sự sống tiềm tàng nơi Chúa Kitô PC 6

Phúc Âm hoá (Evangelizatio)

-  Chúa Giêsu rao giảng Phúc Âm cho những người nghèo PO 17

-  Chúa Giêsu đã đến rao giảng Phúc Âm AG 3, 5

-  Thánh Thể là đỉnh cao của việc Phúc Âm hoá PO 5

-  Chúa Kitô phải được rao giảng AG 13

-  Các Tông đồ rao giảng Phúc Âm DH 11, 12, 14

-  Việc rao giảng Phúc Âm cho người nghèo khó là dấu chỉ của hoạt động thiên sai PO 6

-  Giáo Hội tiếp tục công cuộc Phúc Âm hoá PO 6

-  Giáo Hội rao giảng Phúc Âm nhân danh Chúa Kitô LG 23; N₡ 2, 4

-  Giáo Hội có sứ mạng rao giảng Phúc Âm AG 35; DH 1, 14

-  Con cái Giáo Hội phải dành mọi công sức cho việc rao giảng Phúc Âm AG 36, 38

-  Các Giám mục có bổn phận rao giảng Phúc Âm LG 25; CD 12, 13, 14, 17; AG 20, 29

-  Các linh mục cộng tác trong việc Phúc Âm hoá AG 17, 38, 39; PO 2, 4

-  Các giáo sư đại chủng viện trình bày cho người trẻ sự cần thiết của việc Phúc Âm hoá AG 39

-  Các Dòng tu và việc Phúc Âm hoá AG 27, 40

-  Các nhà truyền giáo có nhiệm vụ rao giảng Phúc Âm AG 6, 24

-  Mục đích của hoạt động truyền giáo Phúc Âm hoá AG 6, 8

-  Những Giáo Hội mới được thành lập tham dự vào việc Phúc Âm hoá AG 20

-  Số giáo sĩ hiện không đủ cho việc Phúc Âm hoá AG 17

-  Giáo dân cộng tác vào việc Phúc Âm hoá LG 33; AG 14, 15, 17; PO 2, 4

-  Phúc Âm hoá bằng chứng tá đời sống LG 35; AG 41; và bằng các hoạt động rao giảng AA 3, 5, 6, 16, 19; CD 6

-  Các hiệp hội công giáo có mục đích loan truyền Phúc Âm AA 20

-  Giáo dân phải được đào tạo cho việc Phúc Âm hoá AA 31

-  Giáo dân có những sứ mạng đặc biệt đối với việc Phúc Âm hoá AG 21

-  Thích nghi việc rao giảng lời Chúa với nhu cầu của mọi người là quy luật của việc Phúc Âm hoá GS 44

-  Phải học biết những phương pháp Phúc Âm hoá PO 19; AG 29

Tiền-Tin-Mừng

-  Sự chuẩn bị cho Tin Mừng LG 16; AG 3, 6, 12, 14, 18, 41

Xem: Vô tín, Vô tín ngưỡng

TÍN ĐIỀU (DOGMA)

-  Các tín điều căn bản của đức tin UR 14

-  Trình bày lịch sử các tín điều OT 16

Xem: Chân lý, Giáo thuyết, Tin

TÍN HỮU (FIDELIS)

-  Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn các tín hữu LG 4

-  Các tín hữu làm nên một thân thể trong Chúa Kitô LG 7

-  Các tín hữu thờ phượng Thiên Chúa và tuyên xưng đức tin LG 11

-  Các tín hữu nỗ lực sống trong sự hiệp nhất hoàn toàn, vì Thánh Thể thắp lên trong họ ngọn lửa yêu mến của Chúa Kitô SC 11; LG 3, 49

-  Các tín hữu được hướng dẫn trong việc tham dự phụng vụ với tư cách là đoàn dân tư tế SC 14, 48

-  Các tín hữu tìm hiểu những dấu chỉ của các bí tích SC 59, 106

-  Các tín hữu kiên trì trong giáo huấn tông truyền, đồng tâm trong đức tin của các mục tử LG 27, 32

-  Các tín hữu được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, phải tiếp xúc thật nhiều với Lời Chúa DV 15, 22, 23, 25

-  Các tín hữu theo đuổi sự trọn lành của bậc sống mình LG 42, 44, 65

-  Các tín hữu phát huy việc đổi mới nội tâm cách sâu xa AG 35

-  Các tín hữu có bổn phận cùng cộng tác hoạt động cho triều đại của Thiên Chúa AG 36

-  Các tín hữu hoạt động tông đồ để rao giảng Tin Mừng và thánh hoá AA 6

-  Các tín hữu cộng tác với tất cả những người thiện chí AA 11

-  Các tín hữu trong hoạt động tông đồ cá nhân và tập thể AA 18; AG 12

-  Mối liên hệ của các tín hữu với tổ quốc AA 15, 21

-  Các tín hữu loan báo Chúa Kitô cho những người đồng hương bằng lời nói và hành động AG 15

-  Các tín hữu là dấu chỉ để trình bày Chúa Kitô cho muôn dân AG 20

Xem: Cầu nguyện, Đào tạo, Giáo dân, Hiệp nhất, Hoàn hảo, Kitô hữu, Ơn gọi, Phẩm trật, Phụng vụ, Sùng kính, Tham dự, Tông đồ

TÌNH BẠN (AMICITIA)

-  Tình bạn của Giám mục đối với linh mục PO 7

-  Đời sống thân hữu và huynh đệ giữa các linh mục với nhau và với những người khác PO 17

-  Đời sống thân tình của các chủng sinh với Đức Giêsu Kitô OT 8

-  Đời sống thân tình giữa các giáo dân AA 4

-  Những hành vi của đời sống hôn nhân là dấu chỉ tình thân hữu GS 49

-  Sự thân tình giữa thầy và trò GE 5, 8

-  Sự họp mặt thân hữu của các nhóm PO 6

TÍNH DỤC (SEXUALITAS)

-  Giới trẻ phải được giáo dục tích cực và cẩn thận về tính dục GE 1

-  Tình yêu vợ chồng và tính dục GS 49

Xem: Bí tích Hôn nhân, Tình yêu

TĨNH TÂM (RECESSUS SPIRITUALIS)

-  Tĩnh tâm cho các linh mục PO 18

-  Tĩnh tâm cho giáo dân AA 32

Xem: Đào tạo, Thực hành

TINH THẦN (SPIRITUS)

-  Các mục tử phải thấm nhuần tinh thần phụng vụ SC 14, 18; PO 5

-  Chương trình giảng dạy trong chủng viện và học viện dòng tu phải thấm đượm tinh thần phụng vụ SC 16, 18; PO 4

-  Tinh thần phụng vụ nơi các tín hữu SC 14, 19

TÌNH YÊU/ YÊU MẾN (AMOR)

-  Tình yêu Thiên Chúa được tỏ hiện qua mặc khải DV 1, 13

-  Tình yêu Thiên Chúa hướng đến con người DV 13, 21; N₡ 5

-  Yêu mến Thiên Chúa là giới răn thứ nhất và trọng nhất GS 24

-  Tình yêu của Đức Kitô đối với Giáo Hội LG 6, 7, 41; GS 48, 76; N₡ 4

-  Giáo Hội tiếp tục lữ hành với sự kiên nhẫn và tình yêu thương LG 8

-  Càng yêu mến Giáo Hội của Chúa Kitô, càng có Chúa Thánh Thần OT 9

-  Vương quốc của Thiên Chúa là vương quốc tình yêu LG 36

-  Tình yêu thúc đẩy các Kitô hữu loan báo chân lý cứu độ GS 28

-  Tình yêu phải được mở rộng đến cả với những kẻ thù nghịch GS 28

-  Tình yêu hướng đến tha nhân LG 8; GS 27

-  Tình yêu đối với đất nước GS 75

-  Tình yêu hướng dẫn đôi vợ chồng biết trao hiến chính mình, thể hiện qua những hành vi hôn nhân được chuẩn nhận bởi bí tích GS 49

-  Tình yêu được nâng cao bởi một ơn ban đặc biệt của ân sủng GS 49

-  Tình yêu hôn nhân rất thường bị hoen ố bởi tính ích kỷ GS 47

-  Đức Kitô đã chúc phúc cho tình yêu đôi lứa GS 48

-  Giá trị cao quý của tình yêu vợ chồng GS 49

-  Tình yêu bao gồm hạnh phúc toàn diện của con người GS 49

-  Vợ chồng là những cộng tác viên của tình yêu Thiên Chúa tạo dựng GS 50

-  Đôi vợ chồng hãy nuôi dưỡng và cầu xin cho được một tình yêu vững bền GS 49

-  Những người sắp kết hôn hãy nuôi dưỡng thời kỳ đính hôn bằng một tình yêu trong sạch GS 49

-  Tình yêu vợ chồng đích thực được kết nhập trong tình yêu Thiên Chúa GS 49

-  Những người trẻ học biết quý trọng phẩm giá của tình yêu GS 49

Xem: Bí tích Hôn nhân, Gia đình, Ly dị

TỎ BÀY (MANIFESTARE)

-  Thiên Chúa bày tỏ chính mình nhờ Chúa Kitô DV 2

-  Giáo Hội và Nước Thiên Chúa được bày tỏ trước mặt mọi người qua lời nói, hành động và sự hiện diện của Đức Kitô LG 5

Xem: Hành động, Mặc khải

TỔ CHỨC (ORGANIZATIO)

-  Các tổ chức quốc tế khởi xướng từ khát vọng hoà bình GS 8

-  Tiêu chuẩn thích hợp cho các tổ chức quốc tế GS 86

-  Mục tiêu của các tổ chức quốc tế GS 86

-  Các tổ chức quốc tế dấn thân hoạt động vì hoà bình GS 82, 83

-  Các Kitô hữu tham gia các tổ chức quốc tế AG 33; GS 90

-  Cơ quan quốc tế của Giáo Hội vì sự phát triển của các dân tộc GS 90

-  Tổ chức Công giáo quốc tế AA 19

-  Tổ chức Giáo dân AA 19

-  Sự hợp tác của văn phòng truyền thông xã hội với các tổ chức quốc tế IM 22

Xem: Thể chế, Ủy ban

TỔ CHỨC TÀI TRỢ (OPUS)

-  Tổ chức cổ vũ ơn gọi OT 2; PO 11

-  Tổ chức hỗ trợ Giáo lý viên AG 17

-  Hội Giáo Hoàng, Hội Thừa sai AG 29, 38

-  Tổ chức các Hội dòng truyền giáo AG 38

-  Liên hiệp các Tu sĩ PC 15

-  Giáo Hội khuyến khích các tín hữu tham gia các tổ chức bác ái, từ thiện, tông đồ SC 9

-  Thánh hoá các tín hữu nhờ các Tu hội đời LG 36

-  Giáo dân được Giám mục tuyển chọn để tham gia các hoạt động tông đồ LG 41

Xem: Bác ái, Đạo đức, Nhân hậu, Phối kết, Thống hối, Tông đồ

TỔ QUỐC (PATRIA)

-  Chúa Giêsu tuân hành luật lệ đất nước mình GS 32

-  Việc phục vụ đất nước GS 79

-  Tình yêu quê hương GS 75; AA 14; AG 15

Xem: Quốc gia, Thành đô, Tổ quốc

TOÀ THÁNH – TÔNG TOÀ (SEDES APOSTOLICA)

-  Toà Thánh là cơ quan thẩm quyền của Giáo Hội SC 22

-  Các Giám mục và Tông toà CD 8-10

-  Hội đồng Giám mục lưu ý đến những quy định của Toà Thánh CD 18

-  Toà Thánh xét duyệt bản nội quy của các Hội đồng Giám mục CD 38

-  Các giáo phận hiện trực thuộc Toà Thánh CD 40

-  Hoạt động truyền giáo và Toà Thánh AG 6, 20, 32

-  Bản “Chương trình đào tạo linh mục” phải được Toà Thánh phê chuẩn OT 1

-  Các Chủng viện cấp miền và cấp quốc gia hoạt động theo quy định được Toà Thánh phê chuẩn OT 7

-  Những quy định cho việc canh tân thích nghi các Dòng tu phải được Toà Thánh phê chuẩn PC 4

-  Toà Thánh nhận định về những Đan viện trong tình trạng suy thoái PC 21

-  Toà Thánh chuẩn nhận việc thành lập những Hiệp hội liên dòng PC 22

-  Hội nghị hay Hội đồng các Bề Trên Thượng Cấp do Toà Thánh quy định PC 23

-  Việc quảng bá ơn gọi phải tuân theo những tiêu chuẩn do Toà Thánh ấn định PC 24

-  Toà Thánh có nhiệm vụ điều hành về Phụng vụ SC 22, 40, 55, 63

-  Toà Thánh và việc điều chỉnh niên lịch SC phần phụ lục

-  Toà Thánh điều phối các hoạt động truyền giáo trong toàn Giáo Hội CD 35

-  Văn phòng đặc biệt của Toà Thánh về các phương tiện truyền thông xã hội IM 19, 23

-  Các tổ chức công giáo quốc tế tuỳ thuộc Toà Thánh IM 22

-  Các Giáo Hội Đông phương và Toà Thánh OE dẫn nhập, 4, 23, 24

-  Đổ vỡ trong mối hiệp thông Giáo Hội giữa Đông phương và Toà Thánh UR 13, 14; OT 16

-  Cộng Đồng Giáo Hội ly khai với Tông Toà ở Tây phương UR 19

TOÀ THƯỢNG PHỤ (EPARCHIA)

-  Các Thượng Phụ cùng với Công Đồng riêng lập thành Toà Thượng Phụ OE 9

Xem: Đông phương

TỘI ÁC – TỘI PHẠM (CRIMEN)

-  Giết người, phá thai, giúp an tử là những tội ác GS 27

-  Các phương tiện tàn sát là một tội ác ghê tởm GS 79

-  Chiến tranh là một tội ác chống lại Thiên Chúa và nhân loại GS 80

-  Những vũ khí hiện đại tạo thêm điều kiện cho tội ác GS 80

Xem: Thống hối, Tội lỗi

TỘI LỖI – TỘI NHÂN (PECCATUM – PECCATOR)

-  Đức Kitô không hề biết đến tội LG 8; GS 22; AG 3

-  Đức Kitô đã tự nguyện đón nhận cuộc khổ nạn và cái chết vì tội lỗi của mọi người N₡ 4

-  Đức Kitô Đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết LG 8, 59; GS 2, 13; AG 9

-  Thiên Chúa ở cùng chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi bóng tối tội lỗi DV 4; GS 41

-  Mẹ Thiên Chúa là Đấng thánh thiện vẹn toàn, không vương nhiễm vết nhơ tội lỗi LG 56

-  Thế giới đã rơi vào ách nô lệ tội lỗi GS 2, 13, 18, 25, 39, 40; AG 8; AA 7

-  Những lôi cuốn mới thúc đẩy phạm tội GS 25

-  Sự tiến bộ của nhân loại và tội lỗi GS 37, 58

-  Sự thiện và tội lỗi N₡ 1

-  Tính chất độc dữ của tội AG 9

-  Con người tự do và tội lỗi GS 17, 41, 58

-  Thói quen phạm tội GS 16

-  Tội lỗi làm cho con người phải chết, trở thành nô lệ, sa sút và mang thương tích LG 4; GS 3, 14, 15, 17, 18, 78; AG 8; PO 15

-  Tội gây chia rẽ trong các cộng đoàn Kitô hữu UR 3

-  Giáo Hội đón nhận những tội nhân đã làm tổn thương mình khi phạm tội LG 8, 11

Xem: Nô lệ, Tha thứ, Thống hối

TÔMA AQUYNÔ

-  Là bậc thầy của các môn thần học suy lý OT 16

-  Là thầy của các đại học và các phân khoa GE 10

TÔN GIÁO (RELIGIO)

-  Tự do thực hành tôn giáo là một đòi hỏi của quyền tự do trong xã hội con người DH 1

-  Việc hành đạo bao gồm những hành vi tự do nội tâm được diễn tả ra bên ngoài DH 3

-  Con người có khuynh hướng tìm kiếm chân lý liên quan đến tôn giáo DH 1-2

-  Bản tính của tôn giáo đòi phải có những cộng đồng tôn giáo DH 4

-  Tôn giáo không cản trở tính độc lập của những thực tại trần thế GS 36

-  Chối bỏ quyền tự do hành đạo là nhục mạ con người DH 3

-  Tình trạng áp đặt trái phép hoặc cản trở một tôn giáo DH 6, 15

-  Nhiều sai lầm trầm trọng nhằm khuynh đảo tận gốc tôn giáo AA 6

-  Thuyết vô thần kịch kiệt chống đối tôn giáo GS 20

-  Thái độ vô thần phát sinh từ phản ứng phê phán chống lại các tôn giáo GS 19

-  Do các tín hữu không bày tỏ bộ mặt đích thực của Thiên Chúa và tôn giáo GS 19

-  Phủ nhận tôn giáo không còn là một hành vi cá nhân GS 7

-  Tôn giáo chân thật duy nhất hiện hữu trong Giáo Hội Công giáo DH 1

-  Tôn giáo phải được phối hợp hài hoà với khoa học và sự tiến bộ GS 62

-  Các chủng sinh phải hiểu biết về các tôn giáo khác OT 16

-  Đừng để rơi vào chủ thuyết nhân bản thế tục đối nghịch với tôn giáo GS 56

Xem: Đức tin, Huấn giáo, Mặc khải, Nghi thức, Phụng vụ, Tôn kính

Tôn giáo ngoài Kitô giáo

-  Bằng nhiều cách khác nhau cũng quy hướng về Dân Thiên Chúa LG 16

-  Bản chất mối liên hệ của Giáo Hội Công giáo với các tôn giáo ngoài Kitô giáo N₡ 1

-  Các tôn giáo khác: Ấn giáo và Phật giáo N₡ 2; Hồi giáo N₡ 3; Do Thái giáo N₡ 4

-  Các tôn giáo đều cố gắng trả lời những bí ẩn về con người N₡ 2

-  Các tôn giáo đưa ra những những giáo thuyết, luật sống, nghi lễ N₡ 2

-  Giáo Hội Công giáo nhìn nhận những gì là chân thật và thánh thiện nơi các tôn giáo N₡ 2

-  Giáo Hội khuyên các tín hữu hợp tác với tín đồ của các tôn giáo khác N₡ 2

-  Các ấn bản Thánh Kinh được chuẩn bị cho cả những người ngoài Kitô giáo sử dụng DV 25

Xem: Cộng tác, Đại kết, Đối thoại, Phúc Âm hoá

TÔN TRỌNG (REVERENTIA)

-  Tôn trọng con người và các dân tộc GS 66, 78

-  Tôn trọng nhân quyền GS 75, 82

-  Tôn trọng nhân phẩm GS 27

-  Hướng dẫn việc tôn trọng thiên luật về hôn nhân GS 87

-  Tôn trọng các hành vi đặc thù của đời sống hôn nhân GS 51

-  Tôn trọng những người có chính kiến và tín ngưỡng khác GS 28, 73

-  Nhân quyền chưa được tôn trọng đúng mức GS 29

-  Các tín hữu phải tôn trọng các Giám mục và Đức Giáo Hoàng LG 25

-  Các tu sĩ phải tôn trọng các Giám mục LG 45

-  Các Giám mục tôn trọng quyền tối cao của Đức Giáo Hoàng LG 27

-  Sự tôn trọng lẫn nhau giữa các Giáo Hội có toà Thượng phụ LG 23

Xem: Dư luận, Đối thoại, Giáo dục, Tự do

TÔNG ĐỒ (APOSTOLUS)

-  Các Tông đồ sinh ra từ dân tộc Do Thái N₡ 4

-  Các Tông đồ được Đức Kitô gọi và sai đi khắp thế gian SC 6, 8; LG 19; GS 32; AG 1, 5, 38; DH 1

-  Các Tông đồ nối tiếp sứ mạng của Đức Kitô LG 17, 18; CD 12

-  Các Tông đồ lưu truyền giáo huấn UR 4, 14, 24; DV 7

-  Các Tông đồ đã học hỏi Tin Mừng nơi Đức Kitô và Chúa Thánh Thần DV 7

-  Các Tông đồ đã hiểu biết thấu đáo hơn sứ mạng của mình sau khi Chúa Giêsu về trời DV 19

-  Các Tông đồ là cột trụ bảo vệ chân lý LG 7, 8

-  Nhiệm vụ gầy dựng Giáo Hội của các Tông đồ với tư cách là Trưởng giáo đoàn và Mục tử LG 19; UR 2, 14; NAE 4; AG 4

-  Thánh Phêrô là thủ lãnh các Tông đồ LG 19, 20; UR 2

-  Các Tông đồ là hạt giống của Israel mới và là nguồn gốc của hàng Giáo phẩm AG 5

-  Các ngài làm thành Giám mục đoàn LG 19, 22

-  Các Giám mục kế vị các Tông đồ LG 21, 22

-  Các Tông đồ mở rộng Giáo Hội bằng hoạt động truyền giáo AG 9

-  Các vị lãnh đạo và các tín hữu nhất trí trong việc nắm giữ, thực hành giáo huấn của các Tông đồ UR 3; DV 10

-  Các Tông đồ dạy bảo những lời khuyên Phúc Âm LG 43

-  Các Tông đồ bảo vệ tự do tôn giáo DH 11, 12

Việc tông đồ (Apostolatus)

-  Đức Kitô là nguồn mạch của mọi việc tông đồ AA 4

-  Thánh Thần khơi dậy nơi tâm hồn các tín hữu nhiệt tình tông đồ LG 12; AG 4

-  Giáo Hội thúc giục các tín hữu tham gia các hoạt động tông đồ SC 9; LG 28

-  Việc tông đồ gắn liền với bí tích Thánh Thể SC 45; PO 5

-  Việc tông đồ liên kết với các hoạt động khác của Giáo Hội để tôn vinh Thiên Chúa SC 10

-  Việc tông đồ bày tỏ sứ điệp Đức Kitô LG 6

-  Việc tông đồ nhằm quy hướng toàn thế giới về Đức Kitô AA 2

-  Đức Maria là gương mẫu đời sống tông đồ AA 4

-  Giám Mục là tâm điểm hiệp nhất của việc tông đồ AG 30; CD 17

-  Giáo phủ giáo phận hỗ trợ cho Giám mục, không những để điều hành giáo phận, nhưng còn để thực thi các việc tông đồ CD 27

-  Việc tông đồ và Hội đồng Giám mục CD 38

-  Việc tông đồ trong các giáo phận CD 35

-  Việc tông đồ trong các ban cố vấn khác nhau AA 26

-  Các chủng sinh cũng cần học biết phương pháp làm việc tông đồ OT 21

-  Việc tông đồ giữa các anh em trong Giáo Hội Đông phương OE 6

-  Việc tông đồ thuộc giới trí thức GE 11

-  Việc tông đồ trong môi trường sống CD 29; AA 12, 13, 20, 30

-  Việc tông đồ của các nhà giáo GE 8

-  Cần có sự đào tạo đa dạng và toàn diện cho những người làm việc tông đồ AA 28

-  Hoạt động tông đồ là trách nhiệm của cộng đoàn AA 10

-  Việc liên kết với những người đã được Chúa Thánh Thần đặt lên cai quản Giáo Hội Chúa cũng là một yếu tố thiết yếu của việc tông đồ AA 23

-  Hoạt động truyền giáo đặt nền tảng trên việc tông đồ AG 6

-  Các phương tiện truyền thông xã hội cũng là phương tiện hoạt động tông đồ IM 12; PC 20

-  Hoạt động tông đồ phải nhờ đến các hoạt động khác CD 30

-  Huấn luyện các gia đình trong đời sống tông đồ GS 52

-  Hoạt động tông đồ trong các trường học GE 7

Về việc tông đồ của linh mục, tu sĩ, giáo dân: xem các từ tương ứng

TÔNG ĐỒ ĐOÀN (COLLEGIUM APOSTOLICUM)

-  Tông đồ đoàn được thiết lập với người đứng đầu là thánh Phêrô LG 19

-  Chỉ có một Tông đồ đoàn theo ý định của Chúa Giêsu LG 22

-  Tông đồ đoàn có nhiệm vụ giảng dạy, lãnh đạo và thánh hoá UR 12

TỔNG GIÁM MỤC (ARCHIEPISCOPUS)

-  Những điều khoản nói về các Thượng Phụ cũng có giá trị đối với các Tổng Giám mục Thượng quyền OE 1

TÔNG TRUYỀN (APOSTOLICUS)

-  Sự kế vị tông đồ liên tục tiếp diễn LG 20

-  Nguồn gốc tông truyền của Tin Mừng DV 9, 19, 20

-  Giáo Hội duy nhất, thánh thiện và tông truyền LG 8, 26; UR 4, 7; DH 1

-  Tôn giáo chân thật duy nhất hiện hữu trong Giáo Hội Công giáo và tông truyền DH 1

-  Truyền thống từ các Tông đồ qua các Giáo Phụ vẫn được sáng tỏ nơi các Giáo Hội Đông phương OE 1, 14

Xem: Công giáo, Giáo Hội, Toà Thánh

TRA TẤN (TORMENTUM)

-  Những hình thức hành hạ thể lý và tâm lý con người đều là những hành động đáng xấu hổ GS 27

Xem: Tội ác, Tử đạo

TRÁCH NHIỆM (RESPONSABILITAS)

-  Cảm nhận được trách nhiệm dựa trên ý thức về phẩm giá con người GS 31

-  Trong khi sử dụng mọi quyền tự do, phải tuân giữ nguyên tắc luân lý về trách nhiệm cá nhân và xã hội DH 7

-  Quyền tư hữu khích lệ việc thực thi trách nhiệm GS 71

-  Con người càng có nhiều năng lực, càng có thêm trách nhiệm GS 34

-  Gia tăng ý thức trách nhiệm GS 68, 75, 81

-  Giúp người trẻ trưởng thành về tinh thần trách nhiệm GE 1; DH 8; GS 87

-  Người trẻ đảm nhận trách nhiệm AA 12

-  Con cái có thể chọn bậc sống và ơn gọi với ý thức trách nhiệm GS 52

-  Trách nhiệm của cha mẹ GS 50, 51, 87

-  Trách nhiệm của con người đối với anh em và đối với lịch sử GS 55

-  Trách nhiệm của các chuyên viên trong việc giúp đỡ con người GS 57

-  Trách nhiệm của chính quyền GS 74

-  Trách nhiệm của các nhà cầm quyền đối với vấn đề chiến tranh GS 80, 82

-  Giáo Hội cổ vũ các công dân ý thức trách nhiệm của mình GS 76

-  Kitô hữu và trách nhiệm đối với con người và xã hội GS 89

-  Trách nhiệm của người giáo dân GS 43; AA 20

-  Sự vâng phục có trách nhiệm của các tu sĩ PC 14

-  Thái độ vâng phục có trách nhiệm của các linh mục PC 15

-  Các linh mục có trách nhiệm đối với những vị đang gặp khó khăn, đau khổ PO 8

-  Các mục tử giúp phát huy ý thức trách nhiệm giáo dân trong Giáo Hội LG 37; AA 24

-  Các tín hữu phải chịu trách nhiệm về những thiếu sót trong cuộc sống GS 19

-  Vấn đề trách nhiệm cá nhân GS 57, 63; DH 8

-  Thật đáng xấu hổ khi xem người lao động như công cụ cho lợi nhuận, chứ không như những con người có trách nhiệm GS 27

Xem: Đào tạo, Phẩm giá, Phận vụ

TRẬT TỰ CÔNG CỘNG (ORDO PUBLICUS)

-  Các yếu tố xây dựng trật tự công cộng DH 7

-  Quyền tự do hành đạo trong xã hội vẫn phải tôn trọng trật tự công cộng DH 3

TRẬT TỰ LUÂN LÝ (ORDO MORALIS)

-  Nhiều sai lầm trầm trọng đang làm khuynh đảo trật tự luân lý AA 6

-  Bảo vệ quyền tự do tôn giáo phù hợp với trật tự luân lý DH 7

-  Giúp mọi người có được một nhận thức đầy đủ về trật tự luân lý DH 8

TRẬT TỰ TRẦN THẾ (ORDO TEMPORALIS)

-  Các thực tại cấu thành trật tự trần thế AA 7

-  Kitô giáo làm sinh động trật tự trần thế AA 7

-  Giáo dân đảm nhận việc xây dựng trật tự trần thế AA 7, 16; GS 43

-  Ơn cứu rỗi canh tân tất cả trật tự trần thế AA 5

-  Con người muốn xây dựng một trật tự trần thế hoàn hảo hơn, nhưng lại tách rời khỏi sự phát triển tinh thần GS 4

Xem: Chính trị, Kinh tế, Phục vụ, Quyền lợi

TRÍ NĂNG – TRÍ TUỆ (INTELLIGENTIA)

-  Con người trổi vượt trên vạn vật nhờ trí tuệ GS 15

-  Con người nhận từ Thiên Chúa khả năng tri thức GS 21; IM 6

-  Sự thống trị của tri thức trong thời hiện đại GS 5

-  Giá trị của trí năng GS 61

-  Sự hiểu biết về đức tin GS 62

Xem: Đồng thuận, Nhận thức

TRIẾT HỌC (PHILOSOPHIA)

-  Giáo dân phải có kiến thức vững chắc về triết học AA 25

-  Triết học góp phần thăng tiến gia đình nhân loại GS 57

-  Những triết lý mới gợi lên những vấn đề mới GS 62

-  Lưu tâm đến việc giảng dạy lịch sử triết học OT 15

-  Những liên hệ giữa suy luận triết học và các mầu nhiệm cứu độ OT 15

-  Trong hoạt động truyền giáo, phải quan tâm đến những suy tư triết lý của các dân tộc AG 22

-  Hiểu thấu triết học của Ấn giáo N₡ 2

-  Giáo Hội dùng sự khôn ngoan của các triết gia để làm sáng tỏ sứ điệp của Chúa Kitô GS 44

Xem: Chủng viện, Giảng dạy, Học vấn, Lịch sử, Nghiên cứu

TRÌNH DIỄN (MANIFESTATIO)

-  Hoạt động văn hoá, thể thao GS 61

TRỢ CẤP (SUBSIDIUM)

-  Nguyên tắc trợ cấp trong lãnh vực kinh tế GS 86

-  Trợ cấp trong lãnh vực giáo dục GE 3, 6

Xem: Giáo dục, Học đường

TRỢ GIÚP (ADJUMAENTUM)

-  Giáo Hội cống hiến sự trợ giúp cho mọi người GS 41

-  Giáo Hội hỗ trợ cộng đồng nhân loại GS 42

-  Giáo Hội nhờ các Kitô hữu trợ giúp cho các hoạt động của nhân loại GS 43

-  Giáo Hội nhận được sự trợ giúp từ thế giới ngày nay GS 44

-  Sự trợ giúp giữa các Giáo Hội LG 13, 23; CD 6, 28; AG 19, 38; PO 8, 21

-  Sự tương trợ giữa các linh mục LG 28

-  Các linh mục trợ giúp dân Thiên Chúa PO 6

-  Trợ giúp cho các chủng viện OT 5

-  Sự tương trợ giữa các tu sĩ PC 13

-  Việc trợ giúp các nhà truyền giáo AG 36

-  Sự trợ giúp giữa các giáo dân AA 11

-  Trợ giúp các dân tộc kém phát triển GS 69, 72, 88; AA 11, 13; PO 6

-  Sự tương trợ giữa những con người đang sống trong xã hội đương thời GS 44

-  Gia đình hỗ trợ cho xã hội AA 11

-  Hỗ trợ việc thực hiện công lý AA 31; GS 72, 88

-  Trợ giúp tài chánh cho việc phát triển GS 86

TRUẤT HỮU (EXPROPRIATIO)

-  Nguyên tắc về việc truất hữu tài sản GS 71

TRUNG TÂM (CENTRUM)

-  Trung tâm đào tạo giáo dân AA 32

-  Trung tâm thu thập tư liệu AA 32

-  Trung tâm mục vụ, giáo lý, phụng vụ, phương tiện truyền thông xã hội AG 31; PO 19; IM 13

-  Trung tâm Đại học Công giáo GE 10

Xem: Đào tạo, Học

Quảng bá (Diffusi)

-  Quảng bá dư luận quần chúng IM 8

Xem: Tin Mừng, Truyền giáo, Truyền thông xã hội, Văn hoá

TRUYỀN BÁ (PROPAGATIO)

-  Các Hội dòng có thể được truyền bá rộng rãi để cổ vũ ơn kêu gọi và tìm các ứng sinh PC 24

-  Gương sáng là lời giới thiệu thuyết phục nhất cho Hội dòng PC 24

-  Những người dấn thân cho việc truyền bá đức tin AG 17

-  “Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin” AG 29

Xem: Quảng bá, Rao giảng

TRUYỀN GIÁO – THỪA SAI (MISSIO – MISSIONARIUS)

-  Những công cuộc hỗ trợ việc loan báo Tin Mừng cho những người chưa tin được gọi chung là “việc truyền giáo” và được thực hiện qua các hoạt động truyền giáo AG 6

-  Lý do của hoạt động truyền giáo phát xuất từ ý định của Thiên Chúa AG 7

-  Nhờ việc truyền giáo Thiên Chúa luôn được tôn vinh AG 7

-  Hoạt động truyền giáo gắn liền với bản tính và khát vọng của con người AG 8

-  Giai đoạn truyền giáo nằm giữa hai lần ngự đến của Chúa Kitô AG 9

-  Hoạt động truyền giáo đạt đến hoàn tất trong thời cánh chung AG 9

-  Những nguyên tắc của hoạt động truyền giáo AG 1

-  Những hoàn cảnh cho thấy ý nghĩa sứ mạng của Giáo Hội AG 6

-  Mục đích của hoạt động truyền giáo AG 6

-  Giáo Hội tiếp tục thực thi mệnh lệnh truyền giáo LG 17

-  Gia đình lãnh nhận sứ mạng trở nên tế bào sống đầu tiên của xã hội AA 11

-  Giáo Hội rất quan tâm đến những trường công giáo, nhất là ở những miền truyền giáo GE 9

-  Khi không thể thực thi sứ mạng rao giảng Tin Mừng, các nhà truyền giáo phải khôn ngoan làm chứng bằng các việc bác ái AG 6

-  Các nhà truyền giáo đem lại sức sống cho các cộng đoàn AG 15

-  Phải học biết lịch sử, mục đích và phương pháp hoạt động truyền giáo của Giáo Hội AG 16

-  Các giáo lý viên có công rất lớn trong việc truyền giáo AG 17

-  Chúa Thánh Thần khơi gợi trong tâm hồn ơn gọi truyền giáo AG 23

-  Nhiều người sẵn sàng đảm nhận công tác truyền giáo AG 23

-  Các nhà truyền giáo noi gương Chúa Kitô tự huỷ chính mình AG 24

-  Hội họp các nhà truyền giáo vào những thời gian nhất định AG 24

-  Các nhà truyền giáo phải được đào tạo cách đặc biệt AG 25

-  Sự chuẩn bị mang tính khoa học cho việc truyền giáo AG 34

-  Các nhà truyền giáo phải có trình độ chuyên môn cao AG 26

-  Từng cá nhân không thể chu toàn được công việc truyền giáo, phải có những tổ chức AG 27, 40

-  Điều hành và phối kết trong lãnh vực hoạt động và hợp tác truyền giáo AG 28

-  Đời sống tu trì và hoạt động truyền giáo AG 18

-  Thượng Hội đồng Giám mục phải lưu tâm đến hoạt động truyền giáo AG 29

-  Chỉ có một Thánh Bộ duy nhất đặc trách việc truyền giáo AG 29

-  Các Giám mục có trách nhiệm điều hành và tổ chức hoạt động truyền giáo trong giáo phận AG 30

-  Tất cả các hoạt động truyền giáo trong giáo phận phải tuỳ thuộc Đấng bản quyền AG 32

-  Phải điều phối hoạt động của các Hội dòng chuyên lo việc truyền giáo AG 33

-  Tất cả mọi tín hữu đều phải tham gia vào công cuộc truyền giáo AG 35

-  Các tín phải được thông tin về hoạt động truyền giáo AG 36

-  Việc canh tân tinh thần đem lại kết quả cho hoạt động truyền giáo AG 36

-  Giữ liên lạc với những nhà truyền giáo xuất thân từ chính cộng đoàn AG 37

-  Hiện thực hoá tinh thần cũng như nhiệt tâm truyền giáo của đoàn Dân Chúa AG 38

-  Ơn gọi cho các Hội dòng truyền giáo AG 38

-  Hỗ trợ các cơ quan Toà Thánh về truyền giáo AG 38

-  Chuẩn bị các linh mục giáo phận cho việc truyền giáo AG 38

-  Các giáo phận góp phần vào hoạt động truyền giáo AG 38

-  Tất cả các linh mục xác tín mình phải dâng hiến cuộc đời cho việc truyền giáo AG 39

-  Phải nêu rõ những khía cạnh truyền giáo hàm chứa trong các môn học AG 39

Xem: Canh tân, Định chế Dòng tu, Phúc Âm hoá, Tông đồ

TRUYỀN HÌNH (TELEVISIO)

-  Truyền hình là một trong những phương tiện truyền thông xã hội IM 1

-  Các tín hữu có bổn phận hỗ trợ cho các chương trình truyền hình công giáo IM 17

-  Cổ vũ các chương trình truyền hình phù hợp với gia đình IM 14

-  Đào tạo những người biên tập chương trình và bình luận trên truyền hình IM 15

-  Chương trình truyền hình các cử hành phụng vụ phải được thực hiện cách xứng hợp SC 20

Xem: Đào tạo, Khán giả, Truyền thông xã hội

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI (COMMUNICATIO SOCIALIS)

-  Sắc lệnh về phương tiện truyền thông xã hội IM

-  Các phương tiện truyền thông xã hội IM 1

-  Các phương tiện truyền thông xã hội phải cung cấp thông tin xác thực và trọn vẹn IM 5

-  Trách nhiệm đặc biệt trong việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội IM 13; AG 26

-  Văn phòng Toà Thánh đặc trách phương tiện truyền thông xã hội IM 13; AG 26

-  Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội vào việc tông đồ IM 13; AG 26

-  Trung tâm truyền thông xã hội AG 31

-  Tận dụng để phổ biến đạo lý công giáo CD 13

-  Các phương tiện truyền thông xã hội ngày càng nhanh chóng hơn AA 8, 11

Xem: Phương tiện, Ủy ban

TRUYỀN TIN (ANNUNCIATIO)

-  Đức Maria trong biến cố truyền tin, nhờ vâng phục trở nên nguyên nhân ơn cứu độ LG 56

TRƯỞNG GIÁO TỈNH (METROPOLITA)

-  Mối liên lạc của các Giám mục với vị Trưởng Giáo Tỉnh CD 39

-  Quyền lợi và đặc ân của vị Trưởng Giáo Tỉnh CD 40

Xem: Giám mục, Giáo phẩm

TRƯỞNG THÀNH (ADULTUS)

-  Giáo lý dự tòng cho người trưởng thành SC 64

-  Việc thích nghi nghi thức rửa tội cho người trưởng thành SC 66

-  Giáo lý cho người trưởng thành CD 14

-  Giới trưởng thành cần quan tâm tạo các cuộc đối thoại thân hữu với giới trẻ AA 12

TU NGHỊ (CAPITULUM GENERALE)

-  Tu nghị các Hội dòng PC 10, 14

TU PHỤC (HABITUS RELIGIOSUS)

-  Y phục tu sĩ PC 17

TU SĨ (RELIGIOSUS)

Bậc sống

-  Noi theo và thực hiện nếp sống của Chúa Giêsu LG 44, 46

-  Lịch sử hình thành nếp sống tu trì PC 1

-  Bậc tu trì không phải là một cấp ở giữa bậc giáo sĩ và giáo dân LG 43

-  Bậc tu trì gắn liền với đời sống của Giáo Hội LG 44

-  Các tu sĩ hướng đến sự thánh thiện LG 13

-  Giải gỡ người tu sĩ khỏi mọi bận tâm trần thế LG 44

-  Tỏ lộ cho mọi tín hữu thấy gia sản thiên quốc và sự sống vĩnh cửu đã hiện diện ngay tại trần gian LG 31, 44

Tuyên khấn

-  Qua việc tuyên khấn, các tu sĩ đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa PC 5

-  Được thánh hiến cho Thiên Chúa PC 1; LG 45

-  Nên một với Chúa PC 2

-  Giải thoát khỏi những cản trở trên đường trọn lành LG 44

-  Việc từ bỏ của cải không hề cản trở việc phát triển nhân vị LG 46

-  Nhắc nhở mọi thành phần Giáo Hội về phận vụ của người Kitô hữu LG 44

-  Trung thành giữ trọn lời tuyên khấn LG 43

-  Đề nghị một nghi thức khấn dòng mới được cử hành trong thánh lễ SC 80

Đời sống

-  Đã xuất hiện nhiều hình thức khác nhau của nếp sống tu trì LG 43

-  Công cuộc canh tân đời sống tu trì bao gồm sự liên tục trở về cội nguồn PC 3

-  Tiêu chuẩn tối hậu của đời tu trì là bước theo Chúa Kitô PC 2

-  Hoàn toàn để phụng sự Thiên Chúa PC 5

-  Và phục vụ lợi ích của Giáo Hội LG 44

Tu sĩ và bề trên

-  Các bề trên phải thật sự quan tâm đến việc huấn luyện PC 11, 18

-  Tương quan giữa tu sĩ và bề trên PC 4, 14

-  Khuyến khích lập Hội đồng các Bề trên Thượng cấp PC 23

-  Bề trên có thể cho phép dùng tiếng bản xứ trong Kinh Nhật Tụng SC 101

Lời khuyên phúc âm

-  Các lời khuyên Phúc Âm đặt nền tảng trên Lời Chúa LG 43

-  Giúp sống tận hiến cho Chúa cách đặc biệt PC 1, 5

-  Hàng Giáo phẩm đưa ra những luật lệ để hướng dẫn việc thực hành các lời khuyên Phúc Âm LG 45

-  Tính cách cao quý, tầm quan trọng của đức khiết tịnh PC 12; đức khó nghèo PC 13; đức vâng phục PC 14; đời sống cộng đoàn PC 15

Ơn gọi

-  Các linh mục và các nhà giáo dục phải quan tâm cổ vũ cho ơn gọi tu sĩ PC 24

-  Mau mắn đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa PC 25

-  Đáp trả lời mời gọi bằng cách sống kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô PC 8

-  Kiên trì trong ơn gọi LG 47

-  Giáo Hội xác nhận ơn gọi tu trì bậc giáo dân PC 10

Đào tạo

-  Để có được những nhận thức thích hợp với thời đại và con người PC 2

-  Đào tạo về giáo lý và nhân bản PC 11; tinh thần cầu nguyện PC 6; Kinh nhật tụng SC 98; Thánh Kinh DV 25; PC 6

-  Hướng dẫn việc sử dụng những phương tiện truyền thông IM 15

-  Công cuộc canh tân tuỳ thuộc rất nhiều vào việc đào tạo tu sĩ PC 18

Tu sĩ và Đấng bản quyền

-  Mối tương quan và cộng tác giữa các tu sĩ và Đấng bản quyền LG 45; CD 34, 35

-  Việc miễn trừ khỏi quyền tài thẩm của các Đấng bản quyền LG 45; CD 35

-  Các linh mục quan tâm đến các tu sĩ nam nữ PO 6

Canh tân

-  Công cuộc canh tân phải đặt kỳ vọng vào việc trung thành tuân giữ quy luật PC 4

-  Các nguyên tắc của việc canh tân PC 2

-  Các tiêu chuẩn để thực hành việc canh tân PC 3

-  Những người có trách nhiệm trong việc canh tân PC 4

Xem: Chức vụ, Đời sống, Hiến pháp, Hợp tác, Luật, Quyền lợi, Thừa tác vụ, Tông đồ, Trợ giúp, Tuyên khấn

TÙ NGỤC (INCARCERATIO)

-  Những tín hữu đang chịu cảnh tù ngục AA 8

-  Việc tự tiện giam cầm là xúc phạm đến phẩm giá con người GS 27

-  Liên kết với các Giám mục đang bị giam giữ vì đức tin CD 7

TỤC LỆ / PHONG TỤC / TẬP TỤC (CONSUETUDO)

-  Tục lệ hợp pháp LG 24

-  Phong tục xã hội GS 69

-  Tập tục về sứ vụ của Giám mục LG 24

-  Duyệt lại những tập tục của các Dòng tu PC 3

TUNG HÔ (ACCLAMATIO)

-  Lời tung hô trong Phụng vụ SC 30

TUỔI TÁC (AETAS)

-  Hạn tuổi luật định đối với chức thánh OT 12

-  Quan tâm đến các độ tuổi trong chương trình đào tạo linh mục OT 3, 11, 21

-  Trong việc dạy giáo lý CD 14, 30; GE 7

-  Trong việc sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội IM 12

-  Giám mục và Cha xứ nên từ chức khi đã cao tuổi CD 21, 31

TUYỂN CHỌN (SELECTIO)

-  Phải kiên quyết trong việc xét tuyển các chủng sinh OT 6

TUYÊN UÝ (CAPPELLANUS)

-  Tác vụ Tuyên úy quân đội CD 43

Xem: Linh mục, Tu sĩ

TUYÊN XƯNG (PROFITERI)

Tuyên xưng đức tin

-  Sự phân ly giữa đức tin được tuyên xưng và cuộc sống thường nhật của nhiều người là một trong những sai lầm trầm trọng nhất của thời đại chúng ta GS 43; AG 15

-  Lời tuyên bố của Thánh Công Đồng DV 6, 10

Tuyên khấn

-  Các tu sĩ nỗ lực trung thành giữ lời tuyên khấn PC 5, 6, 10, 11, 12, 14

TUYỆT VỌNG (DESPERATIO)

-  Thiếu nền tảng tôn giáo, con người sẽ rơi vào tuyệt vọng GS 21

-  Không có Thiên Chúa, con người dễ rơi vào thất vọng tột độ LG 16

Xem: Đau khổ, Hy vọng, Triết học

TƯ HỮU (PROPRIETAS)

-  Trách nhiệm của các sở hữu chủ GS 68

-  Những hình thức sở hữu tài sản GS 69, 71

-  Tính hợp pháp và sự lạm dụng quyền tư hữu GS 71

-  Bản chất quyền tư hữu GS 71

Xem: Nông nghiệp, Phục vụ, Quyền lực, Thế giới, Thiện ích, Xã hội

TƯ VẤN (CONSILIUM)

-  Hội Đồng Tư Vấn CD 27

Xem: Giáo triều

TỪ BỎ (ABNEGATIO)

-  Từ bỏ mình và thực thi bác ái tích cực LG 10

-  Tinh thần từ bỏ trong việc đào tạo linh mục OT 9

-  Các chủng sinh thực thi hoàn toàn việc khước từ hôn nhân OT 10

-  Khi tuyên khấn, các tu sĩ từ bỏ ý riêng PC 14

Xem: Chức vụ, Độc thân, Hy sinh, Thống hối

TỬ ĐẠO (MARTYR – MARTYRIUM)

-  Kính nhớ các thánh Tử đạo SC 104

-  Giáo Hội coi tử đạo là ơn trổi vượt và là sự xác nhận cao quý nhất về đức ái LG 42; DH 11

-  Giáo Hội tôn kính các thánh Tử đạo và nài xin lời chuyển cầu của các ngài LG 50

-  Chứng tá của các thánh Tử đạo GS 21; UR 4

-  Đi theo con đường hy tế cho đến sẵn sàng chịu chết AG 5; PO 13

-  Các nhà truyền giáo phải làm chứng cho Chúa Kitô đến độ sẵn sàng đổ máu AG 24; DH 14

Xem: Chứng tá, Kitô giáo, Tin

TỰ DO (LIBERTAS)

-  Chủ nghĩa tự do hoặc khái niệm sai lạc về tự do GS 65

-  Tự do là dấu chỉ cao cả nhất của hình ảnh Thiên Chúa trong con người GS 17

-  Tự do chọn lấy điều thiện GS 17

-  Chúa Kitô tôn trọng tự do của con người DH 9

-  Giáo Hội đòi hỏi quyền tự do với tư cách là một quyền bính thiêng liêng và là một tập thể nhân loại DH 13

-  Giáo Hội phải có được sự tự do cần thiết DH 13

-  Sự tự do mang tính thánh thiêng được Chúa Kitô ban cho Giáo Hội DH 13

-  Nguyên tắc nền tảng sự tự do của Giáo Hội trong mối liên hệ với chính quyền DH 13

-  Tin Mừng chính là men của tự do AG 8

-  Phẩm giá, tình huynh đệ và tự do là những điều thiện hảo cho con người GS 31

-  Giáo Hội giáo dục cho con người có tự do nội tâm GS 58

-  Văn hoá đòi phải có tự do thích đáng để phát triển GS 59

-  Con người có quyền tự do tôn giáo DH 2

-  Tự do tôn giáo phù hợp với mặc khải của Thiên Chúa DH 12

-  Sắc lệnh “Dignitatis Human„” của Công Đồng về tự do tôn giáo

-  Nội dung của tự do tôn giáo DH 2

-  Quyền tự do tôn giáo căn cứ vào phẩm giá con người DH 2

-  Tự do tôn giáo không căn cứ trên thái độ chủ quan nhưng trên chính bản chất của con người DH 2

-  Tự do tôn giáo liên quan đến cộng đồng DH 4

-  Phải bảo vệ cách hữu hiệu quyền tự do tôn giáo bằng những đạo luật và phương tiện thích hợp DH 6

-  Khi sử dụng quyền tự do, phải tuân giữ nguyên tắc luân lý về trách nhiệm cá nhân và xã hội DH 7

-  Tự do tôn giáo giúp con người có tinh thần trách nhiệm cao hơn khi chu toàn những phận vụ của mình trong đời sống xã hội DH 8

-  Tự do tôn giáo phù hợp với tự do trong hành vi đức tin DH 9

-  Tự do tôn giáo phải được khẳng định không chỉ bằng lời nói và trong luật lệ, nhưng trong thực tế của đời sống DH 13

-  Quyền tự do tôn giáo đã được phần lớn các quốc gia công bố và công nhận, nhưng không được tuân giữ DH 15

-  Tự do tôn giáo cần thiết trong tình trạng hiện tại của gia đình nhân loại DH 15

-  Quyền tự do tôn giáo phải được thừa nhận nhờ sự bảo đảm hữu hiệu của luật pháp DH 15

-  Quyền tự do tôn giáo đòi phải có sự miễn trừ khỏi mọi áp chế trong xã hội DH 1

-  Mối tương giao xã hội được phát huy nhờ việc tôn trọng quyền tự do tôn giáo DH 15

-  Quyền tự do tôn giáo phải được thừa nhận như một điều luật dân sự DH 2

-  Quan niệm sai lầm về tự do GS 65

-  Chưa bao giờ con người ý thức mãnh liệt về tự do như ngày nay GS 4

-  Những người vô thần cho rằng tự do hệ tại ở điểm con người là cùng đích cho chính mình GS 20

-  Con người chỉ sống trọn vẹn theo chân lý khi tự do nhận biết Thiên Chúa GS 19

-  Con người phải được tự do đến mức tối đa DH 7

-  Đòi buộc phải có tự do trong xã hội nhân loại DH 1

-  Con người đòi hỏi sự tự do trong tinh thần trách nhiệm DH 1

-  Tự do trong những lựa chọn cá nhân IM 9

-  Con người hành động với sự chọn lựa ý thức và tự do GS 17

-  Tự do của con người bị giảm thiểu khi phải sống trong hoàn cảnh quá cùng cực GS 31

-  Người công dân tham gia vào việc chung trong bầu khí tự do GS 31

-  Con người hưởng dùng các tạo vật trong tinh thần khó nghèo và tự do GS 37

-  Hiệp nhất trong những điều thiết yếu, tự do trong những điểm còn nghi ngờ GS 92

-  Con người là tạo vật có trí tuệ và tự do được Thiên Chúa đặt để trong xã hội GS 21

-  Phải cung ứng cho con người quyền tự do chọn lựa bậc sống và bảo vệ quyền tự do chính đáng trong phạm vi tôn giáo GS 26

-  Quyền tự do dân sự GS 71

-  Quyền tự do về thông tin IM 12

-  Quyền tự do cá nhân IM 12

-  Tôn trọng sự tự do chính đáng của mọi người PO 9

-  Cảm thức xác đáng về tự do PO 17; GE 1, 8

-  Đạt đến sự quân bình ngày càng nhân bản hơn trong tự do GS 26

-  Tự do lương tâm GE 8

-  Hoà bình và tự do N₡ 3

-  Giáo dân được tự do đề xuất trong việc phục vụ Giáo Hội PO 9

-  Hướng dẫn chủng sinh biết sử dụng tự do cách chính đáng OY 11

-  Tự do của những người dấn thân phục vụ Thiên Chúa PO 15

-  Phụ nữ phải được tự do lựa chọn bậc sống GS 29

-  Cư xử với người lao động như những nhân vị tự do GS 27

-  Con người phải được tự do phát triển trong bất cứ thể chế nào GS 42

-  Ngày nay, con người có đủ khả năng giải thoát phần lớn nhân loại khỏi nạn ngu dốt GS 60

-  Giới lao động được tự do lập những hiệp hội và tự do tham gia vào hoạt động của những hiệp hội ấy GS 68

-  Trong các xí nghiệp kinh tế, các nhân vị tự do cùng hợp tác làm việc GS 68

-  Thời giờ nhàn rỗi được sử dụng cho các hoạt động và học hỏi theo sở thích GS 61, 67

-  Đã có nhiều sáng kiến hoạt động tông đồ trong Giáo Hội được khởi xướng do giáo dân tự ý thành lập AA 24

-  Các dự tòng được giải thoát khỏi quyền lực tối tăm nhờ việc lãnh nhận các bí tích khai tâm AG 14

Xem: Chính trị, Giáo dục, Hành động, Tinh thần, Tôn giáo

TỰ ĐỘNG HOÁ (AUTOMATIO)

-  Hệ thống tự động hoá đang được ứng dụng rộng rãi trong công nghệ GS 66

TỰ LẬP / TỰ TRỊ (AUTONOMIA)

-  Hướng mọi sự về Đức Kitô không hề làm cho trật tự trần thế mất đi sự tự lập AA 7

-  Quyền lợi con người phải được thấm nhuần tinh thần Tin Mừng và phải được bảo vệ cho khỏi nhiễm mọi hình thức tự trị sai lầm GS 41, 42

-  Cộng đồng chính trị và Giáo Hội là hai tổ chức tự trị GS 76

-  Sự độc lập giữa các lãnh vực khác nhau của đời sống nhân loại AA 1

-  Xã hội hoá và tự trị GS 75

-  Sự tự lập về văn hoá GS 56

-  Phủ nhận tính độc lập giữa các thực tại trần thế và khoa học GS 43

-  Quyền tư hữu bảo đảm đời sống tự lập của mỗi người GS 71

TỰ SÁT (SUICIDIUM)

-  Cố ý tự sát làm hư hoại nền văn minh nhân loại và xúc phạm đến danh dự Đấng Tạo Hoá GS 27

 

 

Tác giả: Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
Nguồn: giaolyductin.net
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: