CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - MỤC LỤC PHÂN TÍCH (N)

16 / 10/ 2015, 10:10:48

N

 

NĂM (ANNUS)

-Năm phụng vụ SC 13, 35, 52

-Trong chu kỳ một năm Giáo Hội cử hành lịch sử cứu độ SC 102

-Trong chu kỳ một năm Giáo Hội trình bày toàn thể mầu nhiệm Đức Kitô SC 102

-Việc tưởng nhớ các thánh Tử đạo được lồng vào trong chu kỳ một năm SC 104

 

NĂNG ĐỘNG (DYNAMISMUS)

-Lao động là nguồn năng lực của tiến bộ GS 86

Xem: Hành động, Tiến bộ

 

NĂNG QUYỀN (POTESTAS)

-Năng quyền của các Giám mục CD 4

-Năng quyền của các Đặc sứ Toà Thánh CD 38

 

NGẪU TƯỢNG (IDOLUM-IDOLATRIA)

-Những người tìm kiếm nơi các ngẫu tượng một Thiên Chúa mà họ không biết LG 16

-Vì quá tin tưởng vào tiến bộ nên dường như muốn tôn thờ các thực tại trần thế AA 7

Xem: Tin Mừng, Tự do Vô tín

 

NGHỀ NGHIỆP (PROFESSIO)

-Khả năng nghề nghiệp GS 66, 71; IM 15; AA 4, 22

-Hoạt động nghề nghiệp HS 43; AA 4; GE 5

-Nghệ thuật và nghề nghiệp AA 7

Xem: Hành động, Hội đồng, Nghi thức, Tu sĩ

 

NGHỆ NHÂN / NGHỆ SĨ (ARTIFEX)

-Công việc của các nghệ nhân là dõi theo Thiên Chúa sáng tạo SC 127

-Các nghệ sĩ cảm thấy rằng Giáo Hội vẫn lưu tâm đến hoạt động của họ GS 62

-Các Giám mục phải quan tâm đến các nghệ nhân SC 127

 

NGHỆ THUẬT (ARS)

-Trong những kỹ năng hoạt động cao quý nhất của con người, tột đỉnh nghệ thuật tôn giáo, chính là nghệ thuật thánh SC 122

-Giáo Hội không ngừng hướng đến vai trò cao quý của mỹ thuật SC 122

-Giáo Hội không chọn riêng cho mình một quy cách nghệ thuật nào, nhưng chấp nhận các kiểu thức của bất cứ thời đại nào SC 123

-Loại bỏ khỏi thánh đường cũng như những nơi thánh khác những tác phẩm nghệ thuật nghịch với đức tin SC 124

-Thẩm xét những tác phẩm nghệ thuật SC 126

-Các chủng sinh học hỏi về nghệ thuật thánh SC 129

-Văn chương và nghệ thuật trong đời sống Giáo Hội GS 62

-Những liên quan giữa nghệ thuật và đạo đức IM 6

-Kịch nghệ, nghệt thuật cao quý và cổ truyền IM 14

-Ủy ban nghệ thuật thánh SC 44

-Xem xét lại những quy tắc của nghệ thuật thánh SC 38, 128

-Thành lập những trường học hay học viện về nghệ thuật thánh SC 127

-Định chế luân lý trổi vượt các định chế khác, kể cả nghệ thuật IM 6

 

NGHÈO KHÓ – NGƯỜI NGHÈO (PAUPERTAS - PAUPER)

-Đức Giêsu Kitô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên nghèo khó LG 8, 46; PC 13; AG 3; PO 17

-Đức Giêsu Kitô đã hoàn tất việc cứu chuộc trong sự nghèo khó LG 8; AG 3; PO 17

-Chúa công bố mối phúc thật cho những người nghèo khó LG 38, 41

-Giáo Hội và người nghèo LG 8, 23; GS 1, 88, 90; CD 13; PC 13; AA 8; AG 5, 12, 20

-Các linh mục lấy tình phụ tử bao bọc những người nghèo khổ CD 30-2; AG 20; PO 6, 17, 20

-Trân trọng nếp sống khó nghèo tự nguyện LG 43; PC 13, 25; PO 17

-Các Hội dòng làm chứng đời sống khó nghèo tập thể PC 13

-Các linh mục vâng phục Giám mục trong mọi phận vụ ngay cả về sự khiêm tốn và khó nghèo PO 15

-Mọi người có bổn phận giúp đỡ người nghèo khó GD 69, 88; AA 8

-Công Đồng nhận thấy đây là lúc thích hợp để thiết lập một cơ quan cho Giáo Hội toàn cầu nhằm hỗ trợ người nghèo GS 90

-Thành lập công quỹ trong mỗi giáo phận hay mỗi miền để hỗ trợ các giáo phận nghèo hơn PO 21

-Tránh tất cả những gì có thể làm cho các linh mục xa cách với người nghèo PO 17

-Khinh khi người nghèo GS 63

-Tinh thần khó nghèo và tự do GS 37

-Các Kitô hữu và tinh thần khó nghèo GS 72

Xem: Chứng tá, Đời sống, Linh mục, Tinh thần, Tu sĩ

 

NGHI CHẾ – NGHI LỄ (RITUS)

-Các Giáo Hội khác nhau về nghi lễ OE 3

-Các nghi lễ phải hoà hợp với nhau SC 34

-Giáo Hội Mẹ Thánh coi tất cả những Nghi chế đã được chính thức công nhận đều bình đẳng SC 4; OE 3

-Các nghi chế được hiểu như là những Giáo Hội địa phương OE 2

-Cơ cấu các nghi lễ được thích nghi theo từng dân tộc SC 38

-Các tín hữu Đông phương phải bảo toàn các Nghi chế phụng vụ của mình OE 6, 12, 22; UR 15

-Việc cổ vũ ơn thiên triệu phải vượt khỏi ranh giới các Nghi chế phụng vụ OT 2

-Các chủng sinh phải biết hoạt động vượt khỏi ranh giới những Nghi chế địa phương OT 20

-Các giáo sĩ phải học hỏi cẩn thận về các Nghi chế OE 4; OT 13

-Quyền của vị Tổng đại diện đối với các tín hữu thuộc một Nghi chế nhất định CD 27

-Giám mục đáp ứng nhu cầu của các tín hữu thuộc những Nghi chế khác nhau CD 23, 28

-Tu chỉnh các nghi lễ phụng vụ SC 4

-Tiêu chuẩn cho việc cải tổ các nghi lễ SC 3, 80-82

Xem: Nghi thức, Phụng vụ, Phụng tự

Sách Nghi lễ (ritualis)

-Tu chỉnh sách Nghi thức Rôma SC 63

-Soạn thảo sách Nghi thức cho mỗi vùng, miền SC 63

-Khi duyệt lại các nghi thức, có thể thêm các Á Bí Tích mới SC 79

Xem: Cử hành, Phụng vụ, Sách

 

NGHI THỨC (CAEREMONIA)

-Nghi thức Phụng vụ PO 6

 

NGHỈ HÈ (FERIARUM TEMPUS)

-Việc thực tập mục vụ của các chủng sinh trong các kỳ nghỉ OT 21

-Kỳ nghỉ cho các linh mục PO 19

 

NGHỈ NGƠI (OTIUM)

-Thời giờ nhàn rỗi GS 61

-Các linh mục nên gặp gỡ nhau để nghỉ ngơi thư giãn PO 8

-Các Giám mục phải lo liệu sắp xếp kỳ nghỉ cho các linh mục. PO 20

-Những người lao động cũng phải có thời giờ nghỉ ngơi đầy đủ GS 67

Xem: Lao động, Lễ nghỉ, Linh mục

 

NGHĨA TỬ (ADOPTATIO)

-Nhận trẻ bị bỏ rơi làm con AA 11

 

NGHĨA VỤ (OBLIGATIO)

-Nghĩa vụ giúp đỡ người nghèo khổ GS 69, 88

-Bổn phận thực thi bác ái AA 8

-Các tín hữu có nghĩa vụ cung cấp phương tiện để các linh mục có được mức sống xứng đáng PO 20

Xem: Phận vụ, Trách nhiệm

 

NGHIÊN CỨU (INQUISITIO)

-Việc nghiên cứu phải giúp gia tăng kiến thức GE 10

-Việc nghiên cứu khoa học không đối nghịch với đức tin GS 36

-Thái độ trung thành tôn trọng chân lý trong các công trình nghiên cứu khoa học là một trong những giá trị tích cực của nền văn hoá hiện đại GS 57

-Những tiến bộ kỳ diệu trong lãnh vực nghiên cứu khoa học GE Lời mở đầu

-Các trường Đại học nên thông tin cho nhau về những công trình nghiên cứu khoa học GE 12

 

NGOẠI TÌNH (ADULTERIUM)

-Tình yêu đích thực loại hẳn mọi hình thức ngoại tình GS 49

Xem: Bí tích Hôn nhân, Gia đình, Vợ chồng

 

NGÔN NGỮ (LINGUA)

-Việc dùng tiếng Latinh SC 36, 54, 91, 101

-Việc dùng ngôn ngữ địa phương SC 36.2, 54, 63, 76, 78, 101

-Các Giám mục có quyền quyết định về việc sử dụng ngôn ngữ địa phương SC 36.3.4

-Việc sử dụng ngôn ngữ phụng vụ SC 25, 31, 38, 128

-Các chủng sinh phải học tiếng Latinh OT 13

 

NGÔN SỨ / TIÊN TRI (PROPHETA)

-Sách các tiên tri LG 6; DV 6, 21

-Thiên Chúa phán dạy dân Ngài qua các tiên tri DV 3, 4, 14, 17: GS 43

-Các nhà truyền giáo như những cộng sự viên của Thiên Chúa, thi hành ba chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế AG 9, 15

-Các giáo dân cũng tham dự vào nhiệm vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Kitô AA 2, 10

Xem: Chức vụ, Cựu ước, Linh hứng, Thánh Kinh

 

NGU DỐT (IGNORANTIA)

-Giải thoát con người khỏi sự ngu dốt là nhiệm vụ của các Kitô hữu, liên kết với các anh em ly khai GS 60; UR 12

Xem: Bất công, Phận vụ, Thất học

 

NGŨ TUẦN / HIỆN XUỐNG (PENTECOSTES)

-Ngày lễ Ngũ Tuần, ngày Giáo Hội tỏ mình ra cho thế giới SC 6

-Ngày lễ Ngũ Tuần, các Tông đồ được khẳng định sứ vụ mục tử trong Giáo Hội LG 19

-Chúa Thánh Thần được cử đến trong ngày lễ Ngũ Tuần LG 24

-Đức Kitô đã hứa ban Chúa Thánh Thần trước ngày lễ Ngũ Tuần LG 59

Xem: Chúa Thánh Thần, Lễ kính, Phụng vụ, Thời gian

 

NHÀ / CƠ SỞ (DOMUS)

-Những người không nơi cư ngụ AA 8

-Tu sở, nhà của các tu sĩ PC 13

-Cơ sở đào tạo PC 18

-Lập cơ sở Hội dòng tại các xứ truyền giáo AG 40

Xem: Cư trú, Tu sĩ

 

NHÀ HÁT (THEATRUM)

-Nhà hát góp phần vào việc đào tạo văn hoá và đạo đức của khán giả IM 14

Xem: Đào tạo, Giáo dục, Truyền thông xã hội

 

NHÀ TẠM (TABERNACULUM)

-Nét cao quý, vị trí và sự an toàn của nhà tạm SC 128

-Các linh mục đối thoại hằng ngày với Đức Kitô qua việc viếng Thánh Thể PO 18

NHÂN ĐỨC / ĐỨC TÍNH (VIRTUS)

-Nhiều đức tính mà xã hội loài người vẫn quý chuộng PO 3

-Khiêm nhường và vâng phục trong đời sống linh mục PO 7, 15

-Mỗi người và từng đoàn thể vun đắp cho mình những đức tính luân lý và xã hội GS 30

-Người giáo dân coi trọng những đức tính liên quan tới đời sống xã hội AA 4

-Việc thực thi các nhân đức đối thần trong đời sống người giáo dân AA 4

-Đức mến là con đường và phương thế nên thánh LG 42

-Đức Maria là mẫu gương mọi nhân đức LG 65

-Việc phụng sự Thiên Chúa thúc bách thực hành các nhân đức PC 5

-Việc tông đồ được thực thi trong đức tin, đức cậy, đức ái AA 3, 16

-Việc đào tạo linh mục được cắm rễ trong các nhân đức đối thần OT 8

-Các nhân đức cần cho việc huấn luyện truyền giáo AG 25

-Các nhân đức đối thần trong đời sống giáo sĩ PO 7, 8, 13, 15, 22

-Các linh mục sống đức khiết tịnh PO 16

-Đức khó nghèo trong đời sống linh mục PO 17

Xem: Hoàn hảo, Luật, Thánh thiện

 

NHÂN HẬU / TỪ TÂM (BONITAS CORDIS)

-Đức tính được xã hội quý chuộng PO 3

-Thái độ nhân hậu của các linh mục PO 6

-Các thừa sai phải làm chứng về lòng nhân hậu của Đức Kitô AG 6

 

NHÂN LOẠI (GENUS HUMANUM / HUMANITAS)

-Nhân loại ngày nay đang sống trong một giai đoạn mới GS 4

-Con người thường phải trăn trở với những câu hỏi GS 3

-Sự phong phú và những nỗi thống khổ của nhân loại GS 4, 88

-Nhân loại quan tâm đến việc gia tăng dân số GS 5, 8, 47, 64, 87

-Nhân loại phải thiết lập trật tự chính trị, xã hội và kinh tế nhằm phục vụ hữu hiệu hơn cho con người GS 9, 60, 63, 84

-Những con người mới để kiến tạo một nhân loại mới GS 30, 55, 77

-Cộng đồng nhân loại phải trở nên gia đình của Thiên Chúa GS 32

-Giáo Hội sẵn sàng hợp tác với nhân loại GS 3

-Giáo Hội nhắm đến ơn cứu rỗi của nhân loại GS 45

Xem: Định mệnh, Kinh tế, Thiện hảo, Tiến bộ, Văn hoá

 

NHÂN LOẠI HỌC (ANTHROPOLOGIA)

-Thiết lập những trung tâm nghiên cứu về nhân loại học AA 32

 

NHẬN THỨC – TRI THỨC (COGNITIO)

-Nhận biết Thiên Chúa DV 3

-Nhờ lý trí DV 6

-Nhờ mặc khải DV 14

-Trong các sách Cựu ước DV 16

-Sự hiểu biết đòi hỏi những thông tin chính xác IM 5

-Những khó khăn hiện nay trong việc định hướng tri thức GS 8

-Tìm kiếm chân lý, chấp nhận giới hạn OT 15

Xem: Học vấn, Tin, Truyền thông xã hội

 

NHÂN TỪ (MISERICORDIA)

-Thể hiện lòng nhân ái SC 105

-Thiên Chúa nhân từ tạo dựng và mời gọi chúng ta thông dự vào sự sống thần linh AG 2

Xem: Hành động, Thiện hảo, Tình yêu

 

NHÂN VĂN – CHỦ NGHĨA NHÂN BẢN (HUMANISMUS)

-Nảy sinh một chủ nghĩa nhân bản mới GS 55

-Đừng để rơi vào một chủ thuyết nhân bản thế tục GS 56

-Việc chối bỏ Thiên Chúa được nhiều người coi như một đòi hỏi của nền nhân bản mới GS 7

Xem: Khoa học, Tiến bộ, Vô thần

NHẬP THỂ (INCARNATIO)

-Khi nhập thể, Con Thiên Chúa đã tự liên kết với tất cả mọi người. GS 22

-Hàng năm, Giáo Hội trình bày mầu nhiệm Đức Kitô nhập thể SC 102

-Giáo Hội đươc sánh ví với Mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể LG 8

-Lịch sử cứu độ là hình ảnh của giao ước do Ngôi Lời nhập thể ký kết LG 9

-Vai trò của Đức Maria trong mầu nhiệm nhập thể LG 55, 56, 61, 62, 65, 66

-Mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, ánh sáng thật chiếu soi trên nhân loại GS 22

-Ngôi Lời nhập thể muốn sống chung với con người GS 32

-Ngôi Lời nhập thể nên giống như con người DV 13

-Người đã đi vào lịch sử, đảm nhận và thâu kết lịch sử thế giới trong chính mình GS 38, 45

-Con người nhận biết Ngôi Lời trong xác thể GS 57

-Thiên Chúa đã sai Con của Ngài đến để giao hoà với con người AG 3

-Giáo Hội là thân thể của Ngôi Lời AG 6

-Chúa Giêsu đã hoà mình vào môi trường nơi Người sinh sống AG 10

-Nhờ Chúa Kitô con người hiệp thông với Chúa Cha DV 2; UR 15

-Người đến để hoàn tất công trình cứu độ DV 4

-Để thiết lập Vương quốc DV 7

-Các sách Tin Mừng chứng thực giáo thuyết về mầu nhiệm Nhập thể DV 18

-Bất đồng ý kiến về mầu nhiệm nhập thể giữa các nhóm Kitô hữu ly khai DV 20

Xem: Chúa Giêsu Kitô, Mầu nhiệm

 

NHẬP TỊCH (INCARDINATIO)

-Những quy tắc và tiêu chuẩn nhập tịch PO 10

Xem: Linh mục, Giám mục, Giáo phận

 

NHẬT TỤNG (BREVIARIUM)

-Thay thế Kinh Nhật tụng SC 97

Xem: Phận vụ, Giám mục, Thần Vụ

 

NHIỆT THÀNH (ZELO)

-Nhiệt thành để chinh phục mọi người về cho Chúa Kitô OT 8; AG 25

-Nhiệt thành truyền giáo AG 1, 25, 39; PO 6

-Nhiệt thành ơn gọi OT 2

-Nhiệt thành tông đồ của người trẻ AA 12

-Nhiệt thành thiếu khôn ngoan có thể phương hại đến sự tiến triển của công cuộc hiệp nhất UR 24

Xem: Tông đồ

 

NHÓM MƯỜI HAI (COLLEGIO DUODECIM)

-Nhóm Mười hai UR 2

Xem: Môn đệ, Tông đồ

 

NHỤC DỤC (EROTISMUS)

-Xu hướng nhục dục và tình yêu vợ chồng GS 49

Xem: Bí tích Hôn nhân, Tình yêu

 

NÔ LỆ (SERVITUS)

-Giải thoát khỏi ách nô lệ cho chiến tranh GS 81

-Những hình thức nô lệ mới trong lãnh vực xã hội và tâm lý GS 4

-Những tổ chức đấu tranh chống lại mọi hình thức nô lệ GS 29, 67

Xem: Cứu chuộc, Tội lỗi

 

NỘI CẤM (CLAUSURA)

-Luật nội cấm dành cho các đan sĩ và tu sĩ PC 16

Xem: Đan viện, Tu sĩ

 

NÔNG NGHIỆP (AGRICULTURA)

-Sự quân bình giữa nông nghiệp và kỹ thuật GS 63

-Sản lượng nông nghiệp GS 64

-Quyền tư hữu ruộng đất trong các nước kém phát triển GS 71

-Khó khăn trong lãnh vực nông nghiệp GS 66

 

NÔNG DÂN (RURICOLA)

-Sự giúp đỡ dành cho nông dân GS 66

-Đền bù sự chiếm đoạt của cải nông dân GS 71

-Nông dân muốn có được những gì cần để mưu sống GS 9

-Bảo đảm điều kiện sinh sống của nông dân GS 60

-Hoàn cảnh của nông dân hiện nay GS 71

-Những ước vọng của nông dân GS 9, 66

-Bảo đảm nền văn hoá cho các nông dân GS 60

-Giáo dân hợp tác trong lãnh vực nông nghiệp AA 10

Xem: Kinh tế, Lao động

 

NƯỚC THIÊN CHÚA / VƯƠNG QUỐC / VƯƠNG QUYỀN (REGNUM DEI)

-Triều đại Thiên Chúa đã được hứa trong Thánh Kinh từ muôn thuở LG 5; DV 15

-Đã được Đức Kitô khai mở trên mặt đất LG 3, 5, 46; DV 17

-Triều đại này toả chiếu trước mặt mọi người qua lời nói, hành động và sự hiện diện của Đức Kitô LG 5, 35; AG 12

-Đức Kitô sai các Tông đồ đi rao giảng Nước Thiên Chúa LG 19

-Đức Kitô đã vào trong vinh quang nơi Vương quốc của Người LG 36

-Khi Đức Kitô lại đến trong vinh quang, Người sẽ trao vương quyền cho Thiên Chúa Cha PO 2

-Giáo Hội là Vương quốc của Chúa Kitô LG 3; AG 9

-Giáo Hội có sứ mạng loan báo và kiến tạo Nước Trời LG 5, 44; AG 1, 42

-Giáo Hội khát mong Nước Thiên Chúa được thành toàn LG 5; GS 45

-Những đặc điểm của Nước Thiên Chúa LG 36; PC 1

-Chính Thiên Chúa làm cho vương quyền Ngài hiển trị AG 42

-Nước Thiên Chúa được xây dựng do lắng nghe chân lý DH 11

-Vương quốc của Đức Kitô lớn mạnh trong thế giới LG 3, 5

-Vương quốc Đức Kitô đã hiện diện cách mầu nhiệm ở trần gian này GS 39

-Sự khiết tịnh trọn vẹn vì Nước Trời LG 42; PC 12; OT 10; PO 16

-Việc tuyên khấn tỏ lộ vinh quang của Nước Trời LG 44

-Việc tuyên khấn tỏ lộ tính siêu việt của Nước Thiên Chúa LG 44

-Người tu sĩ làm việc để củng cố Vương quốc Đức Kitô LG 44; PC 5; AG 40

-Cùng đích của Dân thiên sai là Nước Thiên Chúa LG 9

-Tất cả giáo dân đều phải cộng tác vào việc mở mang Vương quốc Đức Kitô LG 35, 36; AA 3, 4

-Các gia đình Kitô hữu lớn tiếng công bố sức mạnh hiện tại của Vương quốc Thiên Chúa LG 35

-Người giáo dân, do chính ơn gọi của mình, có bổn phận tìm kiếm Vương quốc Thiên Chúa LG 31, 35; AA 7

-Trường công giáo dạy cho học sinh biết mở mang Nước Chúa GE 8

-Các hội đoàn giáo dân đã đem lại nhiều kết quả phong phú cho Nước Chúa Kitô AA 20

-Tiến bộ trần thế có giá trị đối với sự phát triển của Nước Thiên Chúa GS 39

-Trong Vương quốc Thiên Chúa, mọi tạo vật được giải thoát khỏi phải lệ thuộc sự hư nát LG 36

Xem: Mặc khải, Quang lâm, Truyền bá

 

Tác giả: Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
Nguồn: giaolyductin.net
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: