CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - MỤC LỤC PHÂN TÍCH (Q)

28 / 10/ 2015, 03:10:50

Q

 

QUAN PHÒNG (PROVIDENTIA)

-   Thiên Chúa là Đấng quan phòng và là Thm phán chí công DV 3

-   S quan phòng ca Thiên Chúa hướng dn Giáo Hi LG 23

-   Tin vào s quan phòng ca Thiên Chúa GS 50; PC 13

-   Hành động ca Chúa quan phòng AG 3; OT 2; N 1

QUANG LÂM (PAROUSIA)

-   Nh vic c hành bí tích Thánh Th, các Kitô hu loan truyn vic Chúa chu chết cho ti khi Chúa đến SC 6, 8, 47; PO 2

-   Không phi ch đợi mt mc khi công khai mi nào khác na trước ngày quang lâm DV 4

-   Chúng ta không biết được trái đất và nhân loi s kết thúc vào thi đim nào và theo cách nào GS 39

-   Nước Thiên Chúa s được kin toàn trong ngày quang lâm GS 39, 45

-   Giáo Hi hướng v đích đim cánh chung - mc đích này ch có th thành tu trn vn trong ngày quang lâm GS 40; AG 19

-   Các Giáo Hi ly khai tưởng nim s chết và s sng li ca Chúa và mong đợi ngày tr li vinh quang ca Người UR 22

Xem: Cánh chung

QUÂN S (MILITARIS)

-   Hot động quân s và các h qu GS 79, 80

-   Phn v và trách nhim ca quân đội GS 79

-   S phn ca quân nhân GS 79

Xem: Chiến tranh, Công lý, Xã hi

QUY LUT (REGULA)

-   Hàng Giáo phm đón nhn, tu chnh và phê chun các lut dòng LG 45

-   Lut đan tu trong Giáo Hi Latinh đến t nn tu đức đan vin Đông phương UR 15

-   Công cuc canh tân đời sng tu trì phi đặt k vng vào vic trung thành tuân gi quy lut PC 4

-   Bước theo Đức Kitô như Phúc Âm dy là quy lut ti thượng ca các dòng tu PC 2

Xem: Lut, Tu sĩ

QUY TC (PRSCRIPTUM)

-   Bãi b nhng quy tc đã li thi PC 3

-   Các tu sĩ hãy khiêm tn vâng phc b trên theo quy chun k lut và hiến chương PC 14

-   Các giáo sĩ và tu sĩ Đông phương c theo tp tc và truyn thng k lut riêng trong vic c hành các Gi Kinh phng v OE 22

-   Quy tc pháp định gia các Giáo Hi Công giáo Đông phương và Tây phương OE 30

QUC GIA / ĐẤT NƯỚC (NATIO)

-   Các quc gia tiến b v kinh tế và k thut GS 6, 8, 9, 15, 63, 65, 69, 85, 88

-   Các quc gia đang đang phát trin GS 6, 8, 9, 15, 63, 65, 69-71, 84-86, 88

-   Nhng mâu thun phát sinh gia các quc gia giàu có và nhng quc gia yếu kém, nghèo đói GS 8, 42, 63, 79, 81, 83, 88

-   S giúp đỡ ca các quc gia tiến b cho các nước đang phát trin GS 85-88

-   N lc nhm kiến to mt dng thc cng đồng hoàn vũ GS 9, 42, 56, 57, 61, 75, 82, 84, 91; AG 15

-   Quyn li và nghĩa v ca các thành phn thiu s trong quc gia GS 59, 73, 79

-   Mi liên h gia các tín hu và t quc AG 15

-   Các Kitô hu phi giúp đỡ các quc gia khác GS 88, 90

-   Giáo Hi có th thiết lp mi dây liên kết gia các quc gia GS 42, 76, 89

-   Đoàn Dân Chúa duy nht có ngun gc t tt c các quc gia LG 13

-   Trao ban kho tàng mu nhim ca Giáo Hi phù hp vi bn cht ca mi quc gia AG 18

-   Mng lưới t chc xã hi trong các quc gia phát trin GS 69

-   Nhng quc gia phát trin phi giúp đỡ nhng quc gia khác qua hot động bác ái AA 8

-   Nhng quc gia phát trin hướng đến nhng đất nước nghèo GS 86

-   Nhng quc gia đang trên đường phát trin GS 6

-   Thái độ ích k mang tính tp th xut hin nơi các quc gia GS 8

-   Các quc gia đang trên đường phát trin đều mong mun d phn vào nhng li ích ca nn văn minh hin đại GS 9

-   Các quc gia n lc kiến to mt cng đồng hoàn vũ GS 9

-   S quân bình kinh tế gia các quc gia phát trin và các quc gia kém phát trin GS 63

-   Nhng người nm trong tay ngun tài nguyên ca nhng min kém m mang GS 65

-   Tình trng khn cp ca nhng quc gia kém phát trin GS 70

-   Kinh tế nông nghip ca nhng quc gia kém phát trin GS 71

Xem: Công chính, Dân tc, Gia đình, Giàu có, Nghèo khó, Phát trin, T chc, Tr giúp

QUC T (INTERNATIONALIS)

-   Các t chc quc tế GS 83; IM 22

-   Các cơ quan quc tế đã góp nhiu công lao trong vic đáp ng nhng nhu cu ca con người GS 84, 86

-   Hp tác quc tế trong lãnh vc kinh tế GS 85, 87

-   Các t chc điu hành nn mu dch quc tế GS 86

-   Các Kitô hu cng tác vào vic kiến to trt t quc tế GS 88, 90

-   Khơi dy ý mun sn sàng cng tác vi cng đồng quc tế GS 89

-   Nhng đề xướng cp quc gia liên quan đến nhng phương tin v truyn thông xã hi được phi hp vi nhng chương trình quc tế IM 22

-   Giáo Hi đưa ra nhng nguyên tc v công lý đối vi đời sng quc tế GS 63

-   Nhng tương quan quc tế GS 65

Xem: Cng đoàn, Cơ quan, Quc gia

QUYN BÍNH (AUTORITAS)

Chính quyn (Autoritas civilis)

-   Đức Kitô công nhn các lut l ca quyn bính dân s DH 11

-   Chính quyn dân s phi tôn trng và tr giúp đời sng tôn giáo DH 3

-   Phi có mt gii hn pháp lý đối vi vic thc thi quyn bính ca chính quyn DH 1

-   V trí danh d dành cho các viên chc dân s trong các nghi l phng v SC 32

-   Nn tng và nhng điu kin ca quyn bính dân s GS 74

-   Chính quyn dân s phi bo đảm vic giáo dc gii tr GE 1

-   Chính quyn dân s phi phát huy đời sng văn hoá GS 59

-   Chính quyn dân s phi bo v nhân quyn cho gia đình DH 5

-   Chính quyn dân s phi bo v cách hu hiu quyn t do tôn giáo DH 6

-   Chính quyn dân s phi bo v và phát huy nhng quyn li bt kh xâm phm ca con người DH 6

-   Quyn bình đẳng trên phương din pháp lý ca các công dân DH 6

-   Chính quyn dân s phi biết s dng ca ci để gii thoát người cùng qun khi nghèo đói GS 69

-   Chính quyn dân s phi lưu tâm đến hoà bình GS 78, 79

-   Chính quyn dân s có nhim v lưu ý đến các phương tin truyn thông xã hi IM 9

-   Chính quyn dân s hãy t nguyn t b các quyn li hoc đặc ân v vic tn phong Giám mc CD 20

-   Người công dân phi t v để khi b lm dng bi chính quyn dân s GS 74

-   Nn k th do chính quyn dân s gây ra GS 21

-   Quyn quc tế để gii quyết các cuc tranh chp GS 79, 82

Giáo quyn (Autoritas ecclesiastica)

-   Quyn bính Giáo Hi là để phc v LG 24, 27

-   Quyn giáo hun ca Giáo Hi được thi hành nhân danh Chúa Giêsu DV 10

-   Quyn ca Đức Giáo Hoàng CD 11

-   Quyn ca các Giám mc LG 21, 22, 25, 27, 28

-   Quyn ca Giám mc đoàn, hip nht vi Đức Giáo Hoàng Rôma LG 22

-   Các ‘linh mc thđược giáo quyn hu trách chp nhn PO 8

-   Các b trên dòng thc hành quyn bính trong tinh thn phc v PC 14

-   Quyn ca Tng tu ngh n định các tiêu chun và thiết lp các khon lut v canh tân và thích nghi PC 4

-   Vic điu hành Phng v do năng quyn được ban theo lut SC 22

-   Giáo quyn quyết định vic “thông d vào các mu nhim thánh” UR 8

-   Giáo quyn chun nhn các bn dch Thánh Kinh DV 22

-   Giáo quyn điu phi hot động truyn giáo GS 32

-   Giáo quyn c vũ sách báo công giáo IM 13

-   Giáo quyn phê duyt vic xut bn sách báo IM 9

QUYN LI (IUS)

-   Quyn lun pht ca Thiên Chúa DH 11

-   Quyn t nhiên ph quát GS 26, 73, 79; IM 5, 14

-   Quyn li cá nhân và tp th GS 66, 74, 75, 78

-   Quyn li công và tư GS 25

-   Nhân quyn GS 26, 29, 76; DH 6, 15

-   Nhng quyn căn bn ca con người và gia đình GS 42, 75, 76

-   Khng định nhân quyn GS 41

-   Quyn t do tôn giáo DH 2, 4-6, 9, 13

-   Quyn li ca xã hi dân s DH 7, 11

-   Quyn lao động GS 34

-   Quyn tư hu GS 71

-   Quyn li chung CD 40, 42

-   Mi người đều có quyn li trong lãnh vc giáo dc GE 1

-   Quyn t v chính đáng GS 79

-   Quyn li ca n gii GS 9, 29

-   Giáo Hi có quyn thuyết giáo và ging dy GS 76

QUYN LC (POTESTAS)

-   Quyn lc bóng ti và quyn thng tr AG 3

-   Nhng phn v ca quyn lc dân s, chính tr và kinh tế GS 59

Xem: Chính quyn, Công bình, Lut, Tp đoàn

QUYT ĐỊNH (DECISIO)

-   Đức Kitô quyết định thiết lp Giáo Hi trên nn đá Phêrô UR 2

-   Mt s quyết định GS 74

-   Đào to để biết quyết định đúng đắn OT 11

-   Các th chế chính tr được hp pháp hoá do quyết định t do ca các công dân GS 74

-   Chiến tranh có th đẩy con người đi đến nhng quyết định him độc GS 80

Xem: Tuyn chn

 

 

Tác giả: Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
Nguồn: giaolyductin.net
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: