CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - MỤC LỤC PHÂN TÍCH (R và S)

03 / 11/ 2015, 04:11:10

R

RAO GIẢNG (PREDICATIO)

-  Rao giảng Lời Chúa SC 106; LG 64; AG 1

-  Rao giảng Tin Mừng PC 20; SC 6; LG 17; CD 12; DV 7, 16, 17; AG 8, 9

-  Thừa tác vụ Lời Chúa, bao gồm việc giảng thuyết, việc dạy giáo lý và giáo huấn Kitô giáo DV 24; GS 44; UR 6; CD 13; PO 4, 11; DH 11; LG 41

-  Các Tông đồ đã dùng lời giảng dạy để truyền lại những điều các ngài đã nhận lãnh DV 7

-  Toàn thể việc rao giảng trong Giáo Hội phải được Thánh Kinh nuôi dưỡng và hướng dẫn DV 21

-  Trong việc giảng dạy mục vụ, bài giảng có một chỗ đứng đặc biệt trong Phụng vụ DV 24; SC 35-2

-  Đừng ai trở thành kẻ hời hợt rao giảng Lời Thiên Chúa DV 25

-  Khi giảng dạy thường ngày, hãy đề cập nhiều hơn đến các lời khuyên Phúc Âm DV 24

Xem: Giáo lý, Lời, Phúc Âm hoá, Thánh Kinh, Thừa tác vụ

RÔMA

-  Tất cả các tín hữu đều hiệp thông với nhau trong Chúa Thánh Thần, và như thế “kẻ ở Rôma biết rằng người Ấn Độ chính là chi thể của mình” LG 13

-  Những linh mục có khả năng, đi học tại các Đại Học ở Rôma AG 16

RƯỚC KIỆU (PROCESSIO)

-  Những thích nghi về việc rước kiệu SC 39

Xem: Nghi thức, Phụng vụ

 

S

SÁCH (LIBER)

-  Phổ biến rộng rãi sách giúp phát huy văn hoá GS 61; IM 7, 9, 11

Sách phụng vụ

-  Duyệt lại các sách phụng vụ SC 25, 31, 38, 128

Xem: Học vấn, Truyền thông xã hội, Xét duyệt

SAI LẦM (ERROR)

-  Nhờ Tin Mừng, Giáo Hội đưa con người ra khỏi những sai lầm LG 17

-  Các Giám mục giúp đàn chiên tránh xa điều sai lầm LG 25

-  Sai lầm của con người hiện nay GS 43

-  Thái độ của Chúa Kitô và các Tông đồ đối với những người lầm lạc DH 11

-  Thái độ của Kitô giáo đối với những người lầm lạc DH 14

-  Phân biệt sự sai lầm và người lầm lạc GS 28

Xem: Giáo thuyết, Thần học

SẢN XUẤT (PRODUCTIO)

-  Lao công của con người và công cuộc sản xuất GS 67

-  Mọi tiến trình lao động sản xuất cần phải thích hợp với con người GS 67

-  Phải coi người lao động như những nhân vị, không như những công cụ sản xuất GS 66

-  Gia tăng sản xuất GS 66

-  Những khó khăn trong lãnh vực nông nghiệp cũng như với sản lượng GS 66

-  Những tiến trình kỹ thuật mới GS 87

-  Trách nhiệm của các nhà sản xuất về việc sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội IM 11

-  Ủng hộ việc sản xuất và trình chiếu những phim ảnh hữu ích IM 14

Xem: Lao động, Lương bổng, Tiến bộ, Xí nghiệp

SÁNG LẬP (FUNDATOR)

-  Người sáng lập Hội dòng LG 45, 46

-  Tinh thần của người sáng lập AG 40

Xem: Định chế Dòng tu, Tu sĩ

SÁT NHI (INFANTICIDIUM)

-  Giết trẻ sơ sinh là một trọng tội GS 51

Xem: Tội ác, Xã hội

SATAN

-  Cuộc chiến cam go chống lại quyền lực bóng tối tiếp diễn trong suốt lịch sử nhân loại GS 37

Xem: Ma quỷ, Sự dữ

SINH ĐỘNG (ANIMATIO)

-  Các Kitô hữu đem lại sự sinh động cho các thực tại trần thế LG 31, 34, 35, 36; GS 43; AA 7

-  Đức Kitô ban sức sống cho mọi người và mọi cộng đồng xã hội AG 8

-  Giáo Hội làm sinh động các lãnh vực trần thế GS 42

-  Các vị chủ chăn trình bày những nguyên lý của sức sống Kitô giáo AA 7

-  Sự hiện diện của các Kitô hữu được nên sinh động nhờ đức ái AG 11, 12

SINH HOẠT – HOẠT ĐỘNG (ACTIVITAS)

-  Hoạt động nhân loại trong vũ trụ GS 33, 34

-  Nhờ làm việc con người cải thiện điệu kiện sinh hoạt GS 34

-  Hoạt động xuất phát từ con người và nhắm đến con người GS 36

-  Hoạt động và vận mệnh của con người GS 61

-  Liên kết giữa hoạt động của con người và tôn giáo GS 36

-  Đức Kitô thăng tiến các hoạt động của con người lên tới sự hoàn thiện GS 38, 39

-  Giáo Hội soi sáng các hoạt động trần thế GS 72

-  Các mục tử rao giảng sứ điệp của Chúa Kitô, để các hoạt động trần thế được thấm nhuần ánh sáng Tin Mừng GS 43

-  Các Kitô hữu nêu gương sáng trong các sinh hoạt trần thế GS 72

-  Giáo dân trong sinh hoạt tại gia và xã hội AA 13

-  Trẻ em cũng hoạt động tông đồ AA 12

-  Sinh hoạt cấp giáo phận CD 23

-  Hoạt động truyền giáo. Xem: Sứ mạng

-  Hoạt động linh mục. Xem: Linh mục

SINH HỌC (BIOLOGIA)

-  Sự tiến bộ của ngành sinh học GS 5

-  Sự trường thọ trong cuộc sống thể lý không thoả mãn được khát vọng về cuộc sống mai sau GS 18

-  Những người thông thạo khoa sinh học có thể giúp ích rất nhiều cho hôn nhân và gia đình GS 52

SINH SẢN (PROCREATIO)

-  Tự bản chất, hôn nhân và tình yêu vợ chồng quy hướng về việc sinh sản GS 48, 50, 51, 52, 87

-  Hôn nhân không phải được thiết lập chỉ để truyền sinh mà thôi GS 50

-  Những nguyên lý trong việc điều hoà sinh sản GS 51, 87

-  Các Giám mục phải dạy cho mọi người biết quý trọng những giá trị của việc sinh sản CD 12

Xem: Bí tích Hôn nhân, Tình yêu, Vợ chồng

SÙNG KÍNH (PIETAS)

-  Lòng sùng kính khởi xuất từ Thánh Kinh SC 24, 50

-  Cử hành và hoạt động phụng vụ SC 14, 16

-  Các việc đạo đức SC 13

-  Lòng sùng kính đối với Đức Maria LG 15

-  Đối với ảnh tượng thánh SC 125

-  Cần có lòng sùng kính trong nội tâm SC 99

Xem: Ảnh tượng, Phụng vụ, Thực hành

SUY TƯ / TƯ TƯỞNG (COGITATIO)

-  Thiên Chúa kêu gọi con người suy nghĩ đến những thực tại cao siêu GS 21

-  Tư tưởng Kitô giáo GS 62; GE 10

-  Những đòi hỏi về tư tưởng hiện đại GS 8

-  Thánh Công Đồng đưa ra những suy tư về bậc sống của những Kitô hữu giáo dân LG 30

Xem: Cánh chung, Quang lâm

SUY NIỆM (MEDITATIO)

-  Giáo Hội chiêm ngưỡng Thiên Chúa Đấng đã ban tất cả những gì Giáo Hội đang có DV 7

-  Các tu sĩ chuyên cần suy niệm Sách Thánh PC 6

-  Các chủng sinh chú tâm tìm kiếm Chúa Kitô qua việc trung thành suy niệm Lời Chúa OT 8

-  Đời sống Kitô hữu được tỏ bày trong suy niệm UR 23

-  Trong Ấn giáo, con người tìm kiếm sự giải thoát bằng cách tịnh niệm thâm sâu N₡ 2

Xem: Đời sống, Lời, Mặc khải, Mầu nhiệm

SỨ ĐIỆP (NUNTIUS)

-  Các chủ chăn phải dùng chính cách sống để làm chứng cho sứ điệp của Chúa Kitô GS 43

-  Giáo Hội luôn tìm cách diễn tả sứ điệp của Chúa Kitô bằng những ý niệm và ngôn ngữ của nhiều dân tộc GS 44

-  Sứ điệp của Giáo Hội phù hợp với những khát vọng thầm kín nhất của lòng người GS 21

-  Truyền bá sứ điệp Tin Mừng GS 43; IM 3; AA 5

-  Các Giám mục phải rao giảng sứ điệp của Chúa Kitô GS 44

-  Sứ điệp cứu rỗi AA 3

-  Tất cả các môn đệ Chúa Kitô đã tiếp nhận sứ điệp cứu rỗi GS 1

-  Mối tương quan giữa văn hoá và sứ điệp cứu rỗi GS 58

Xem: Cứu rỗi, Tin Mừng

SỰ DỮ (MALUM)

-  Cuộc chiến giữa sự thiện và sự dữ trong con người GS 13, 37

-  Con người nhận ra trong lương tâm lời mời gọi làm lành lánh dữ GS 16

-  Tự do lệch lạc đối với sự dữ GS 17

-  Mỗi người sẽ phải trả lẽ về đời sống của mình căn cứ vào điều thiện hay điều ác đã làm GS 17

-  Vấn đề sự dữ làm phát sinh thuyết vô thần GS 19

-  Các Kitô hữu phải đấu tranh chống lại sự dữ GS 22

-  Phô diễn điều xấu IM 17

-  Các phương tiện truyền thông xã hội có thể dẫn đến điều tốt hoặc điều xấu IM 11

-  Nhờ truyền giáo, Giáo Hội thanh luyện lương dân khỏi sự dữ AG 9

Xem: Con người, Tự do

Thần Dữ (Malignus)

-  Con người bị Thần Dữ cám dỗ GS 13

-  Con người thường bị Thần Dữ lừa gạt LG 16

-  Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại đã đập tan uy quyền Thần Dữ GS 2

Xem: Ma quỷ, Satan

SỨ MẠNG – SỨ VỤ (MISSIO)

-  Sứ vụ Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế của Chúa Kitô AA 10

-  Sứ mạng Thiên sai AA 8

-  Giáo Hội được khai sinh từ sứ vụ của Chúa Con và Chúa Thánh Thần AG 2

-  Sứ mạng của Giáo Hội AA 1, 5, 6, 13, 24, 29; DH 1

-  Sứ mạng Chúa Kitô trao cho các Tông đồ LG 20

-  Các Giám mục kế vị các Tông đồ lãnh nhận sứ mạng giảng dạy từ Chúa Kitô LG 24, 28

-  Trong Giáo Hội và trong thế giới, giáo dân thực thi sứ mạng dành riêng cho toàn thể đoàn dân Kitô giáo LG 31

-  Hoạt động tông đồ của tu sĩ và giáo dân tham gia vào chính sứ mạng cứu độ của Giáo Hội LG 33, 43; AA 2, 24; PO 2; AG 41

-  Sứ mạng tôn giáo của Giáo Hội không gắn liền với một hình thức văn minh cá biệt nào GS 42

SƯ PHẠM (PAEDAGOGIA)

-  Sư phạm Thiên Chúa trong Cựu ước DV 15

-  Huấn luyện sư phạm cho các giáo sư chủng viện OT 5

-  Tuân hành các tiêu chuẩn sư phạm OT 11

-  Sử dụng những phương thế trợ giúp của các khoa sư phạm OT 20

-  Các giáo viên và các giáo lý viên phải có những kiến thức sư phạm CD 14; AA 30; GE 8, Kết luận

-  Quan tâm đến sự tiến bộ của khoa sư phạm GE 1

-  Thánh Công Đồng khuyên nhủ các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân chú ý đặc biệt về ngành sư phạm GE Kết luận

-  Những chuẩn bị mang tính cách sư phạm hướng về Thiên Chúa thật AG 3

Xem: Đào tạo, Giáo dục, Học vấn, Thầy

SỨC KHỎE (VALETUDO / SANITAS)

-  Chăm sóc sức khỏe của các linh mục PO 10

-  Các tu sĩ đừng bỏ qua những phương thế giúp giữ gìn sức khỏe PC 12

-  Tu phục phải phù hợp với sức khỏe PC 17

-  Phải kiểm tra sức khỏe của các ứng viên linh mục OT 6

-  Chính quyền phải chăm lo cho sức khỏe của học sinh GE 6

-  Bác ái Kitô giáo phải tìm gặp những người đang khốn khổ vì sức khỏe yếu kém AA 8

SỨC MẠNH (FORTITUDO)

-  Sức mạnh của mục tử và giáo dân LG 37, 38

 

 

Tác giả: Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
Nguồn: giaolyductin.net
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: