CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 2 - MỤC LỤC PHÂN TÍCH X&Y

01 / 12/ 2015, 03:12:46

X

XA HOA (LUXUS)

-   Sống trong xa hoa GS 63

-   Nơi cư ngụ của tu sĩ nên tránh mọi hình thức xa hoa PC 13

Xem: Giàu sang, Nhà

XÃ HỘI (SOCIETAS)

-   Thiên Chúa dựng nên con người để tạo sự hiệp nhất xã hội GS 32

-   Con người tự do được Thiên Chúa đặt để trong xã hội GS 21

-   Con người tham gia vào đời sống cộng đồng theo như ý định của Thiên Chúa GS 57

-   Con người tìm hiểu sâu rộng hơn những luật lệ của đời sống xã hội GS 4

-   Sự tương thuộc giữa cá nhân và xã hội GS 25

-   Tương trợ lẫn nhau là nền tảng của đời sống xã hội GS 52

-   Trách nhiệm và việc tham gia vào hoạt động xã hội GS 31

-   Trật tự xã hội phải phục vụ cho thiện ích của con người GS 26

-   Những người có khả năng có thể đảm nhận những trách vụ trong xã hội tuỳ theo năng lực của mình GS 60

-   Các công dân có quyền và nghĩa vụ đóng góp vào việc phát triển xã hội GS 65

-   Gia đình là một xã hội có quyền lợi riêng DH 5

-   Những người có ảnh hưởng trong xã hội phải góp phần trong việc thăng tiến gia đình GS 52

-   Các công nhân và nông dân cũng muốn dự phần vào việc tổ chức đời sống xã hội GS 9

-   Sự bình đẳng theo pháp lý của các công dân gắn liền với công ích xã hội DH 6

-   Sự chênh lệch xã hội giữa ngành nông nghiệp, kỹ nghệ cũng như các ngành dịch vụ GS 63

-   Làm nảy sinh cách biệt giữa nhiều tầng lớp xã hội GS 8

-   Nhiều chế độ lương bổng không cho phép người dân tham gia tích cực vào đời sống xã hội GS 71

-   Các chuyển biến phức tạp buộc chính quyền phải can thiệp thường xuyên hơn vào các vấn đề xã hội GS 75

-   Những biến đổi hiện nay là hệ quả của những tiến hoá trong lãnh vực xã hội GS 73

-   Sự gia tăng các mẫu thức xã hội công nghệ GS 6, 64

-   Tài sản tư hữu vẫn có chức năng xã hội GS 71

-   Phải vượt khỏi chủ trương luân lý cá nhân chủ nghĩa GS 30

-   Trong đời sống kinh tế xã hội, lợi ích của toàn thể xã hội phải được tôn trọng GS 63

-   Một số quốc gia có thể cải thiện điều kiện sinh sống của họ để thiết lập một trật tự xã hội tốt đẹp hơn GS 87

-   Sự tiến bộ về khoa học ảnh hưởng đến đời sống xã hội GS 5

-   Các tín hữu phải phân biệt quyền lợi và nghĩa vụ của họ với tư cách là một phần tử của Giáo Hội và là một phần tử trong xã hội LG 36

-   Sự thánh thiện của các tín hữu giúp phát huy một lối sống nhân bản hơn trong xã hội LG 40

-   Quyền tự do của Giáo Hội là nguyên tắc căn bản cho mọi liên lạc giữa Giáo Hội và các tổ chức pháp lý trong xã hội DH 13

-   Công Đồng muốn khai triển học thuyết về cơ cấu pháp lý của xã hội DH 1

-   Giáo Hội giữ kho tàng chứa đựng sự phát triển của đời sống xã hội GS 44

-   Những văn kiện mới đây của Giáo Hội đã trình bày giáo thuyết Kitô giáo về xã hội con người GS 23

-   Giáo Hội có quyền truyền bá học thuyết xã hội của mình GS 76

-   Giáo Hội luôn hướng dẫn về những nguyên tắc chính đáng trong đời sống xã hội GS 63

-   Phải khai triển và tiếp tục nghiên cứu học thuyết xã hội của Giáo Hội GS 91

-   Phải tôn trọng tự do của con người trong xã hội DH 7

-   Thiên Chúa dựng nên con người để tạo nên sự hiệp nhất xã hội GS 32

-   Con người tự do được Thiên Chúa đặt để trong xã hội GS 21

-   Con người tham gia vào đời sống cộng đồng theo như ý định của Thiên Chúa GS 57

-   Con người tìm hiểu sâu rộng hơn những luật lệ của đời sống xã hội GS 4

-   Sự tương thuộc giữa cá nhân và xã hội GS 25

-   Tương trợ lẫn nhau là nền tảng của đời sống xã hội GS 52

-   Trách nhiệm và việc tham gia vào hoạt động xã hội GS 31

-   Trật tự xã hội phải phục vụ cho thiện ích của con người GS 26

-   Những người có khả năng có thể đảm nhận những trách vụ trong xã hội tuỳ theo năng khiếu của mình GS 60

-   Các công dân có quyền và nghĩa vụ đóng góp vào việc phát triển xã hội GS 65

-   Gia đình là một xã hội có quyền lợi riêng DH 5

-   Những người có ảnh hưởng trong xã hội phải góp phần trong việc thăng tiến gia đình GS 52

-   Các công nhân và nông dân cũng muốn dự phần vào việc tổ chức đời sống xã hội GS 9

-   Sự bình đẳng theo pháp lý của các công dân gắn liền với công ích xã hội DH 6

-   Sự chênh lệch xã hội giữa ngành nông nghiệp, kỹ nghệ cũng như các ngành dịch vụ GS 63

-   Làm nảy sinh cách biệt giữa nhiều tầng lớp xã hội GS 8

Xem: Đối thoại, Đức ái, Giáo dục, Phát triển, Trách nhiệm

XÃ HỘI HOÁ (SOCIALIZATIO)

-   Việc xã hội hoá hiện đang gia tăng GS 25, 54

-   Việc xã hội hoá làm nảy sinh nhiều đòi hỏi mới GS 6

-   Những nguy cơ và thuận lợi phát sinh từ việc xã hội hoá GS 25, 63, 65, 66, 71, 75

-   Giáo Hội công nhận tiến trình xã hội hoá lành mạnh GS 42

-   Mối tương quan giữa việc xã hội hoá và tính cách tự trị và phát triển của khái niệm nhân vị khác biệt nhau tuỳ theo mỗi địa phương GS 75

Xem: Công nghệ, Cộng đồng, Quốc gia, Xã hội

XÃ HỘI HỌC (SOCIOLOGIA)

-   Sự phát triển của ngành xã hội học mở ra nhiều lối đi mới GS 54

-   Những chuyên gia về xã hội học có thể giúp ích rất nhiều cho gia đình GS 52

-   Các Giám mục cần biết rõ những nhu cầu của giáo dân nhờ vào các kết quả điều tra xã hội học CD 16, 17

-   Trong mục vụ, nên sử dụng những khám phá mới của xã hội học GS 62

-   Các chủng sinh phải học biết môn xã hội học OT 20

-   Trong công tác về ơn gọi, nên nhờ đến những hướng dẫn của ngành xã hội học OT 2

-   Người công giáo phải thăng tiến các định chế xã hội AA 14

-   Xuất hiện những hình thức nô lệ mới trong lãnh vực xã hội GS 4, 67, 71

-   Nghiên cứu về xã hội học để điều hành giáo phận CD 16, 17

Xem: Học vấn, Khoa học, Mục vụ

XÂY DỰNG / KIẾN TẠO (AEDIFICATIO)

-   Các Kitô hữu phải cộng tác trong việc xây dựng Giáo Hội AG 28

-   Các linh mục không ngừng xây dựng Giáo Hội PO 6

-   Các linh mục làm tăng trưởng và xây dựng Thân Thể Chúa Kitô PO 12

-   Để xây dựng Giáo Hội, phải hoạt động trong vâng phục, dấn thân phục vụ anh em và sống theo gương Chúa Giêsu khiêm nhường và khó nghèo PO 15

-   Các dự tòng cộng tác trong việc xây dựng Giáo Hội AG 14

Xem: Giáo Hội, Linh mục

XE CỘ (VEHICULUM)

-   Có những người coi nhẹ những quy định về an toàn giao thông GS 30

XÉT DUYỆT (REVISIO)

-   Xét lại cơ cấu kinh tế và xã hội GS 86

-   Duyệt lại quy chế đào tạo linh mục OT 1

-   Duyệt lại môn thần học OT 17

-   Xét lại phương pháp sư phạm OT 17

-   Duyệt lại bộ Giáo luật AA 1

Xem: Cải tổ, Canh tân, Thích nghi

XÍ NGHIỆP (INCEPTUM)

-   Thành lập và phát triển các xí nghiệp GS 64

-   Những yêu cầu nhân bản trong các xí nghiệp GS 67

-   Mọi thành phần được cổ vũ tham gia quản trị xí nghiệp GS 68

Xem: Con người, Hành động, Lao động

XUẤT BẢN (EDITIO)

-   Xuất bản các sách phụng vụ SC 39

-   Xuất bản các sách thánh ca SC 117

-   Xuất bản sách Kinh Thánh với phần chú thích dành cho những người ngoài Kitô giáo DV 25

XUẤT HÀNH (EXODUS)

-   Cuộc xuất hành của dân Do Thái là hình ảnh về ơn cứu độ của Giáo Hội N₡ 4

Xem: Giáo Hội, Thánh Kinh

XUẤT TỊCH (EXCARDINATIO)

-   Xét lại những quy định về sự nhập tịch và xuất tịch PO 10

Xem: Giáo phận, Giáo sĩ, Nhập tịch

 

Y

 

Ý THỨC HỆ (IDEOLOGIA)

-   Mỗi ý thức hệ sử dụng ngôn từ mang ý nghĩa khác nhau GS 4

-   Tình trạng mất quân bình nảy sinh do sự áp đặt ý thức hệ GS 8

-   Cần khước từ việc áp đặt ý thức hệ để xây dựng một trật tự kinh tế đích thực cho toàn thế giới GS 85

-   Những ý thức hệ cố chấp gây chia rẽ nhân loại GS 82

-   Các linh mục không phục vụ cho một ý thức hệ nào PO 6

Xem: Giáo thuyết, Khoa học, Triết học, Xã hội

 

HẾT

 

Tác giả: Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
Nguồn: giaolyductin.org
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: