Anh em hãy hối cải

13 / 02/ 2024, 02:02:41

Trích thư của thánh Cơ-lê-men-tê thứ nhất, giáo hoàng, gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Chúng ta hãy chăm chú để mắt ngắm nhìn Máu Thánh Đức Ki-tô và nhận biết điều này : Đối với Thiên Chúa là Cha Đức Ki-tô, Máu Thánh ấy quý giá dường nào ! Máu Thánh ấy đã đổ ra để cứu độ chúng ta và đã đem lại cho mọi người ơn hối cải.

 

Chúng ta hãy nhìn qua các thời đại mà học lấy điều này : Đời nọ qua đời kia, bất cứ ai muốn trở về cùng Thiên Chúa, đều được Người ban cho có cơ may hối cải. Ông Nô-ê đã kêu mời hối cải ; ai nghe ông thì được cứu thoát. Ông Giô-na báo trước cho dân Ni-ni-vê biết là họ sắp bị huỷ diệt ; họ ăn năn, khẩn cầu Thiên Chúa, và Người đã nguôi giận. Họ được cứu, dầu họ chưa nhận biết Thiên Chúa.

 

Các thừa tác viên trao ban ân sủng của Thiên Chúa đã được Thánh Thần linh hứng và nói về hối cải. Chính Chúa Tể vạn vật cũng đã nói về hối cải ; Người thề rằng : Ta lấy mạng sống Ta mà thề -sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa ThượngTa không muốn tội nhân phải chết, nhưng muốn nó thay đổi đường lối. Rồi Người thêm một lời đầy khoan dung nhân hậu : Hỡi nhà Ít-ra-en, hãy hồi tâm trở lại và từ bỏ tội ác. Hãy nói với con cái dân Ta : cho dầu tội lỗi của các ngươi có ngập tới trời, có thẫm hơn vải điều và đen hơn áo tang, nhưng nếu các ngươi hết lòng quay về với Ta và thưa lên : “Lạy Cha”, thì Ta vẫn lắng nghe các ngươi như nghe một dân thánh.

Thiên Chúa toàn năng đã muốn và đã khẳng định như vậy, vì Người muốn mọi kẻ Người yêu thương đều hối cải.

 

Vậy chúng ta phải vâng theo ý muốn tuyệt vời đáng tôn vinh của Người. Hãy khiêm tốn kêu cầu Người là Đấng khoan dung nhân hậu. Hãy phục lạy lòng Người xót thương mà ăn năn hối cải, dẹp bỏ những bận tâm vô ích, dẹp bỏ tính bất hoà và thói ghen tuông chỉ đưa đến cái chết.

 

Thưa anh em, chúng ta hãy giữ lòng khiêm tốn, từ bỏ tính huênh hoang kiêu ngạo, thói điên cuồng giận dữ. Hãy cứ theo Kinh Thánh mà hành động. Bởi vì Thánh Thần đã phán : Người khôn ngoan đừng tự cao vì mình khôn ngoan, kẻ mạnh mẽ chớ tự đại vì mình mạnh mẽ, ai giàu có đừng tự mãn vì mình giàu có. Muốn tự hào thì hãy tự hào trong Chúa, lo kiếm tìm Người và sống công minh chính trực. Nhất là phải nhớ lời Chúa Giê-su phán dạy về đức công bằng và lòng quảng đại như sau : Hãy thương xót để anh em được xót thương, hãy thứ tha để anh em được tha thứ. Anh em đối xử làm sao, sẽ được đối xử làm vậy. Anh em cho đi thế nào, sẽ được cho lại như thế. Anh em xét đoán làm sao, sẽ bị xét xử làm vậy. Anh em ăn ở nhân hậu thì sẽ được đối xử nhân hậu. Anh em đong bằng đấu nào thì sẽ được đong lại bằng đấu ấy.

 

Chúng ta hãy thiết tha gắn bó với những giáo huấn và lệnh truyền này. Hãy bước đi trong niềm vâng phục lời thánh, với lòng khiêm tốn thẳm sâu. Đây là lời thánh : Ai được Ta đoái nhìn nếu không phải là kẻ khiêm tốn, hiếu hoà, biết nghe lời Ta mà run sợ.

 

Chúng ta đang được dự phần vào bao việc lớn lao hiển hách, nên hãy lấy bình an làm đích điểm mà chạy tới. Đích điểm ấy đã được đề ra cho chúng ta ngay tự buổi đầu. Hãy chăm chú ngắm nhìn Thiên Chúa là Cha và Đấng tạo thành vũ trụ. Hãy thiết tha gắn bó với những quà tặng, những phúc lộc tuyệt vời không chi sánh kịp mà ơn bình an đem lại cho chúng ta.

 


Nguồn: https://ktcgkpv.org/readings
Tag:

Các tin đã đưa ngày: