CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - MỤC LỤC PHÂN TÍCH (O và P)

21 / 10/ 2015, 04:10:42

O

ƠN GỌI (VOCATIO)

-  Ơn gọi cao cả của con người GS 3, 19, 34, 57, 63

-  Ơn gọi chung của mọi người GS 29

-  Giáo Hội trao ban ánh sáng và sức mạnh để con người có thể đáp trả ơn gọi cao cả của mình GS 10

-  Mọi người đều được kêu mời vào ơn gọi nên thánh của Giáo Hội LG 2, 3, 7, 13, 39, 40, 41

-  Ơn gọi của giáo dân LG 31, 33

-  Ơn gọi của vợ chồng LG 35, 41

-  Ơn gọi đời sống tu trì LG 43, 44; PC 24; AG 19

-  Ơn gọi truyền giáo AG 16, 19, 23, 36

-  Ơn gọi giáo sĩ LG 41

-  Các Giám mục tìm cách gia tăng thật nhiều các ơn gọi CD 15, OT 2

-  Toàn dân Chúa cảm thấy có trách nhiệm đối với ơn gọi linh mục OT 2

-  Chăm sóc ơn gọi linh mục PO 11; OT 3, 14; AG 19

-  Cổ vũ những đề xướng cho những người đã lớn tuổi muốn bước theo tiếng Chúa gọi OT 3

Xem: Giáo dân, Linh mục, Mục vụ, Thánh Kinh, Truyền giáo, Tu sĩ

 

P

P

PHÁ THAI (ABORTUS)

-  Phá thai là chống lại sự sống GS 27

-  Phá thai là giết chết những mầm sống mới GS 51

PHÁI TÍNH (SEXUS)

-  Bản tính của con người GS 51

-  Giáo dục về sự khác biệt phái tính GE 1, 8

-  Mọi nguời không phân biệt phái tính đều có quyền lợi về văn hoá GS 60

-  Trong lao động sản xuất, phải lưu tâm đến yếu tố phái tính GS 67

-  Phải loại trừ việc phân biệt đối xử dựa vào phái tính GS 29

PHẨM GIÁ (DIGNITAS)

-  Phẩm chất cao cả của Chúa Kitô LG 3, 4

-  Phẩm hạnh của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa LG 67

-  Của Giáo Hội LG 5, 6

-  Của các Giáo Hội Đông phương và Tây phương GE 3

-  Của các Giám mục CD 15

-  Của các Giáo phụ Đông phương OE 8

-  Của đoàn Dân Thiên Chúa LG 9, 12, 32

-  Nền tảng và giá trị của nhân phẩm DH 2; GS 16, 17, 21, 28, 39, 46, 51

-  Sự bình đẳng trong nhân phẩm GS 29, 40, 52

-  Ý thức về nhân phẩm GS 31; GE Lời mở đầu; DH 1

-  Phẩm giá của gia đình và tình yêu vợ chồng GS 47-49

-  Giáo Hội cổ vũ việc đề cao nhân phẩm GS 40, 41; DH 12

-  Phục vụ nhân phẩm GS 29, 60, 63, 91; GE 1

-  Xúc phạm nhân phẩm GS 27, 41

-  Phẩm chất của Nhà Chúa SC 120

-  Giá trị cao quý của giếng Rửa tội SC 128

-  Phẩm giá thiêng liêng GS 23

Xem: Con người, Lương tâm, Phẩm trật, Quyền bính

PHÁN XÉT (IUDICIUM)

-  Phán xét riêng và phán xét chung LG 17, 48, 93

-  Người Hồi giáo cũng chờ đợi ngày phán xét chung N₡ 3

-  Ngày chung thẩm, ngày của mùa gặt DH 11

PHÂN BIỆT (DISTINCTIO)

-  Sự phân biệt giữa các thừa tác viên và Dân Thiên Chúa SC 32; LG 32

Xem: Bí tích Truyền Chức Thánh, Thừa tác vụ

PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ – KỲ THỊ (DISCRIMINATIO)

-  Giáo Hội lấy làm tiếc về sự kỳ thị giữa những người tin và không tin GS 21

-  Phải tránh và loại trừ mọi hình thức kỳ thị N₡ 5; GS 29, 60, 66, 75; DH 6

Xem: Chủng tộc, Dân tộc, Tôn giáo, Văn hoá, Xã hội

PHÂN KHOA ĐẠI HỌC (FACULTAS)

-  Gửi các linh mục trẻ theo học tại các Phân khoa Đại học OT 18

-  Lập những viện nghiện cứu khoa học trong các Phân khoa Đại học công giáo GE 10

-  Phân phối các Phân khoa đại học trên toàn thế giới GE 10

-  Các Phân khoa về Giáo Hội bổ túc và đẩy mạnh khoa học thánh GE 11

-  Tại các Đại học Công giáo không có Phân khoa thần học, nên tổ chức một giảng khoá thần học GE 10

-  Giáo Hội đặt nhiều kỳ vọng vào những Phân khoa dạy các môn học thánh GE 11

Xem: Giáo Hội, Luật, Phẩm trật

PHÂN PHỐI (DISTRIBUTIO)

-  Phân phối việc viện trợ vật chất GS 88

-  Phân phối tài nguyên để phát triển LG 36; GS 69

-  Phân phối các phương tiện truyền thông xã hội IM 11

Xem: Bổng lộc, Giáo phận, Giáo sĩ, Phận vụ

PHÂN LY (DIVISIO)

-  Con người bị phân rẽ ngay trong chính bản thân mình GS 10

-  Nguyên nhân gây phân ly GS 92, UR 14

-  Sự phân ly giữa các Giáo Hội vừa trái ngược với ý muốn của Đức Kitô vừa là cớ vấp phạm UR 1

-  Các ý thức hệ gây phân rẽ trong nhân loại GS 82

-  Những hình thức phân ly UR 13

Xem: Bất hoà, Chia rẽ, Kitô hữu

PHẬN VỤ (MUNUS)

-  Phận vụ đối với Thiên Chúa GS 21; AA 10, 16

-  Phận vụ của Giám mục và Linh mục LG 28, 41, 45; CD 23, 26-28, 30, 31

-  Phận vụ của Tu sĩ LG 39, 40, 44, 46, 47; CD 33, 35

-  Phận vụ của Phó tế LG 29

-  Phận vụ của Giáo dân LG 30, 31, 33-38, 40

-  Phận vụ vợ chồng LG 41

-  Phận vụ trần thế của các Kitô hữu GS 21, 43

PHAOLÔ

-  Tân ước gồm cả các thư thánh Phaolô DV 20

-  Công trình của thánh Phaolô PO 3

-  Các nhân đức được thánh Phaolô khuyên bảo PO 3

-  Tuân giữ lời khuyên của thánh Phaolô SC 86

-  Thánh Phaolô nói về người Do Thái N₡ 4

-  Thánh Công Đồng tiếp bước các thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô N₡ 5

-  Các linh mục truyền giáo noi gương thánh Phaolô PO 10

PHÁT THANH (RADIO)

-  Truyền thanh về việc cử hành Thánh lễ SC 20

-  Hỗ trợ những chương trình phát thanh thích hợp với gia đình IM 14

-  Huấn luyện người soạn thảo chương trình phát thanh IM 15

-  Trợ giúp các đài và các chương trình phát thanh phổ biến sự thật IM 17

-  Thành lập cơ quan cấp quốc gia về truyền thanh IM 21

PHÁT TRIỂN KINH TẾ (PROGRESSUS ECONOMICUS)

-  Phát triển kinh tế để phục vụ con người GS 64

-  Phát triển kinh tế dưới sự kiểm soát của con người GS 65

-  Phát triển kinh tế giúp cho cuộc sống khỏi bị xáo trộn và trở nên bấp bênh GS 9, 66

-  Phát triển trong đời sống xã hội GS 44, 46

PHẬT GIÁO (BUDDHISMUS)

-  Giáo thuyết của Phật Giáo N₡ 2

PHÊRÔ

-  Quyền tối thượng của ngai toà Phêrô LG 13; UR 2, 3; OE 3; CD 2

-  Thánh Phêrô là nguyên lý và nền tảng trường tồn và hữu hình của sự hiệp nhất trong đức tin và của sự hiệp thông LG 18, 19, 20, 22; UR 2, 3; AG 38

-  Việc giảng dạy của thánh Phêrô SC 6

-  Giáo Hội được cai quản bởi Đấng kế vị thánh Phêrô và bởi các Giám mục LG 8, 15, 18, 20, 22, 23, 25; UR 2, 3; CD 2; AG 5, 6, 38

-  Công Đồng tiếp bước các thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô N₡ 5

Xem: Tông đồ

PHI HÀNH ĐOÀN (AERONAVIGANS)

-  Các Giám mục dành những chăm sóc thiêng liêng thích hợp cho các phi hành đoàn CD 18

Xem: Lao động

PHIÊU CƯ (NOMADES)

-  Các Giám mục phải quan tâm đến những người phiêu cư CD 18

Xem: Dân tộc

PHÓ TẾ (DIACONUS)

-  Phó tế thực thi tác vụ Lời Chúa DV 25

-  Phó tế cử hành nghi lễ khi không có linh mục SC 35

-  Phó tế cộng tác với Giám mục LG 20, 28, 29; CD 16

-  Phó tế trong phẩm trật Giáo Hội LG 29

-  Phó tế là cộng sự viên của hàng Linh mục CD 15

-  Các phận vụ của phó tế LG 29; AG 16

-  Tái lập bậc Phó tế vĩnh viễn LG 29; AG 16; OE 17

-  Phó tế trong hoạt động truyền giáo AG 16

-  Phó tế, thừa tác viên mang ơn cứu rỗi cho cộng đoàn AG 16

Xem: Phận vụ, Phúc Âm hoá, Thánh hiến, Thừa tác vụ

Phụ Phó tế (subdiaconus)

-  Chức phụ phó tế trong Giáo Hội Đông phương OE 17

PHỔ QUÁT / HOÀN VŨ (UNIVERSALIS - UNIVERSALITAS)

-  Ý định của Thiên Chúa muốn cứu rỗi toàn thể nhân loại AG 3, 7

-  Giáo Hội được tiên báo sự hiệp nhất các dân tộc trong đức tin công giáo AG 4

-  Phải trau dồi những yếu tố thần học, tâm lý và nhân bản có thể góp phần vào việc cổ vũ sự thông hiệp với Giáo Hội hoàn vũ AG 19, 22

-  Giáo dân thể hiện tình liên đới đại đồng với đồng bào AG 21

-  Sứ mạng phổ quát của Giáo Hội GS 58

-  Mối tương quan của các Giám mục với Giáo Hội hoàn vũ LG 23; CD 4, 5, 6

-  Các Giám mục làm rực sáng lên nơi các Giáo Hội địa phương cảm thức về Giáo Hội phổ quát CD 15

-  Tính phổ quát của đoàn dân duy nhất của Thiên Chúa LG 13

-  Giáo Hội như bí tích phổ quát của ơn cứu độ LG 48

Xem: Công giáo tính, Đại kết

PHỐI KẾT (COORDINATIO)

-  Phối kết trong việc phát triển kinh tế GS 65, 68, 70

-  Phối kết trong việc giúp đỡ các quốc gia đang phát triển GS 67

-  Trong đời sống chính trị GS 75

-  Giữa các tổ chức công giáo quốc tế AA 19

-  Giữa các trường công giáo GE 12

-  Trong hoạt động tông đồ CD 10, 17

-  Trong hoạt động truyền giáo AG 28, 34, 37

PHONG CÁCH (STILUS)

-  Giáo Hội không chọn riêng cho mình một phong cách nghệ thuật nào SC 123

-  Giáo Hội chấp nhận những phong cách mới GS 62

Xem: Nghệ thuật, Phụng vụ

PHONG HOÁ (MORES)

-  Ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng khi xác định giáo thuyết về đức tin và phong hoá LG 25

-  Những người tân tòng thay đổi dần dần cách suy nghĩ và phong cách sống AG 13

-  Công Đồng nhận ra những thay đổi đang diễn ra trong cơ cấu tổ chức và trong phong hoá PO 22

-  Các giáo lý viên phải được đào tạo về nền phong hoá đích thực của Kitô giáo AG 17

-  Nghiên cứu phong tục của các dân tộc để hoà hợp theo phong hoá Kitô giáo AG 22

PHỤ NỮ (MULIER)

-  Người nữ được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa GS 12, 50

-  Cựu và Tân ước nêu rõ hình ảnh một người nữ LG 55

-  Một người nữ đã góp phần vào sự chết, một người nữ cộng tác vào sự sống LG 56

-  Nhìn nhận phẩm giá như nhau nơi người nam và người nữ GS 49

-  Mối tương quan xã hội giữa người nam và người nữ GS 8, 9

-  Công Đồng phản bác việc mua bán phụ nữ GS 27

-  Phụ nữ và lao động GS 34

-  Vẫn còn xảy ra tình trạng phụ nữ chưa được quyền tự do chọn lựa người chồng hay tự do chọn bậc sống GS 29

-  Phụ nữ góp phần lớn lao vào sự thánh thiện và hoạt động của Giáo Hội LG 41

-  Những người nữ sống theo đức khiêm hạ và bác ái của Chúa Kitô LG 30, 42; AA 10

-  Khích lệ sự tham gia tích cực của phụ nữ trên bình diện xã hội GS 52, 60; AA 9

-  Hoạt động truyền giáo của phụ nữ AG 17

-  Các Tông đồ kiên tâm cầu nguyện cùng với các phụ nữ và Đức Maria LG 59

Xem: Gia đình, Hôn nhân, Lao động

PHÚC THẬT (BEATITUDINES)

-  Các mối phúc thật và việc thánh hoá LG 41

-  Các tu sĩ là những chứng nhân của các mối phúc thật trước mặt mọi người LG 31

-  Đời khiết tịnh trọn hảo giúp cảm nghiệm cách hoàn hảo hơn mối phúc thật được nói đến trong Phúc Âm OT 10c.

-  Nhờ sống bác ái, người giáo dân thể hiện và truyền bá tinh thần các mối phúc thật LG 38; AA 4

PHỤC SINH / SỐNG LẠI (RESURRECTIO)

-  Đức Kitô đã chết và sống lại để cứu chuộc con người LG 7, 49

-  Khi Đức Kitô xuất hiện, Người sẽ phục sinh những người đã chết LG 51

-  Chúa Cha phục sinh thân xác hay chết của con người trong Đức Kitô LG 4, 39

-  Mọi hoạt động của con người cần được thanh tẩy nhờ sự sống lại của Đức Kitô GS 37

-  Đời sống tu trì tiên báo sự phục sinh LG 44

-  Nếp sống độc thân linh mục làm chứng cho sự phục sinh OT 10; PO 16

-  Sống lại để được sống hoặc để chịu án phạt LG 48

Xem: Mầu nhiệm, Phán xét, Quang lâm, Tin, Tín điều

PHỤC VỤ (ADMINISTRARE – SERVIRE – INSERVIRE)

-  Chúa Kitô đến để phục vụ LG 5, 27, 29, 32; OT 4; PC 14; AG 3; GS 3

-  Phục vụ Chúa Kitô là hiển trị LG 36

-  Chúa Thánh Thần kêu gọi mọi người dấn thân phục vụ tha nhân GS 38

-  Đức Maria phục vụ cho công trình cứu độ LG 56

-  Các thánh phục vụ Chúa trong mọi sự LG 49

-  Giáo Hội chỉ có một ước nguyện là phục vụ con người GS 42, 89; AG 5, 12

-  Giáo Hội phục vụ nhân loại GS 3, 42

-  Cộng đồng chính trị và Giáo Hội đều phục vụ con người GS 76

-  Các thừa tác viên phục vụ Giáo Hội LG 12, 27

-  Nhiệm vụ Chúa trao cho các mục tử trong Dân Thánh là một công tác phục vụ LG 20, 24, 27, 41

-  Các mục tử trong Giáo Hội phục vụ nhau và phục vụ các tín hữu LG 32

-  Thái độ phục vụ khởi phát từ thánh chức Linh mục LG 41; AG 16

-  Linh mục là người phục vụ Thiên Chúa và anh chị em PO dẫn nhập, 2, 3, 6, 9-12, 15, 16, 20; AG 16, 38; CD 28, 30

-  Tác vụ phục vụ của các phó tế LG 29

-  Các chủng sinh phải học biết dấn thân để hoàn toàn phụng sự Thiên Chúa OT 9

-  Khi tuyên khấn, các tu sĩ được thánh hiến để phụng sự Thiên Chúa LG 44; PC 5

-  Các tu sĩ dấn thân phục vụ Giáo Hội PC 6

-  Các tu sĩ sẵn sàng phục vụ mọi người LG 46; PC 8, 14

-  Các tu sĩ sống khiết tịnh để tận hiến cho việc phụng sự Thiên Chúa PC 12

-  Các bề trên thực thi quyền bính trong tinh thần phục vụ PC 14

-  Các tín hữu dấn thân phục vụ mọi người chung quanh LG 40; AA 1, 29; GS 93

-  Các tín hữu thể hiện đức ái qua thái độ phục vụ LG 41, 41; GS 27

-  Các gia đình chu toàn sứ mạng của mình khi thực thi các hành vi nhân ái phục vụ mọi người AA 11

-  Dân Chúa và nhân loại phục vụ lẫn nhau GS 11

-  Các chính trị gia phải quảng đại phục vụ mọi người GS 75

-  Quan tâm cộng tác phục vụ gia đình nhân loại GS 92

-  Con người khao khát được sử dụng cho mình những gì do thế giới cung cấp GS 9

Xem: Cộng đoàn, Nhân loại, Phó tế, Thánh hiến, Tổ chức

PHỤNG TỰ (CULTUS)

-  Các bí tích được cử hành để thờ phượng Thiên Chúa và xây dựng Thân Thể Chúa Kitô SC 59

-  Việc phụng tự trọn vẹn được thực hiện trong Chúa Kitô SC 5

-  Giám mục là tư tế của phụng tự thánh LG 20, 26

-  Với sự cộng tác của các linh mục và phó tế LG 28, 29

-  Cả giáo dân cũng phải thực thi việc phụng tự thiêng liêng LG 34; AA 4

-  Giáo Hội cổ vũ và thực hành việc sùng kính Đức Maria SC 103; LG 52-54, 56, 62, 66, 67, 69

-  Các Giáo Hội Đông phương cũng tôn vinh Đức Maria và nhiều vị Thánh LG 69; UR 15

-  Việc tôn sùng Đức Maria trong Giáo Hội Công giáo dựa trên giáo thuyết của các Công Đồng LG 50, 51

-  Giáo Hội đưa vào niên lịch phụng vụ việc kính nhớ các Thánh tử đạo và các Thánh, đồng thời cũng tôn kính thánh tích và ảnh tượng của các ngài SC 104, 111

-  Việc sùng kính các thánh không làm giảm thiểu sự tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi LG 51

Xem: Cử hành, Đạo đức, Tự do

PHỤNG VỤ (LITURGIA)

-  Phụng vụ biểu lộ mầu nhiệm Đức Kitô và bản tính đích thực của Giáo Hội SC 2

-  Phụng vụ kiến tạo những người bên trong Giáo Hội thành đền thánh trong Chúa SC 2

-  Phụng vụ là việc thực thi chức vụ tư tế của chính Chúa Giêsu Kitô SC 7

-  Khi tham dự Phụng vụ trần gian, chúng ta cảm nếm trước Phụng vụ trên trời SC 8

-  Phụng vụ thúc giục các tín hữu sống trong tình hiệp nhất trọn vẹn SC 10

-  Tất cả các cử hành phụng vụ đều là hành vi linh thánh cao trổi SC 7

-  Lễ hiến tế và các bí tích là trung tâm điểm của toàn thể đời sống phụng vụ SC 6

-  Dấu chỉ hữu hình của Phụng vụ thánh SC 33

-  Trong phụng vụ, nghi thức và lời đọc được liên kết mật thiết với nhau SC 35

-  Trong phụng vụ, Thiên Chúa nói với dân Ngài và Chúa Kitô loan báo Tin Mừng của Người SC 33

-  Hoạt động phụng vụ GE 2

-  Các hoạt động phụng vụ không là của cá nhân, nhưng của Giáo Hội SC 26

-  Thánh Kinh trong Phụng vụ SC 24

-  Các linh mục chuyển thông cho các tín hữu sự phong phú của lời Chúa, đặc biệt trong Phụng vụ DV 25; PO 4, 5

-  Các tín hữu và tu sĩ tiếp xúc với Thánh Kinh nhờ Phụng vụ DV 25

-  Phụng vụ thánh không phải là tất cả hoạt động của Giáo Hội SC 9

-  Các tín hữu cần phải đến tham dự Phụng vụ thánh với thái độ sẵn sàng của một tâm hồn ngay thẳng SC 11

-  Các linh mục phải tìm gặp Chúa Kitô trong Phụng vụ AG 16

-  Học hỏi về Phụng vụ thánh OT 16

-  Phải đặt lên hàng đầu việc đào tạo về Phụng vụ cho hàng giáo sĩ SC 14

-  Các giáo sư giảng dạy môn Phụng vụ thánh trong các chủng viện, các học viện dòng tu SC 15

-  Các giáo sĩ phải được đào tạo về Phụng vụ trong đời sống thiêng liêng SC 17

-  Giảng dạy về Phụng vụ cho các tín hữu SC 19

-  Các tín hữu phải được hướng dẫn tham dự Phụng vụ cách trọn vẹn và ý thức SC 14

-  Môn Phụng vụ thánh được coi là nguồn mạch khởi phát và cần thiết cho tinh thần Kitô giáo đích thực OT 16; GE 4

-  Các chủng sinh phải học ngôn ngữ phụng vụ riêng của từng Nghi chế OT 13

-  Giáo huấn đặt trên nền tảng Phụng vụ CD 14

-  Nội dung bài giảng phải được kín múc từ Phụng vụ SC 35.2

-  Giáo lý phải gắn liền với Phụng vụ hơn SC 35.3

-  Việc thích nghi Phụng vụ SC 39, 40

-  Giáo Hội không muốn áp đặt một dạng thức đồng loạt cứng nhắc trong Phụng vụ SC 37

-  Canh tân và phát huy Phụng vụ thánh SC 1, 43

-  Canh tân toàn diện trong lãnh vực Phụng vụ SC 21

-  Trước khi tu chỉnh từng phần riêng biệt của Phụng vụ, phải luôn tiến hành việc nghiên cứu kỹ lưỡng SC 22

-  Khi tu chỉnh các sách phụng vụ, cần có những thay đổi và thích nghi tuỳ theo các cộng đồng dân tộc SC 38

-  Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể, là hai phần của Thánh lễ, nhưng chỉ là một hành vi phụng tự duy nhất SC 56

-  Giáo dân phải giữ ngày Chúa nhật và tham dự Phụng vụ OE 15

-  Giáo dân thông dự vào Phụng vụ AA 4

-  Phụng vụ bí tích và á bí tích SC 61

-  Năm phụng vụ SC 102, 106

-  Canh tân Phụng vụ mùa Chay và mùa Phục sinh AG 14

-  Thừa tác viên, người đọc sách, người dẫn lễ, ca đoàn cùng tham gia một thừa tác vụ phụng vụ SC 29

-  Dạy nghi thức phụng vụ cho các dự tòng AG 14

-  Đời sống thiêng liêng không chỉ hạn hẹp trong việc tham dự Phụng vụ thánh SC 12

-  Những việc đạo đức phải được thực hành cách hoà hợp với Phụng vụ thánh SC 13

-  Các Giáo Hội địa phương tại phương Đông cũng như phương Tây có phần khác nhau về nghi lễ OE 3

-  Đời sống phụng vụ của giáo phận được thể hiện chung quanh vị Giám Mục SC 41

-  Mỗi giáo phận phải lập một Ủy ban Phụng vụ thánh SC 45

-  Trong Phụng vụ, không dành ưu tiên cho một cá nhân nào SC 32

Xem: Canh tân, Cử hành, Giảng huấn, Nghi lễ, Nhận thức, Phụng tự, Tham gia, Thánh ca, Thích nghi, Thừa tác vụ

PHƯƠNG TIỆN (INSTRUMENTUM)

-  Sắc lệnh “Inter Mirifica” về các phương tiện truyền thông xã hội IM

-  Các phương tiện truyền thông xã hội giúp quảng bá tư tưởng GS 6, 54

-  Giáo Hội sử dụng tất cả các phương tiện, đặc biệt là những phương tiện riêng của mình GE 4

-  Phương tiện truyền thông xã hội nhắm tới công ích IM 12

-  Tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông AG 26

-  Tự bản chất có liên hệ và ảnh hưởng đến toàn thể xã hội nhân loại IM 1

-  Phải dùng những phương tiện truyền thông xã hội để tạo và phổ biến dư luận ngay chính IM 8

-  Trách nhiệm của chính quyền đối với phương tiện truyền thông IM 12

-  Trách nhiệm của các tác giả trong việc sử dụng những phương tiện truyền thông IM 11

-  Đào tạo các tác giả sử dụng đúng đắn các phương tiện truyền thông IM 15

-  Phận vụ của những người tiếp nhận truyền thông IM 9, 10

-  Hướng dẫn những người tiếp nhận truyền thông IM 16

-  Khả năng gây hại của các phương tiện truyền thông IM 7

-  Sử dụng đúng đắn các phương tiện truyền thông IM 4, 5

-  Công Đồng cổ vũ việc sử dụng các phương tiện truyền thông để giúp ích xã hội IM 24

-  Giáo Hội có quyền và phải sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội IM 3

-  Giáo Hội công nhận những lợi ích thiết thực của các phương tiện truyền thông IM 2

-  Thẩm quyền của các Giám mục đối với các phương tiện truyền thông trong giáo phận IM 20

-  Sử dụng các phương tiện truyền thông trong hoạt động tông đồ IM 13, 14; AG 26

-  Người công giáo có bổn phận phải hỗ trợ cho việc sử dụng các phương tiện truyền thông để phổ biến chân lý IM 17

-  Các hiệp hội quốc tế về truyền thông IM 22

-  Các tổ chức cấp quốc gia về truyền thông IM 21

-  Ủy Ban Toà Thánh đặc trách về Phương tiện truyền thông xã hội IM 19

-  Ngày Thế giới Truyền thông IM 18

-  Xuất bản sách chỉ dẫn mục vụ cho việc áp dụng các quy định về phương tiện truyền thông IM 23

Xem: Truyền thông xã hội

 

 

Tác giả: Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
Nguồn: giaolyductin.net
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: