CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 2 - MỤC LỤC PHÂN TÍCH U&V

24 / 11/ 2015, 05:11:26

U

ỦY BAN (COMMISSIO)

-   Ủy ban Phụng vụ SC 44-46, 126

-   Ủy ban Thánh nhạc SC 46, 126

-   Ủy ban Nghệ thuật thánh SC 46, 126

-   Ủy ban đặc trách Giám mục CD 24, 38; IM 21

-   Ủy ban đặc trách Linh mục PO 7

-   Ủy ban Mục vụ CD 27

-   Ủy ban Hoạt động truyền giáo AG 29

-   Ủy ban Truyền thông xã hội IM 19, 21

V

V

VĂN HOÁ (CULTURA)

-   Định nghĩa, tính lịch sử, xã hội và nét đa dạng của văn hoá GS 53, 62

-   Những đặc tính của nền văn hoá đương đại GS 54, 56, 61

-   Con người thời nay là tác giả và là người chịu trách nhiệm về văn hoá GS 55, 56, 58

-   Các giá trị của văn hoá GS 58

-   Điều kiện, sự hỗ trợ, mục đích và tính độc lập của văn hoá GS 59, 62

-   Mọi người đều có quyền hưởng nhận văn hoá GS 59, 60

-   Mối liên hệ giữa sứ điệp cứu rỗi và văn hoá GS 58; LG 17; N₡ 2

-   Giáo Hội nỗ lực tạo sự hoà hợp giữa văn hoá và chương trình đào tạo Kitô hữu, lấy tinh thần Kitô giáo tác động vào văn hoá, sử dụng văn hoá trong hoạt động mục vụ và công cuộc Phúc Âm hoá GS 61, 61; AA 7

-   Giáo Hội liên kết với các dân tộc qua các nền văn hoá AG 11, 15

-   Các nhà truyền giáo phải hiểu biết về văn hoá của những dân tộc họ được sai đến AG 22, 26

Xem: Đa dạng, Giáo thuyết, Hoàn vũ, Quảng bá, Sống, Thánh lễ, Tiến bộ, Tự do

VĂN HỌC (LITTERATURA)

-   Việc chối bỏ Thiên Chúa hoặc tôn giáo tràn ngập lãnh vực văn học ngày nay GS 7

-   Văn học có tầm quan trọng lớn đối với đời sống của Giáo Hội GS 62

Xem: Khoa học, Nghệ thuật

VĂN MINH (CULTUS)

-   Môi trường lịch sử góp phần thăng tiến nền văn minh GS 53

-   Nền văn minh của các dân tộc AG 9, 22

-   Đối thoại với nền văn minh ngoài Kitô giáo AG 34

VĂN PHÒNG (SECRETARITUS)

-   Văn phòng đặc trách Hiệp nhất các Kitô hữu AG 29

-   Văn phòng đặc trách Hoạt động tông đồ giáo dân AA 26

VĂN SĨ (SCRIPTOR)

-   Trách nhiệm và phận vụ của nhà văn IM 11

Xem: Đào tạo, Truyền thông

VẤN ĐỀ (QU₡STIO)

-   Công Đồng góp sức giải quyết những vấn đề chính yếu của thời đại GS 10

-   Những vấn đề luân lý GS 16

-   Những vấn đề về Thiên Chúa GS 19

-   Những vấn đề hiện nay về con người và nhân loại GS 21, 41, 43, 46; OT 19; PO 4

-   Những vấn đề kinh tế và xã hội đan xen vào nhau AG 12

Xem: Thế giới, Trật tự

VÂNG PHỤC (OBEDIENTIA)

-   Vâng phục đức tin DV 5

-   Vâng phục làm gia tăng tự do của những người con cái Thiên Chúa PC 14; PO 15; LG 43

-   Vâng phục như Chúa Kitô PO 15; LG 42

-   Sự vâng phục của Chúa Kitô đã thắng vượt sự bất tuân của Ađam PO 15

-   Chúa Kitô đã thực hiện ơn cứu độ trong vâng phục LG 3, 36, 37; AG 24

-   Nút dây đã bị thắt lại vì Eva bất tuân, nay được gỡ ra nhờ Đức Maria vâng phục LG 56

-   Trong thái độ vâng phục, Đức Maria đã sinh hạ Con Chúa Cha nơi trần gian LG 63

-   Nhờ sự vâng phục, Đức Maria đã cộng tác để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn LG 61

-   Thái độ vâng phục của giáo dân đối với các chủ chăn LG 37

-   Vâng phục là nhân đức trổi vượt nơi các thừa tác viên của Chúa Kitô AG 24, 25; PO 15

-   Sự vâng phục của các linh mục giúp duy trì tinh thần hợp tác PO 7

-   Khi vâng phục, các linh mục hy sinh ý riêng để phục vụ Chúa và anh chị em PO 15

-   Sự vâng phục của các linh mục đối với các Giám mục LG 28; PO 7

-   Lời khuyên Phúc Âm về đức vâng phục là một ơn Chúa ban LG 43

-   Vâng phục là từ bỏ ý riêng PC 14

-   Thái độ vâng phục tích cực và có trách nhiệm của các tu sĩ PC 14

-   Các tu sĩ vâng phục Giám mục khi thi hành các bổn phận đối với Giáo Hội LG 45

Xem: Cứu rỗi, Tin Mừng, Trách nhiệm, Tự do

VẬT DỤNG THÁNH (SACRA SUPELLEX)

-   Các vật dụng thánh SC 122, 126, 128

VINH QUANG (GLORIA)

-   Những người được chúc phúc đang hưởng vinh quang trên trời LG 49

-   Niềm hy vọng của người Kitô hữu LG 35

-   Được nếm trước vinh quang LG 51

-   Ơn gọi tu sĩ, hoạt động tông đồ, đời sống Kitô hữu làm vinh danh Thiên Chúa LG 40, 47; AA 3

-   Giáo Hội không tìm vinh quang ở trần gian này LG 5, 6, 8

VONG NHÂN (DEFUNCTUS)

-   Giáo Hội khuyến khích việc tưởng nhớ những người đã qua đời LG 50

Xem: Chết, Nghi thức

VÔ THẦN (ATHEISMUS)

-   Những nguồn gốc của chủ nghĩa vô thần GS 19

-   Những cách thế và phương tiện phổ biến chủ nghĩa vô thần hiện nay GS 20

-   Giáo Hội mời gọi những người vô thần nghiên cứu Tin Mừng GS 21

VÔ TÍN NGƯỠNG (INCREDULIS)

-   Giáo dân loan báo Tin Mừng cho những người không tin AA 6

-   Những kẻ tin cũng như những người không tin đều biết rằng mọi vật phải được quy hướng về con người GS 12

-   Những người tin phải góp phần xây dựng thế giới này cùng với những người không tin GS 21

-   Giáo Hội loan báo ơn cứu rỗi cho mọi người SC 9

-   Trong thế giới hiện nay, có hai tỷ người không tin AG 10

-   Các linh mục loan báo Lời Chúa cho những người không tin PO 4

-   Các chủng sinh nhận ra Chúa Kitô cả nơi những người không tin OT 8

-   Các chủng sinh có bổn phận đi tìm gặp những người không tin OT 19

Xem: Phúc Âm hoá, Vô thần, Vô tín

VÔ TÍN (NON CREDENTES)

-   Làm chứng cho niềm tin vào Thiên Chúa trước mặt những người không tin AG 15

-   Hoạt động tông đồ loan báo Chúa Kitô cho những người chưa tin AA 6; PO 4

-   Giáo Hội tôn trọng cách hành động và lối sống của những người không tin N₡ 2

-   Giáo Hội loan báo sứ điệp cứu rỗi cho những người chưa tin SC 9; AG 20

-   Nhờ Lời ban ơn cứu rỗi, đức tin soi chiếu tâm hồn những người không tin PO 4

Xem: Tin, Tiền-Phúc-âm, Vô thần

VÔ TRI (AGNOSTICISMUS)

-   Sự tiến bộ hiện nay có thể đưa đến một thứ chủ thuyết duy hiện tượng và vô tri thuyết GS 57

VỢ CHỒNG (CONJUGES)

-   Ơn gọi của các đôi vợ chồng LG 35

-   Phải sống trong ơn thánh suốt cả cuộc đời LG 41

-   Tầm quan trọng của hoạt động tông đồ hiện nay và phận vụ của vợ chồng AA 11

-   Vợ chồng là chứng nhân cho tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa dành cho nhân loại GS 52

-   Dây ràng buộc thánh thiêng, hành vi nhân linh, sự trung thành của vợ chồng được thánh hiến nhờ bí tích Hôn nhân GS 48

-   Tình yêu trong suốt cuộc sống vợ chồng GS 49

-   Vợ chồng phải nghe theo lương tâm ngay thẳng trong việc truyền sinh GS 50

-   Những khó khăn trở ngại hiện nay GS 51

-   Thái độ cởi mở giữa đôi vợ chồng GS 52

Xem: Bí tích Hôn nhân, Cha mẹ, Gia đình, Tình yêu

VŨ TRỤ (UNIVERSUS)

-   Toàn thể vũ trụ trở thành Dân Thiên Chúa LG 17

-   Con người tìm cách thống trị vũ trụ GS 53

Xem: Thế giới

VUI (GAUDIUM)

-   Niềm vui trong ơn gọi và trong đời sống linh mục OT 5

-   Niềm vui nơi những người biết làm việc lành PC 8

-   Niềm vui vượt qua cho Dân Thiên Chúa PO 11

Xem: Đau khổ, Lễ mừng

VULGATA

-   Bản dịch Latinh “Phổ Thông” của Thánh Kinh DV 22

Xem: Thánh Kinh, Thánh Truyền

VƯỢT QUA – PHỤC SINH (PASCHA)

-   Đức Kitô là Chiên Vượt qua của chúng ta PO 5

-   Công cuộc cứu chuộc được Đức Kitô hoàn tất nhờ mầu nhiệm Vượt Qua SC 5

-   Lễ Chúa Phục Sinh là lễ trọng nhất trong năm phụng vụ SC 102

-   Cử hành mầu nhiệm Vượt qua SC 107

-   Hiểu và sống thật sâu sắc mầu nhiệm Vượt qua CD 15

-   Canh tân phụng vụ mùa Chay và Phục sinh AG 14

-   Ấn định một ngày cử hành chung mừng lễ Phục sinh OE 20

-   Nhờ bí tích Rửa Tội, con người được tháp nhập vào mầu nh

iệm Phục sinh SC 6; GS 22

-   Giáo Hội và mầu nhiệm Phục sinh SC 6, 106

-   Nghi lễ an táng phải diễn tả rõ ràng hơn tính cách vượt qua nơi cái chết của Kitô hữu SC 81

-   Ân sủng siêu nhiên xuất phát từ mầu nhiệm Vượt qua SC 61; PO 2

Xem: Chúa Nhật, Cử hành, Lễ mừng, Mầu nhiệm, Phụng vụ

 

Tác giả: Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
Nguồn: giaolyductin.org
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: