CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - MỤC LỤC PHÂN TÍCH (H)

12 / 11/ 2015, 01:11:42

H

 

HÀN LÂM VIỆN (ACADEMIA)

-  Thành lập học viện đào tạo các nghệ nhân SC 127

HÀNH ĐỘNG (ACTIO)

-  Công việc mục vụ CD 23

-  Những cử hành trong Giáo Hội là hành động phụng vụ SC 26

-  Rao giảng là một phần của hành động phụng vụ SC 35

-  Hoạt động Công giáo tiến hành phải được xúc tiến trong các xứ truyền giáo AG 15

-  Hoạt động Công giáo tiến hành được các Giám mục hỗ trợ CD 17

-  Ngoài hoạt động bác ái, giáo dân loan báo Đức Kitô bằng Lời Chúa AA 13

-  Hoạt động bác ái là công việc của mọi người AA 8

-  Hoạt động bác ái nối kết tất cả các Kitô hữu GS 88

-  Hoạt động xã hội AA 8

HẠNH PHÚC (FELICITAS)

-  Sự tiến bộ phục vụ cho hạnh phúc của con người GS 37

Xem: Vui

HIẾN CHẾ - HIẾN CHƯƠNG (CONSTITUTIO)

-  Hiến chế “Sacrosanctum Concilium” về Phụng vụ thánh SC

-  Hiến chế “Lumen Gentium” về Giáo Hội LG

-  Hiến chế “Dei Verbum” về Mặc khải DV

-  Hiến chế “Gaudium et Spes” về Giáo Hội trong thế giới ngày nay GS

-  Duyệt lại hiến chương của các Hội dòng PC 3

-  Tuân giữ hiến chương Dòng PC 4

HIỆN DIỆN (PRAESENTIA)

-  Sự hiện diện của Đức Kitô trong Giáo Hội SC 7

-  Thiên Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài cho mọi người LG 50; GS 21

HIỆP NHẤT (UNITAS – UNIO)

-  Thánh Thần là nguyên lý của sự hiệp nhất LG 7, 13; UR 2

-  Đức Kitô đã muốn chức Giám mục được duy nhất và không bị phân chia LG 18, 22

-  Đức Kitô muốn Thân Thể Người lớn lên trong sự hiệp nhất UR 2

-  Hiệp nhất trong Ba Ngôi là kiểu mẫu của sự hiệp nhất trong Giáo Hội UR 3; LG 4

-  Đức Kitô đã thiết lập một Giáo Hội và chỉ một Giáo Hội duy nhất UR 1, 24

-  Đức Giáo Hoàng là nguyên lý hữu hình sự hiệp nhất của Giáo Hội LG 18, 23

-  Giám mục đoàn được tạo thành với nhiều thành viên, được quy tụ dưới một vị thủ lãnh duy nhất, điều này diễn tả tính duy nhất của đoàn chiên Đức Kitô LG 22

-  Các Giám mục là nguyên lý hữu hình của sự hiệp nhất trong các Giáo Hội địa phương LG 23

-  Các Giám mục phải cổ vũ sự hiệp nhất về đức tin LG 23

-  Các Giám Mục phải hiệp nhất đời sống với Giáo Hội AG 19

-  Thánh Thể là sự hiệp nhất của Giáo Hội UR 2, 15; LG 3, 7, 11, 26

-  Phép Rửa tạo nên mối dây bí tích của sự hiệp nhất UR 22

-  Thánh Kinh và Truyền Thống đều tuyên xưng sự hiệp nhất của Giáo Hội UR 3

-  Lời Chúa là dụng cụ của sự hiệp nhất UR 21

-  Dân Thiên Chúa là dân duy nhất và hiệp nhất LG 13, 32

-  Dân tộc thiên sai, là hạt mầm của sự hiệp nhất, hình thành vì nhân loại LG 9

-  Sự hiệp nhất trọn vẹn sẽ được thực hiện trong Đức Kitô LG 1

-  Con người phải vất vả cam go mới đạt được sự thống nhất nội tâm GS 37

-  Mọi người đều được mời gọi vào sự hiệp nhất mang tính công giáo LG 13

-  Hiệp nhất trong những điều thiết yếu GS 92; UR 18

-  Điều mà Giáo Hội địa phương phải phục vụ cho sự hiệp nhất LG 13

-  Mặc dù bảo vệ sự hiệp nhất nhưng phải tôn trọng tự do UR 4

-  Tính khác biệt của các Giáo Hội địa phương biểu lộ và hướng đến sự hiệp nhất OE 2; LG 23

-  Tái lập sự hiệp nhất liên quan đến toàn thể Giáo Hội UR 5

-  Những ước vọng hiệp nhất khởi phát và thành tựu nhờ sự đổi mới tâm hồn UR 7

-  Những phương thế cổ vũ sự hiệp nhất UR 4

-  Việc tái lập sự hiệp nhất giữa toàn thể các Kitô hữu là một trong những mục tiêu chính của Thánh Công Đồng UR 1

-  Cầu nguyện chung cho sự hiệp nhất UR 8

-  Tránh mọi sự nhẹ dạ và nhiệt thành thiếu khôn ngoan có thể phương hại đến sự tiến triển của việc hiệp nhất UR 24

Xem: Cộng đoàn, Đại kết, Đối thoại, Giáo Hội, Huynh đệ, Tình yêu

HIỆP THÔNG (COMMUNIO)

Hiệp lễ (Sacra communio)

-  Cần phải khuyến khích để các tín hữu tham dự Thánh lễ cách trọn vẹn hơn SC 55

-  Có thể cho phép hiệp lễ dưới hai hình SC 55

-  Biểu lộ sự hiệp nhất của Dân Thiên Chúa LG 11

-  Lương thực nuôi dưỡng Giáo Hội DV 21

-  Hiệp nhất với Giáo Hội trên trời LG 50

-  Bí tích Thánh Tẩy hướng đến việc tháp nhập trọn vẹn vào sự hiệp thông Thánh Thể UR 22

Hiệp thông với Thiên Chúa (Divina communio)

-  Con người được mời gọi hiệp thông với Thiên Chúa GS 19

-  Các giáo sĩ phải tập sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa OT 8

-  Hiệp thông với Thiên Chúa làm phát sinh tình huynh đệ bền chặt hơn UR 7

-  Hiệp thông với Chúa Kitô mang lại ý nghĩa cho cuộc sống UR 22

Hiệp thông giữa con người (Communio personarum)

-  Đức tin giúp con người có thể hiệp thông với những người đã qua đời GS 18

-  Tất cả chúng ta hiệp thông với nhau trong đức ái LG 5, 49

-  Chúa Kitô liên kết sự hiệp thông giữa những người đang sống với người đã qua đời và các thánh LG 50

-  Hiệp thông trong xã hội GS 23

Hiệp thông trong Giáo Hội (Communio in Ecclesia)

-  Bí tích Thánh Tẩy tháp nhập vào tình hiệp thông Giáo Hội UR 22

-  Tình hiệp thông của đoàn Dân Thiên Chúa, trong mối hiệp thông sự sống, bác ái và chân lý LG 9

-  Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần LG 13, 47

-  Chuyển thông hoa quả của ơn cứu rỗi LG 8

-  Các Giám mục chuyển thông sức mạnh của Thiên Chúa UR 22

-  Trao ban sự trợ giúp của Giáo Hội LG 23

-  Hiệp thông giữa Giám mục với Giáo Hoàng LG 22, 25

-  Đức Giáo Hoàng phân xử về mối hiệp thông tông truyền LG 24

-  Các linh mục trong mối hiệp thông phẩm trật với Giám mục PO 7

-  Tình hiệp thông huynh đệ giữa các linh mục PO 8

-  Hiệp thông giữa các linh mục và các tu sĩ LG 43

-  Sự hiệp thông trong Giáo Hội đối với những Giáo Hội địa phương LG 15

-  Quyền tối thượng của Toà Phêrô trên sự hiệp thông trong đức ái LG 15

-  Mối hiệp thông Kitô giáo UR 1, 3

-  Giáo Hội Đông phương liên kết trong mối hiệp thông đức tin và đời sống bí tích UR 14

-  Đối thoại mở đường cho sự hiệp thông giữa các tôn giáo UR 4

-  Mối hiệp thông với Anh giáo UR 13

Xem: Đại kết, Giáo Hội, Thánh lễ, Thánh Thể, Tình yêu

HIỆP ƯỚC (TRACTATIO)

-  Mục đích của những hiệp ước quốc tế GS 79, 82

-  Phải tôn trọng và thi hành các hiệp ước GS 79

Xem: Hội nghị, Thỏa ước

HÌNH ẢNH (FIGURA)

-  Cựu ước sử dụng hình ảnh để mặc khải về Nước trời LG 6

-  Giao ước cũ, hình ảnh của Giao ước mới LG 9

-  Đức Maria, hình ảnh của Giáo Hội LG 63

-  Giáo Hội cố gắng nên giống Đức Maria, hình ảnh của mình LG 65

-  Bộ mặt chóng qua của thế giới LG 48

HOÀ BÌNH (PAX)

-  Hạnh phúc sẽ thỏa mãn mọi ước vọng hoà bình đang trào dâng trong lòng con người GS 39

-  Công Đồng muốn sáng tỏ ý nghĩa đích thực và vô cùng cao đẹp của hoà bình GS 77

-  Hoà bình không chỉ là vắng bóng chiến tranh nhưng là công trình của công lý 78, 82

-  Hoà bình không phải là điều đạt được một lần là sẽ được luôn mãi GS 78

-  Hoà bình đòi hỏi phải luôn luôn kiềm chế tham vọng GS 78

-  Hoà bình là kết quả của tình yêu GS 78

-  Hoà bình phải phát sinh từ sự tin tưởng lẫn nhau GS 82; LG 13

-  Về vấn đề hoà bình và giải trừ vũ khí GS 82

-  Thật là vô ích nếu muốn xây dựng hoà bình mà lại nuôi dưỡng những tâm tình chiến tranh GS 82

-  Cần thiết loại bỏ chiến tranh và cổ vũ hoà bình GS 79, 82

-  Những nguyên nhân xung đột về dự kiến quốc tế GS 8, 29, 62, 83

-  Hợp tác quốc tế vì một trật tự kinh tế toàn cầu GS 85, 86

-  Sự tham gia của các Kitô hữu như sự đóng góp cho hoà bình GS 72, 89; AG 12

-  Tự do tôn giáo và hoà bình xã hội N₡ 5; DH 6, 7

-  Tinh thần huynh đệ giữa các Kitô hữu và những người ngoài Kitô giáo GS 84

-  Việc cộng tác với anh em Hồi giáo vì hoà bình N₡ 3

-  Hợp tác với anh em ly khai để xây dựng hoà bình UR 12, 23

-  Giáo dục hoà bình cho mọi người GE 1; GS 83

-  Hoà bình và những mục đích của hôn nhân GS 48

-  Việc giáo huấn của các Giám mục vì hoà bình CD 12

-  Con cái Thiên Chúa là những người khởi xướng hoà bình GS 38, 78

-  Tin Mừng là men của hoà bình AG 8

-  Giáo Hội với sứ mạng cổ vũ và củng cố hoà bình GS 76, 82, 89

-  Hoà bình xuất phát từ lòng trung thành của con người với Thiên Chúa DH 6; AG 3

-  Đức Kitô, nguyên lý và hoàng tử hoà bình LG 9, 36; AG 15; GS 78

Xem: Chiến tranh, Công bình, Quân sự, Thế giới, Tình yêu, Xã hội

HÒA ĐỒNG CHỦ NGHĨA (SYNCRETISMUS)

-  Loại trừ mọi hình thức chủ nghĩa hoà đồng trong hoạt động đại kết AG 22, 15

HÒA ĐỒNG TÔN GIÁO (IRENISMUS)

-  Chủ trương hoà đồng sai lạc làm tổn thương giáo lý công giáo thuần túy UR 11

Xem: Chân lý, Đại kết

HÒA GIẢI (RECONCILIATIO)

-  Hoà giải toàn thể Kitô hữu trong sự hiệp nhất Giáo Hội UR 24

-  Tôn trọng truyền thống Đông phương để thực hiện sự hoà giải UR 15

-  Hoà giải trong Chúa Kitô SC 5

-  Các hối nhân được hoà giải với Chúa Kitô và Giáo Hội LG 11

-  Dân Do Thái và chư dân được hoà giải với nhau trong Giáo Hội LG 6

-  Sự hoà giải của những cá nhân ao ước sự hiệp nhất UR 4

Xem: Bí tích Giải Tội, Đồng thuận, Hoà bình, Thống hối

HỎA NGỤC (INFERNUS)

-  Lửa hỏa ngục đời đời LG 48

Xem: Phán xét, Tin, Tội lỗi

HOÁN CẢI – THỐNG HỐI (CONVERSIO)

-  Con người được mời gọi đón nhận đức tin và hoán cải SC 9

-  Quay về với Thiên Chúa AG 7

-  Thống hối là bước đầu để đi vào tình bạn với Đức Kitô AG 13

-  Các Dòng chiêm niệm góp phần giúp hoán cải các tâm hồn AG 40

-  Việc xưng tội giúp hoán cải PO 18

-  Không thể có đại kết nếu không hoán cải UR 7

-  Hoán cải là linh hồn của phong trào đại kết UR 8

-  Xác định động lực hoán cải AG 13

-  Các linh mục mời gọi hoán cải PO 5

HOÀN HẢO / TRỌN LÀNH (PERFECTIO)

-  Tất cả mọi Kitô hữu được mời gọi tiến đến sự trọn lành như Cha trên trời LG 11, 40; PO 12

-  Tất cả mọi Kitô hữu được mời gọi sống đức ái hoàn hảo LG 39

-  Thầy Giêsu, mẫu gương trọn lành của Thiên Chúa LG 40

-  Giáo Hội đã đạt tới sự toàn thiện trong Đức Trinh Nữ diễm phúc LG 65

-  Những phương thế để đạt đến sự trọn lành LG 40

-  Chu toàn bổn phận LG 41

-  Đức ái là dây ràng buộc điều hoàn thiện LG 42

-  Giáo huấn về sự trọn lành LG 43

-  Những cản trở trên con đường trọn lành LG 44

-  Những lời khuyên Tin Mừng và sự trọn lành LG 45

-  Đòi buộc hướng đến sự hoàn thiện PO 12

Xem: Kitô hữu, Nhân loại, Tin Mừng, Tình yêu

HỌC ĐƯỜNG (SCHOLA)

-  Tầm quan trọng của học đường GE 5, 8

-  Học đường giúp phát triển cá nhân và xã hội GE 1, 3, 5, 7

-  Giáo dục luân lý và tôn giáo trong các trường học GE 7

-  Cha mẹ phải được quyền tự do thực sự trong việc chọn trường cho con cái GE 6; DH 5

-  Những tài trợ của chính phủ cho phép bậc cha mẹ được thực sự tự do lựa chọn trường học GE 6

-  Đặc tính và mục đích của các trường công giáo – Giáo Hội có quyền mở trường GE 8

-  Những hình thức khác nhau của trường công giáo GE 9

-  Trường công giáo phải giúp cho thanh thiếu niên cảm nhận về Giáo Hội và hoạt động tông đồ AA 30

-  Phận vụ mục tử đòi hỏi các Cha xứ phải đi thăm viếng các trường học CD 30

-  Công Đồng khen ngợi những người dấn thân vào các hoạt động học đường LG 46

-  Gia đình là trường học nhân bản trọn hảo nhất GS 52

-  Các tín hữu phải hỗ trợ cho các trường công giáo GE 9

-  Các tín hữu phải quan tâm đến nền giáo dục học đường AG 12

-  Góp phần trong việc điều hành học đường AA 11; AG 15

-  Giáo Hội quan tâm đến các trường cao học GE 10

-  Các phân khoa về các môn học thánh có nhiệm vụ chuẩn bị cho các sinh viên trở thành giáo sư GE 11

-  Lập trường về nghệ thuật thánh để đào tạo các nghệ nhân SC 127

-  Sự hợp tác cần thiết giữa các trường công giáo GE 12

Xem: Chủng viện, Giáo dục, Học viện, Tông đồ, Tự do

HỌC SINH (ALUMNUS)

-  Ảnh hưởng của nhà trường trên học sinh GE 8

-  Các hiệp hội cựu học sinh GE 8

HỌC VẤN (STUDIUM)

-  Các môn triết học và thần học trong chủng viện OT 15, 16; AG 16, 22, 39

-  Học thần học nhắm đến việc hiệp nhất trong Giáo Hội UR 5

-  Chương trình học ở tiểu chủng viện phải được tổ chức tương đương với chương trình ở các trường khác OT 3

-  Chương trình học trong Giáo Hội phải tương đương với bậc cao học OT 13

-  Trong khi theo học tại chủng viện, các chủng sinh phải được hướng dẫn thực tập mục vụ OT 4, 21

-  Học về phương pháp mục vụ PO 19

-  Học Thánh Kinh LG 67; DV 23, 25; UR 21; CD 16; OT 13, 16; AA 32; N₡ 4; AG 17

-  Tu chỉnh các môn học của Giáo Hội OT 14

-  Sử dụng phương pháp sư phạm để khích lệ chủng sinh ưa thích học hành OT 17

Xem: Chủng viện, Đào tạo, Khoa học, Mục vụ, Sứ mạng, Thần học

HỌC VIỆN (COLLEGIUM)

-  Các học viện công giáo giúp phát huy cảm thức công giáo nơi giới trẻ AA 30

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC (CONFERENTIA EPISCOPORUM)

-  Một tổ chức rất hữu ích CD 37

-  Biểu lộ rõ ràng tính cách cộng thể LG 23

-  Bản chất, thành viên, quy chế CD 38

-  Hội đồng Giám mục liên quốc gia CD 38

-  Cứu xét việc thay đổi địa giới các giáo phận CD 34

-  Điều hành việc đào tạo linh mục OT 1

-  Hợp tác với Hội Đồng Tu sĩ PC 23

-  Tổ chức những khoá tu nghiệp cho các giáo sĩ AG 20

-  Phối hợp hoạt động để thực hiện việc đối thoại mang tính truyền giáo AG 20

-  Cứu xét những vấn đề liên quan đến việc hợp tác cấp vùng-miền AG 31

-  Liên kết với các Dòng tu AG 32

-  Quan tâm đến các linh mục PO 21

Xem: Bề trên, Tu sĩ

HỘI ĐỒNG TU SĨ (CONFERENTIA RELIGIOSORUM)

-  Rất được khuyến khích thành lập, ngay cả giữa các Tu hội đời LG 33

-  Liên kết với các Hội đồng Giám mục để phối hợp công tác AG 33

HỒI GIÁO (ISLAM - MUSULMANUS / MUSLIMUS)

-  Ý định cứu độ cũng bao gồm những người Hồi giáo LG 16

-  Giáo Hội vẫn tôn trọng các tín đồ Hồi giáo N₡ 5

-  Trong lịch sử đã xảy ra bất hoà giữa các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo N₡ 3

Xem: Đại kết, Đối thoại

HỘI THẢO (CONFERENTIA)

-  Phương thế để quảng bá đạo lý Kitô giáo CD 13

-  Phương thế giúp giáo dân mở rộng kiến thức tôn giáo AA 32

HỘI NGHỊ (CONVENTUS)

-  Cần tổ chức những hội nghị CD 13; AA 32

-  Hội nghị các Linh mục LG 28; CD 16; OT 22; PO 19

-  Hội nghị các Bề trên Chủng viện OT 5

-  Hội nghị Giáo lý viên AG 17

-  Hội nghị Sinh viên GE 12

-  Hội nghị trao đổi giữa các Kitô hữu và các Tôn giáo khác UR 4, 8, 9

Xem: Hội thảo

HỘI NHẬP (INSERTIO)

-  Giúp đỡ các công nhân hội nhập vào đời sống xã hội GS 66, 68

HỐI TIẾC (PAENITENTIA)

-  Thiên Chúa không hối tiếc vì đã ban ơn NAE 4

HỢP TÁC (COLLABORATIO)

-  Con người cần hợp tác với nhau GS 91; AG 12; DH 8; AA 29

-  Hợp tác giữa các dân tộc AG 12, 41; AA 8; AG 85, 88; UR 12; GS 57, 71, 75

-  Hợp tác với người ngoài Kitô giáo NAE 2

-  Hợp tác giữa Giáo Hội với cộng đồng chính trị GS 76

-  Hợp tác giữa các Hội đồng Giám mục và giữa các Giám mục với nhau AG 31; OE 4; CD 6, 37, 39, 42

-  Sự đồng tâm hợp tác của các Giám mục trong các Hội đồng Giám mục CD 37

-  Văn phòng điều động sự hợp tác của nhiều Giáo phận CD 42

-  Hợp tác giữa các linh mục với Giám mục và giữa các linh mục với nhau LG 28, 41; PO 7, 8, 22; OT 2, 9, 21

-  Các linh mục là cộng sự viên của hàng Giám mục CD 15

-  Các linh mục chánh xứ và các cộng sự viên phải giảng dạy và điều hành giáo xứ CD 30

-  Hợp tác với giáo dân PO 9

-  Hợp tác giữa các tu sĩ N₡ 13, 14, 23; PO 8

-  Hành động trung gian của Đấng Cứu Thế khơi dậy nơi các thụ tạo sự cộng tác đa dạng được chia sẻ từ một nguồn mạch duy nhất LG 62

-  Sự hợp tác đầy tình yêu thương của Đức Maria trong việc sinh hạ các tín hữu cũng như trong công trình cứu chuộc LG 56, 61, 64

-  Các tín hữu hợp tác với thánh ý Thiên Chúa LG 41

-  Hợp tác là con đường dẫn đến hiệp nhất UR 12

-  Hợp tác năng động và khôn ngoan để làm chứng cho Đức Kitô AA 27

-  Hợp tác trong lãnh vực kỹ thuật, tôn giáo, văn hoá với các anh em ly khai AG 15

-  Hợp tác với hàng Giáo phẩm AG 21

-  Các Giám mục khơi dậy sự hợp tác của các tín hữu trong hoạt động truyền giáo LG 23, 41

-  Hợp tác với Giáo Hội trong công cuộc truyền giáo AG 36, 38, 39

-  Sự hợp tác của giáo dân AA 8, 10, 17,22; LG 30, 36

-  Các đôi vợ chồng hợp tác trong việc làm cho Giáo Hội thêm phong phú LG 41

-  Sự hợp tác của các giáo sĩ OT 20

-  Hợp tác giữa thần học và khoa học DV 23; GS 62

-  Hợp tác giữa giáo viên và phụ huynh GE 8, 12

Xem: Cộng tác, Tình yêu, Truyền giáo

HUẤN GIÁO – HUẤN QUYỀN (MAGISTERIUM)

-  Huấn Giáo bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng LG 18

-  Huấn Quyền của các Giám mục LG 22; IM 13

-  Huấn Quyền của Giáo Hội LG 67; AG 22

-  Sự hướng dẫn của Huấn Quyền LG 12

-  Nhiệm vụ chính thức giải thích Lời Chúa được ủy thác cho Huấn Quyền của Giáo Hội DV 10; UR 21

-  Huấn Quyền không ở trên Lời Chúa nhưng gắn liền với Lời Chúa DV 10

-  Những phương pháp hạn chế sinh sản đã bị Huấn Quyền bác bỏ GS 51

-  Những văn kiện gần đây của Huấn Quyền Giáo Hội GS 23; PO 19

-  Các đôi vợ chồng phải vâng phục Huấn Quyền Giáo Hội GS 50

-  Tìm kiếm chân lý với sự giúp đỡ của Huấn Quyền DH 3

-  Giảng dạy dưới sự hướng dẫn của Huấn Quyền Giáo Hội OT 16

Xem: Bất khả ngộ, Giáo Hoàng, Giáo Hội, Giám mục, Giáo thuyết, Tin

HƯỚNG DẪN (DIRECTIO - DIRECTORIUM)

-  Công Đồng muốn soạn thảo sách hướng dẫn về việc chăm sóc các linh hồn CD 44

-  Điều chỉnh sách hướng dẫn dựa trên các văn kiện Công Đồng PC 3

-  Quý trọng và thực hành việc linh hướng PC 14; OT 8; PO 11, 18

-  Điều hành công việc GS 68

Xem: Giảng huấn, Mục vụ, Phẩm trật, Phụng vụ, Sách, Tu sĩ

HUYỀN BÍ (MAGIA)

-  Quan điểm huyền bí về thế giới GS 7

Xem: Mê tín

HUYNH ĐỆ (FRATERNITAS)

-  Tình huynh đệ giữa con người GS 84, 91, 92

-  Nhiệm vụ của giáo dân là phải biến đổi tình liên đới thành tình yêu thương huynh đệ AA 14

-  Tình huynh đệ bị đe dọa bởi quyền lực con người GS 37

-  Tình huynh đệ rất cần thiết cho hoà bình GS 78

-  Giáo Hội cộng tác để thiết lập tình huynh đệ đại đồng GS 3

-  Con đường có thể dẫn thế giới tới tình huynh đệ hoặc hận thù GS 9

-  Giá trị của những gì con người thực hiện để đạt được tình huynh đệ GS 35, 39

-  Nỗ lực thiết lập tình huynh đệ đại đồng không phải là luống công GS 38

-  Mối dây liên kết huynh đệ giữa các Kitô hữu UR 5; LG 13

-  Chúa Kitô thiết lập tình hiệp thông huynh đệ mới GS 32

-  Các linh mục hiệp nhất trong tình huynh đệ linh mục PO 8

Xem: Đối thoại, Hiệp nhất, Hiệp thông, Linh mục, Thế giới, Tình yêu, Tu sĩ

HY TẾ (SACRIFICIUM)

-  Các tín hữu thông phần vào hy tế Thánh lễ LG 26

-  Trong Thánh lễ, linh mục hiện tại hoá và hiện thực hoá hy tế của Giao ước mới LG 28

-  Chúa Kitô hiện diện trong hy tế Thánh lễ SC 7

-  Trong hy tế Thánh lễ, chúng ta dâng lên “lễ vật vĩnh cửu” SC 12

-  Thông dự vào hy tế Thánh lễ SC 55, 56

-  Hy tế thiêng liêng của các tín hữu PO 2

-  Hy tế của Chúa Kitô PO 2

-  Hy tế Thánh Thể LG 10, 11

-  Trong hy tế Thánh Thể, chúng ta kết hợp với phụng tự của Giáo Hội thiên quốc LG 50

-  Chúa Giêsu lập hy tế Thánh Thể để muôn đời tiếp diễn hy tế Thánh giá SC 47

-  Các thừa tác viên hiến dâng hy tế PO 13

HY VỌNG –TRÔNG CẬY (SPES)

-  Giáo Hội luôn vững niềm hy vọng LG 64

-  Giáo Hội tiến bước trong hy vọng LG 65

-  Giáo Hội đặt hy vọng vào lời Đức Kitô nguyện cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất UR 24

-  Giáo Hội thông truyền niềm hy vọng cho các linh mục OT 22

-  Các linh mục bày tỏ trước mặt các tín hữu niềm hy vọng không hề lung lay PO 13

-  Chỉ có một niềm hy vọng cho toàn thể đoàn dân ưu tuyển LG 32

-  Gia đình Kitô hữu loan truyền niềm hy vọng cho một cuộc sống hạnh phúc LG 35

-  Giới trẻ là hy vọng của Giáo Hội GE 2

-  Giáo dân phải tỏ bày Chúa Kitô cho mọi người bằng đời sống trọn niềm trông cậy LG 31; AA 16

-  Giáo dân phải làm chứng cho niềm hy vọng của mình GE 2

-  Giáo dân vững lòng trông cậy để tận dụng thời buổi hiện tại LG 35

-  Niềm hy vọng cánh chung không làm giảm nhẹ tầm quan trọng của những phận vụ trần thế GS 21

-  Các tín hữu sống trong niềm trông đợi sự tỏ hiện của các con cái Thiên Chúa AA 4

-  Chúng ta luôn nỗ lực hoàn tất công việc Chúa Cha trao phó ở đời này, với niềm hy vọng hạnh phúc mai sau LG 48

-  Đức tin thắp sáng niềm trông cậy LG 41

Xem: Cánh chung, Tin, Tuyệt vọng

 

Tác giả: Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
Nguồn: giaolyductin.net
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: