Tông thư thiết lập thừa tác vụ Giáo lý viên – “Antiquum Ministerium - Thừa tác vụ cổ kính” 10/5/2021

TÔNG THƯ
DƯỚI DẠNG TỰ SẮC
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ 

ANTIQUUM MINISTERIUM
THỪA TÁC VỤ CỔ KÍNH

THIẾT LẬP
THỪA TÁC VỤ GIÁO LÝ VIÊN

/data/files/Tongthu-AntiquumMinisterium.mp3

Audio khác