CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - MỤC LỤC PHÂN TÍCH (M)

08 / 10/ 2015, 08:10:47

M

MA QUỶ (DAEMONIUM)

-   Chúa Giêsu Kitô được sai đến để giải thoát con người khỏi quyền lực ma quỷ AG 3; GS 22

-   Chúa Giêsu Kitô phá đổ sự thống trị của ma quỷ và đánh bại chúng AG 9

-   Thân mẫu Đấng Cứu Thế được tiên báo trong lời hứa chiến thắng ma quỷ LG 55

-   Giáo Hội đánh bại và lật đổ quyền lực của ma quỷ nhờ các hoạt động truyền giáo LG 17; AG 9

-   Ma quỷ cám dỗ con người làm điều dữ GS 13; LG 16

-   Các tín hữu phải cố gắng để đứng vững trước những tấn công của ma quỷ và cộng tác trong hoạt động truyền giáo chống lại quyền lực ma quỷ LG 35, 48

Xem: Satan

MẶC KHẢI (REVELATIO)

-   Bản chất và đối tượng của Mặc khải DV 2

-   Thiên Chúa chuẩn bị cho Tin Mừng DV 3

-   Mặc khải qua các biến cố và lời nói liên kết mật thiết với nhau DV 2

-   Thiên Chúa mặc khải cho dân Israel biết Ngài là Thiên Chúa duy nhất DV 14

-   Mặc khải về Nước Thiên Chúa đã có từ trong Cựu ước LG 6

-   Các Tông đồ thông truyền Mặc khải DV 7, 9

-   Trước khi Chúa Kitô xuất hiện trong vinh quang, không còn mặc khải công khai nào khác nữa DV 4, 8, 21

-   Các chân lý mặc khải DV 6

-   Chân lý được chứa đựng trong các Sách Thánh được linh hứng DV 11

-   Mặc khải đi liền với đức tin DV 5

-   Thánh Kinh và Thánh Truyền bảo đảm cho tính cách xác thực của những điều được mặc khải DV 9

-   Giáo Hội công bố cho giáo dân tin những điều đã được Thiên Chúa mặc khải DV 10

-   Khi xác lập một tín điều, Giáo Hội không nhận thêm một mặc khải công khai mới nào nữa LG 25

-   Nhờ mặc khải, Giáo Hội có thể giải đáp cho những vấn nạn của con người GS 12

-   Mặc khải chiếu soi lối đi cho nhân loại GS 33, 44

-   Những bí ẩn của con người được soi tỏ nhờ mặc khải GS 22

-   Mặc khải cho thấy ơn gọi cao cả của con người, cũng như nỗi khốn cùng của nhân loại GS 13

-   Mặc khải cho biết phẩm giá của con người DH 9

-   Giáo thuyết về tự do cắm rễ sâu trong mặc khải DH 9, 12

-   Mặc khải cổ vũ sự thông hiệp giữa con người và cuộc sống xã hội GS 23

-   Chúa Kitô hoàn tất mặc khải DV 4, 7

-   Mặc khải giải quyết vấn đề sự chết GS 18

-   Mặc khải làm thoả mãn tâm trí con người DV 26

-   Cơ cấu xã hội phải hợp với mặc khải AG 22

-   Các chủng sinh phải học biết tường tận về mặc khải OT 16

-   Các chủng sinh giải quyết các vấn đề nhân sinh dưới ánh sáng mặc khải OT 16

-   Các Giám mục rao giảng cho dân chúng kho tàng mặc khải LG 25

-   Các ngành thần học phải trình bày ngày càng rõ hơn về mặc khải GE 11

-   Có những chú giải khác nhau về mặc khải giữa Giáo Hội Công giáo và các Giáo Hội ly khai UR 19

MÃI DÂM (PROSTITUTIO)

-   Công Đồng phàn nàn về mãi dâm GS 27

Xem: Con người, Đời sống, Phẩm giá, Phụ nữ

MARIA

-   Đức Maria đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa trong tâm hồn và trong thân xác LG 53

-   Công Đồng không có ý đưa ra một học thuyết đầy đủ về Đức Maria LG 54

-   Đức Maria hoàn toàn hiến mình cho ngôi vị và công trình của Chúa Giêsu LG 56

-   Bởi phép Chúa Thánh Thần, Con Thiên Chúa đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria LG 52

-   Đức Maria vội vã đến thăm bà Elizabeth LG 57

-   Các Tông đồ kiên tâm hiệp ý cầu nguyện cùng với các phụ nữ và với Đức Maria LG 59

-   Đức Maria không chỉ là một dụng cụ hoàn toàn thụ động trong tay Thiên Chúa LG 56

-   Vai trò làm Mẹ nhân loại của Đức Maria LG 60

-   Đức Maria là Mẹ của chúng ta trên bình diện ân sủng LG 61

-   Thiên chức làm Mẹ của Đức Maria luôn được duy trì trong nhiệm cục ân sủng LG 62

-   Đức Maria liên kết mật thiết với Giáo Hội, cũng là Mẹ và Trinh Nữ LG 63

-   Đức Maria là mẫu gương nhân đức cho tất cả những người được tuyển chọn LG 65

-   Đức Maria nối kết và làm vang vọng nơi mình những giáo lý cao trọng về đức tin LG 65

-   Đức Maria đáng được Giáo Hội tôn kính và sùng mộ cách đặc biệt LG 66

-   Đức Maria là gương mẫu hoàn hảo của đời sống thiêng liêng và đời sống tông đồ AA 4

-   Đức Maria mau mắn vâng nghe Chúa Thánh Thần, là Mẹ của vị Thượng tế đời đời, là gương mẫu cho các linh mục PO 18

-   Đời sống của Đức Maria là gương mẫu cho tất cả mọi người PC 25

-   Các linh mục phải tôn kính Đức Trinh Nữ Maria OT 8

-   Khẩn nguyện nhờ lời chuyển cầu của Trinh Nữ Maria AG 42

-   Các tín đồ Hồi Giáo tôn kính Đức Trinh Mẫu Maria N₡ 3

-   Giáo Hội tôn kính Đức Maria trong Phụng vụ SC 103; LG 50, 52

-   Các Giáo Hội Đông phương có nhiều thánh thi tôn vinh Đức Maria UR 15

-   Có những khác biệt không nhỏ giữa Giáo Hội Công giáo và các Giáo Hội Đông phương về vai trò của Đức Maria trong công cuộc cứu độ UR 20

Xem: Chứng tá, Kitô giáo, Tin

MẦU NHIỆM (MYSTERIUM)

-   Chúa Kitô mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa Cha LG 3

-   Mầu nhiệm Vượt qua OT 8

-   Mầu nhiệm Giáo Hội LG 3, 5, 39, 63; OT 16

-   Các linh mục, phó tế và giáo dân phục vụ mầu nhiệm Thiên Chúa và Giáo Hội LG 41; OT 8

-   Mầu nhiệm về con người được ẩn chứa trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể GS 22

Xem: Chân lý, Cứu rỗi, Phụng tự, Tin, Tin Mừng, Vượt qua

MẸ (MATER)

-   Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ Đấng Cứu Thế, SC 103; LG 53, 55-57, 59, 63, 64, 66, 67, 69

-   Các tín hữu phải tôn sùng kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa LG 15, 52

-   Phận vụ của con người đối với Mẹ Thiên Chúa LG 54, 56, 57, 61, 63

-   Kitô hữu sống theo gương mẫu cuộc đời Đức Trinh Nữ LG 46

-   Các tín hữu Đông phương ca ngợi Mẹ Thiên Chúa bằng những thánh thi tuyệt vời UR 15

-   Sự phù trợ của Mẹ Thiên Chúa OE 30

-   Đức Maria là Mẹ của chúng ta và của tất cả chúng sinh LG 56, 67, 69

-   Đức Maria cộng tác vào việc tái sinh và dạy dỗ các tín hữu với tình mẫu tử LG 63

-   Chức năng làm mẹ của Đức Maria LG 60, 62

-   Đức Trinh Nữ là mẫu mực cho tình yêu hiền mẫu của Giáo Hội LG 65

-   Mẹ Giáo Hội SC 14, 60, 85, 102, 122; LG 6, 14, 15, 42; DV 11, 19; GE Lời mở đầu

-   Giáo Hội trở thành Mẹ nhờ Lời Thiên Chúa LG 64

-   Sự chăm sóc đầy tình mẫu tử của Giáo Hội IM 2

-   Phải duy trì sự hiện diện của người mẹ trong gia đình GS 52

-   Người cha và người mẹ có trách nhiệm giáo dục con cái GS 48

-   Thích nghi tiến trình lao động sản xuất với những đòi hỏi của nếp sống gia đình, nhất là trong trường hợp liên quan đến các bà mẹ GS 67

-   Gia đình được ví như người mẹ và người vú nuôi của công trình giáo dục GS 61

Xem: Cha mẹ, Giáo Hội, Maria, Phụ nữ, Vợ chồng

MÊ TÍN (SUPERSTITIO)

-   Khả năng phán đoán sâu sắc giúp thanh lọc đời sống tôn giáo khỏi những điều mê tín GS 7

MIỄN TRỪ (EXEMPTIO)

-   Định nghĩa và mục đích của sự miễn trừ CD 35; LG 45

-   Những đòi hỏi của sự miễn trừ trong việc chăm sóc các linh hồn CD 35

-   Các tu sĩ thuộc quy chế miễn trừ và các phương tiện truyền thông xã hội IM 20

-   Miễn trừ luật nội cấm đối với các đan sĩ đang hoạt động tông đồ PC 16

Xem: Đặc ân, Giám mục, Năng quyền, Tu sĩ

MÔI TRƯỜNG/KHUNG CẢNH (AMBITUS)

-   Đức Kitô đã hoà mình vào môi trường xã hội và văn hoá đương thời AG 10

-   Các tín hữu cộng tác với cộng đồng quốc tế ngay trong môi trường sinh hoạt của mình GS 89

-   Môi trường lịch sử mà con người dự phần GS 53

-   Môi trường xã hội đem đến cả điều tốt lẫn điều xấu GS 25

MÔN ĐỆ (DISCIPULUS)

-   Các môn đệ của Đức Kitô UR 1

-   Đức Kitô ban cho các môn đệ của Người một điều răn mới UR 2

Xem: Tông đồ

MÔSÊ

-   Thiên Chúa dạy bảo qua Môsê DV 3, 14

-   Thần trí của Môsê PO 7

-   Khởi điểm của đức tin được tìm thấy nơi Môsê N₡ 4

Xem: Lịch sử cứu độ, Thánh Kinh

MỤC ĐÍCH / CỨU CÁNH (FINIS)

-   Con người được dựng nên để đạt tới hạnh phúc sau những khổ cực trần thế GS 18

-   Con người được mời gọi hiệp thông với Thiên Chúa GS 19, 21

-   Con người có một cứu cánh vĩnh cửu GS 51

-   Cứu cánh của lịch sử nhân loại ở nơi Đức Kitô là Chúa và là Thầy GS 10

Xem: Hoàn hảo, Nước Thiên Chúa

MỤC VỤ – MỤC TỬ (PASTORALIS – PASTOR)

-   Đức Kitô, Mục tử và Thủ lãnh của tất cả các mục tử trong Giáo Hội LG 28; PO 6, 11, 13, 14

-   Do được bí tích hiến thánh, các Giám Mục trở nên những thành viên của Giám Mục Đoàn trong việc cai quản mục vụ CD 4

-   Các Giám mục và các linh mục làm chứng như những mục tử tốt lành LG 28; PO 6

-   Các mục tử khuyến khích việc hợp tác giữa các linh mục và tu sĩ CD 35-5

-   Những hoạt động của mục tử chăn dắt các linh hồn SC 14; GS 52, 62; IM 3, 13; CD 9, 16, 19, 21, 23-1, 42, 44; PO 6, 13, 14

-   Các mục tử thi hành thừa tác vụ của mình nhờ Hội đồng Giám mục CD 38-1

-   Bản Hướng Dẫn Tổng Quát về việc chăm sóc mục vụ CD 44

-   Những yêu cầu cần thiết về việc chăm sóc mục vụ CD 42

-   Hoạt động về mục vụ phụng vụ trong Giáo Hội SC 43

-   Các Thánh Bộ thuộc Giáo Triều Rôma phục vụ các mục tử CD 9

-   Những vấn đề mục vụ CD 28; PO 7

-   Giáo dân và các mục tử của phẩm trật thánh AA 24

-   Các cộng sự viên của thừa tác vụ mục vụ của Giám mục CD 27, 28, 29

-   Hội đồng mục vụ giáo phận CD 27

-   Chăm lo mục vụ tối cao liên quan đến những phương tiện truyền thông xã hội IM 19

-   Chỉ dẫn mục vụ của Cơ quan Toà Thánh về những phương tiện truyền thông xã hội IM 23

-   Sắc lệnh về nhiệm vụ mục vụ của các Giám mục CD

-   Hoạt động mục vụ ơn gọi OT 2

-   Quan tâm mục vụ huấn luyện chủng sinh OT 19

-   Đồng tâm nhất trí trong việc chăm sóc mục vụ CD 30

-   Hoạt động truyền giáo giữa muôn dân khác với hoạt động mục vụ dành cho các tín hữu AG 6

-   Kỹ thuật mục vụ AG 17

-   Tổ chức công việc mục vụ AG 19

-   Những khoá tu nghiệp định kỳ về mục vụ cho hàng giáo sĩ AG 20

-   Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin quan tâm đến những phương pháp của mục vụ truyền giáo AG 30

-   Giám mục giáo phận thành lập Hội đồng mục vụ AG 30

-   Chăm sóc các Trung tâm mục vụ AG 31

-   Những nhu cầu mục vụ ngày nay PO 10

-   Thành lập các Học viện mục vụ OT 22

-   Các tu sĩ trực thuộc thẩm quyền của các vị Mục tử giáo phận CD 34

-   Các tu sĩ cộng tác với các Giám mục trong những việc mục vụ khác nhau CD 35-1

Xem: Đối thoại, Hành động, Học viện, Hội đồng, Sứ mạng, Thừa tác viên, Trung tâm

 

 

Tác giả: Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
Nguồn: giaolyductin.net
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: